Karapatang Humiling ng Pagdinig sa Bahay

Publications
#5485.08

Karapatang Humiling ng Pagdinig sa Bahay

Kung humiling ka ng isang Makatarungang Pagdinig ng Estado ng California at hindi ka maaaring dumalo sa pagdinig sa itinalagang lokasyon sa county dahil sa medikal, pisikal, limitasyon sa transportasyon o iba pang kadahilanan, maaari kang humiling ng isang pagdinig sa bahay.  "Kung ang naghahabol ay hindi makakadalo sa pagdinig sa lokasyon ng pagdinig para sa mga kadahilanang hindi magandang lagay ng kalusugan, ang pagdinig ay gaganapin sa bahay ng naghahabol o sa ibang lugar na sinang-ayunan ng county at ng naghahabol."

 

 

Click links below for a downloadable version.