Mga bagong Tuntunin para sa IHSS: Overtime at mga Kaugnay na Bayad

Publications
#5586.08

Mga bagong Tuntunin para sa IHSS: Overtime at mga Kaugnay na Bayad

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito kung paanong naaapektuhan ng mga batas sa overtime ng pederal at estado ang mga provider ng In-Home Supportive Services (IHSS) o ng Waiver Personal Care Services (WPCS) na nagtatrabaho nang higit sa 40 oras kada linggo.

 

 

Click links below for a downloadable version.