Medi-Cal: Saan Maghahanap ng Mga Batas, Mga Regulasyon, at Ibang Libreng Impormasyon sa Internet

Publications
#5511.08

Medi-Cal: Saan Maghahanap ng Mga Batas, Mga Regulasyon, at Ibang Libreng Impormasyon sa Internet

Ang Medi-Cal ay isang estado at programang pederal na nagsisiguro ng coverage sa pangangalagang pangkalusugan sa maraming mga taong mababa ang kita.  Ang nangungunang ahensiya ng estado para sa Medi-Cal sa California ay ang Department of Health Care Services.  [i-click dito para sa website ng DHCS].  May iba pang mga ahensya ng estado na may papel sa Medi-Cal, kabilang ang Department of Managed Health Care, ang Department of Mental Health, ang Department of Developmental Services, at iba pa.