Mga Hayop na Pang-emosyonal na Suporta at Pangserbisyo sa Pampublikong Pabahay

Publications
#7156.08

Mga Hayop na Pang-emosyonal na Suporta at Pangserbisyo sa Pampublikong Pabahay

Ang isang serbisyong hayop ay maaaring sanayin ng isang propesyonal, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, o ang taong may kapansanan.

Hayop na Pangserbisyo?

Isang aso na:

 1. indibidwal na sinanay
 2. para magsagawa ng trabaho o mga tungkulin
 3. na nabebenepisyuhan ang taong may kapansanan, kabilang ang pisikal, pandamdam, saykayatriko, pangkaisipan, o iba pang uri ng kapansan sa pag-iisip.

Hayop na Pang-emosyonal na Suporta?

Anumang hayop na:

 1. naluluwagan ang mga epekto
 2. ng kapansanan ng isang tao
 3. sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaginhawahan o suporta.

TANDAAN: Ang hayop na pangserbisyo ay maaaring sanayin ng isang propesyonal, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, o ang taong may isang kapansanan.

  Service Animal Emotional Support Animal
Mga silungan (magdamag) OO OO, kung mapag-uusapan bilang isang makatwirang kaluwagan
Mga silungan (silid sa umaga) OO HINDI
Mga negosyo, coffee shop, restaurant, library, ospital OO HINDI
Mga hotel OO HINDI
Kailangan ko ba ng mga kasalukuyang bakuna? OO OO
Kailangan ko ba ng vest, sertipiko, atbp. para makilala ang aking hayop bilang isang hayop na pantulong? HINDI HINDI

TANDAAN: tingnan ang “Rights to Service and Emotional Support Animals in Housing and Public Places – FAQs” para sa mas detalyadong impormasyon.

Mga katanungan na maaaring itanong kapag gumagamit ng pampublikong lugar, o pabahay kasama ang hayop na pangserbisyo (maliban lang kung kaagad na malinaw ang pangangailangang nauugnay sa kapansanan):

 1. Ang tao ba ay may pangangailangang nauugnay sa kapansanan para sa hayop?
 2. Anong trabaho o tungkuling sinanay gawin ang hayop?

Mga katanungan na hindi maaaring itnanong:

 1. Ano ang katangiang kailangan ng kapansanan ng tao? O ano ang kanilang diyagnosis?
 2. Maaari bang magbigay ang tao ng access sa mga medikal na rekord para patunayan ang kanilang kapansanan?
 3. Ang hayop ba ay nasertipikahan, sinanay, o nilisensyahan ba bilang isang hayop na pangserbisyo?

Kailan maaaring tanggihan ang hayop na pangserbisyo na makagamit sa mga lokasyong nabanggit sa itaas:

 1. Nagkukunwang direktang banta sa iba ang hayop.
 2. Ang hayop ay wala sa ilalim ng pangangalaga at kontrol ng tagapangasiwa/o hindi dumudumi sa labas ng bahay.
 3. Ang presensya ng hayop ay pangunahing maiiba ang gawi ng mga kalakal, serbisyo o mga programa.

Maliban lang kung malinaw ang pangangailangang nauugnay sa kapansanan, kapag gagamitin ang pabahay kasama ng hayop na pang-emosyonal na suporta (sa pamamagitan ng kahilingan ng makatwirang kaluwagan) maaaring huminingi ang provider ng pabahay ng dokumentasyon na:

 1. mayroon kang kapansanan at
 2. pangangailangang nauugnay sa kapansanan para sa hayopl.

TANDAAN: maaaring hindi hilingin para maka-access sa mga medikal na rekord.

Ang mga kahilingang makatwirang kaluwagan ay maaaring tanggihan kung ang hayop ay:

 1. Hindi kinakailangan dahil sa kapansanan ng tagapangasiwa,
 2. Nagkukunwang direktang banta sa ibang tao o ari-arian,
 3. Wala sa ilalim ng pangangalaga at kontrol ng tagapangasiwa/o hindi dumudumi sa labas ng bahay.
 4. Nagpapataw nang labis-labis hinggil sa pananalapi o administratibong pasanin, o
 5. Pangunahing maiiba ang gawi ng mga serbisyo na ibinibigay ng may-ari o asosasyon ng mga may-ari ng bahay.

TANDAAN: ang mga direktang banta ay dapat maibatay sa isang indibidwal na pagtatasa ng hayop na iyon na umaasa sa ebidensya ng partikular sa ugali ng hayop na iyon, hindi sa takot, haka-haka, o mga nakaraang karanasan sa ibang hayop. Ang lahi, laki, at mga limitasyon ng timbang ay hindi maaaring gamitin.

 

 

Click links below for a downloadable version.