Mga ekstrang Serbisyo para sa mga Bata at Kabataan sa Ilalim ng Programang EPSDT ng Medi-Cal

Publications
#5526.08

Mga ekstrang Serbisyo para sa mga Bata at Kabataan sa Ilalim ng Programang EPSDT ng Medi-Cal

1. Anu-anong serbisyo ang maaari kong makuha mula sa Medi-Cal sa ilalim ng EPSDT?

Ang ibig sabihin ng EPSDT ay Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment.  Ang EPSDT ay isang benepisyo ng Medi-Cal.  Kung ikaw ay mababa sa edad 21 at may ganap na nasasaklawan (full-scope) ng Medi-Cal, makukuha mo ang benepisyo ng EPSDT.

 

 

Click links below for a downloadable version.