Mga kabayarang Lump Sum at Pagkanararapat sa Medi-Cal

Tandaan: Ang publiksyon na ito ay nagalalaman lamang ng pangkalahatang impormasyon. Ang sitwasyon ng bawat-isa ay magkakaiba. Siguraduhin na kokonsulta sa isang abogado o tagapagtaguyod sa mga bagay na ito para sa payo sa iyong partikular na sitwasyon.
Publications
#5613.08

Mga kabayarang Lump Sum at Pagkanararapat sa Medi-Cal

Inilalarawan ng publikasyon na ito kung paanong nakaaapekto ang mga kabayarang lump sum sa pagkanararapat para sa ilang programa ng Medi-Cal para sa mga senior at mga taong may mga kapansanan.    Ipinaliliwanag nito kung anong mangyayari sa iyong Medi-Cal kapag nakatanggap ka ng minsanang kabayaran na lump sum, at kung kailan at kung ang hindi nagastang kabayaran na lump sum ay mabibilang na isang mapagkukunan sa susunod na buwan.