Mga Espesyalistang Serbisyo sa Kalusugan ng Isip sa pamamagitan ng Plano sa Kalusugan ng Isip ng County

Publications
#5084.08

Mga Espesyalistang Serbisyo sa Kalusugan ng Isip sa pamamagitan ng Plano sa Kalusugan ng Isip ng County

Mga Espesyalistang  Serbisyo sa Kalusugan ng Isip sa pamamagitan ng Plano sa Kalusugan ng Isip ng County (MHP, Mental Health Plan)

Ang ilang mga serbisyo sa kalusugan ng isip ay makukuha sa pamamagitan ng bayad-para-sa-serbisyo na mga tagapagbigay sa Medi-Cal o sa mga plano sa pinangangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal , habang ang iba ay makukuha lamang sa pamamagitan ng mga Plano sa Kalusugan ng Isip ng County sa ilalim ng Pagpaubaya ng mga Espesyalistang Serbisyo sa Kalusugan ng Isip. Ang paglalathalang ito ay nakatuon sa mga espesyalistang serbisyo sa kalusugan ng isip na makukuha sa pamamagitan ng Mga Plano sa Kalusugan ng Isip (MHPs, Mental Health Plans) ng County.

 

 

Click links below for a downloadable version.