Karapatang Humiling ng Pagdinig sa Bahay

Publications
#5485.08

Karapatang Humiling ng Pagdinig sa Bahay

Kung humiling ka ng patas na pagdinig ng estado ng IHSS, sasabihin sa iyo ng pub na ito kung paano humingi ng pagdinig sa iyong tahanan. Maaari mong hilingin ito kapag hindi ka makadalo sa isang pagdinig dahil sa mahinang kalusugan.

Kung humiling ka ng isang Makatarungang Pagdinig ng Estado ng California at hindi ka maaaring dumalo sa pagdinig sa itinalagang lokasyon sa county dahil sa medikal, pisikal, limitasyon sa transportasyon o iba pang kadahilanan, maaari kang humiling ng isang pagdinig sa bahay.  "Kung ang naghahabol ay hindi makakadalo sa pagdinig sa lokasyon ng pagdinig para sa mga kadahilanang hindi magandang lagay ng kalusugan, ang pagdinig ay gaganapin sa bahay ng naghahabol o sa ibang lugar na sinang-ayunan ng county at ng naghahabol."

Paanong Humiling ng isang Pagdinig sa Bahay:

 • Kapag nakatanggap ka ng abiso ng aksyon na hindi mo sinasang-ayunan, maaari kang umapela at humiling ng isang makatarungang pagdinig ng estado.  Maaari mong gawin ang iyong hiling ng isang pagdinig sa bahay kung ikaw ay humihiling ng isang makatarungang pagdinig ng estado.  Ipaliwanag ang dahilan kung bakit mo kailangan ang isang pagdinig sa bahay at anumang mga pagpapatunay na nagpapaliwanag ng iyong pangangailangan ng isang pagdinig sa bahay.  Kung hindi ka magpasa ng isang pagpapatunay hihilingan ka ng estado na suportahan ang iyong dahilan kung bakit hindi ka makakadalo sa isang pagdinig sa isang itinalagang lokasyon ng pagdinig.
 • Kung hindi ka humiling ng isang pagdinig sa bahay kung humiling ka ng isang makatarungang pagdinig ng estado, maaari mong tawagan ang California Public Inquiry and Response Unit (Public Inquiry) sa (800) 952-5253 upang humiling ng isang pagdinig sa bahay.  Kung ang Public Inquiry ay nagsasabi ng hindi o hindi sila tumugon, maaari kang makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng pagdinig at hilingin na makipag-usap sa presiding judge para sa regional hearing office sa iyong lugar hinggil sa iyong kahilingan para sa isang pagdinig sa bahay:

  Northern Valley Office (NVO)
  Karlen Harmison, Presiding Judge
  744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
  Telepono: (916) 651-0927
  Toll free line: (866) 538-2431
  FAX: (916) 651-2737

  Los Angeles Regional Office (LARO)
  Dora Luna, Presiding Judge
  744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
  Telepono: (213) 833-2200
  Toll free line: (866) 708-0792
  FAX: (213) 833-2230

  San Diego Regional Office (SDRO)
  Anthony Gurrola, Presiding Judge
  744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
  Telepono: (760) 510-4999
  Toll free line: (866) 388-4427
  FAX: (760) 510-4998

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.