Iyong Karapatan na Tumanggap ng mga Serbisyo sa Camping, Panlipunang Libangan, at Kaugnay na mga Serbisyo mula sa Rehiyunal na Sentro

Publications
#7171.08

Iyong Karapatan na Tumanggap ng mga Serbisyo sa Camping, Panlipunang Libangan, at Kaugnay na mga Serbisyo mula sa Rehiyunal na Sentro

Maaari na ngayong magbayad ang mga rehiyunal na sentro par asa mga serbisyo sa camping, panlipunang libangan, at kaugnay na mga serbisyo sa ilalim ng Batas ng Lanterman. Maaari ka na ngayong humiling ng mga serbisyong ito! Ito ay isang pagbabago sa batas na makikita mo sa Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon ng California, seksyon 4648.5.

Maaari na ngayong magbayad ang mga rehiyunal na sentro par asa mga serbisyo sa camping, panlipunang libangan, at kaugnay na mga serbisyo sa ilalim ng Batas ng Lanterman. Maaari ka na ngayong humiling ng mga serbisyong ito! Ito ay isang pagbabago sa batas na makikita mo sa Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon ng California, seksyon 4648.5.

Ano ang Nagbago?

Noong 2009, nagkaroon ng pinansyal na emerhensiya ang California at kinailangang huminto ang rehiyunal na mga sentro na magbayad para sa ilang mga serbisyo.  Kabilang sa ilang sa mga serbisyo na hindi pinahintulutan ay ang camping, panlipunang libangan, at iba pang kaugnay na mga serbisyo.  Simula Hulyo 1, 2021, maaari na muling magbayad ang rehiyunal na mga sentro para sa:

 1. Mga serbisyo sa camping at nauugnay na mga gastos sa biyahe.
 2. Mga aktibidad sa panlipunang libangan, maliban sa mga aktibidad na binibenta bilang pang-araw na mga programang batay sa komunidad.
 3. Mga serbisyong pang-edukasyon para sa mga batang edad 3 hanggang 17 taong gulang, napapabilang.
 4. Mga terapiyang hindi medikal, kabilang, ngunit hindi limitado sa, espesyal na libangan, sining, sayaw, at musika.

Ano ang Sinasabi ng Kagawarang ng mga Serbisyo sa Pagsulong Tungkol sa Pagbabagong Ito sa Batas?

Ang Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pagsulong ang ahensiya ng estado na nangangasiwa sa lahat ng 21 na rehiyunal na sentro.   Ang ahensiyang ito ay minsan tinatawag na DDS at ito ay may kapangyarihan na sabihan ang mga rehiyunal na sentro kung ano ang gagawin.  Sinabi ng DDS sa mga rehiyunal na sentro na sila ang responsable para sa pagpapaalam sa mga tagapag-ayos ng serbisyo at sa publiko tungkol sa pagbabago na ito sa batas, at maghanap ng mga mamimili ng rehiyunal na sentro na maaaring kailangan at gusto ang mga serbisyong ito.  Sinabi ng DDS sa mga rehiyunal na sentro na dapat gumawa sila ng espesyal na mga pagsisikap upang sabihan ang mga komunidad na may kulay na hindi nagsasalita ng Ingles.  Ang pagpopondo ng panlipunang libangan at ibang kaugnay ng mga serbisyo ay makatutulong na bawasan ang pagkakaiba-iba ng paggastos ng mga rehiyunal na sentro para sa mababang kita na mga taong may kulay. Dapat magsumite ang mga rehiyunal na sentro ng mga plano ng aksyon sa DDS bago ang ika-15 ng Disyembre, 2021.

Sa isang sulat noong Oktubre 7, 2021, sinabi ng DDS sa bawat rehiyunal na sentro na dapat silang:

 1. Gumawa ng maagap na mga hakbang upang ipaalam sa komunidad ang mga pagbabago sa Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon, seksyon 4648.5.
 2. Magbigay ng impormasyon sa mga tagapag-ayos ng serbisyo at abutin ang mga mamimili, pamilya, tagapagbigay, at organisasyon sa lokal na komunidad upang ipaalam ang tungkol sa pagkakaroon ng mga serbisyo.
 3. Magsaalang-alang ng mga aksyon na magdaragdag sa kaalaman at tulungang ibahagi ang impormasyon sa mga tao at komunidad na may kulay na hindi nagsasalita ng Ingles.
 4. Tiyakin na pag-uusapan ng mga tagapag-ayos ng serbisyo ang pagkakaroon ng mga serbisyong ito at kaugnay na mga pangangailangan ng mamimili sa panahon ng pagpupulong sa Pagpaplano ng Indibiduwal na Programa, at
 5. Magsumite ng plano sa pagpapaabot sa DDS bago ang Disyembre 15, 2021.

Makikita mo ang kautusan na ito sa website ng DDS sa: https://www.dds.ca.gov/wp- content/uploads/2021/10/Restoration-of-Camping-Social-Recreation-and-Other-Services.pdf

Paano Magpapasya ang mga Rehiyunal na Sentro Kung Sino ang Makakukuha ng mga Serbisyong Ito?

Dapat ipaliwanag sa iyong IPP kung bakit kailangan mo ng mga serbisyong ito.  Kapag nagpapasya ang mga rehiyunal na sentro sa kung anong mga serbisyo ang aprubado, maaari nilang isaalang-alang ang sumusunod na mga tanong:

 1. Kailangan mo ba ng serbisyo dahil sa iyong kapansanan sa pagsulong?
 2. Mababawasan ba ng serbisyo ang mga epekto ng kapansanan sa pagsulong?
 3. Makatutulong ba sa iyo ang serbisyo na magkaroon ng normal, Malaya, at produktibong buhay, o makatutulong sa iyo na matuto ng bagong kasanayan sa naaangkop na paraan?

Mayroon ding mga patnubay ang mga rehiyunal na sentro na tinatawag na Pagbili ng mga Polisiya sa Serbisyo na nagpapaliwanag kung paano sila nagpapasya para sa magkakaibang mga serbisyo.  Tanungin ang iyong rehiyunal na sentro na repasuhin ang kanilang polisiya sa Pagbili ng Serbisyo tungkol sa camping, panlipunang libangan, at nauugnay na mga serbisyo.  Ang bawat rehiyunal na sentro ay dapat ilagay ang kanilang mga polisiya sa Pagbili ng Serbisyo sa kanilang website.  Makatutulong ang Mga Polisiya sa Pagbili ng Serbisyo (POS, Purchase Services) na ipaliwanag ang pagtanggap ng mga serbisyo. Ang mga polisiya sa POS para sa bawat rehiyunal na sentro ay magkakaiba at dapat aprubahan ng DDS ang mga polisiya sa POS.  Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon Seksyon 4434(d). Ang mga polisiya sa POS ay hindi maaaring lumabag sa Batas na Lanterman at dapat naka-post online. Kodigo sa Kapakanan at mga Institusyon Seksyon 4629.5.

Kailangan Ko bang Ubusin ang Panlahat na mga Mapagkukunan Bago Pondohan ng Rehiyunal na Sentro ang aking Programa sa Panlipunang Libangan?

Oo. Isinasaad ng batas na dapat tiyakin ng mga rehiyunal na sentro na walang ibang mga ahensiya o mapagkukunan na may tungkuling magbigay ng serbisyo serbisyo na hinihiling mo. Pinahihintulutan din ng batas ang mga rehiyunal na sentro na ponohan ang serbisyo habang sinisikap ang panlahat na mapagkukunan. Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon seksyon 4659.

Ano ang Itinuturing na Panlahat na Mapagkukunan?

Ang “panlahat na mapagkukunan” ay isang ahensiya o pinagkukunan na kinakailangang magsilbi sa lahat ng mga miyembro ng pangkalahatang publiko, mga kliyente man sila ng rehiyunal na sentro o hindi.  Kabilang sa mga halimbawa ng panlahat na mapagkukunan ang mga parke at programa sa libangan ng lungsod, paaralan, at Medi-Cal.  Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon seksyon 4644(b).

Paano Ako Hihiling ng mga Serbisyong Ito?

Katulad ng anumang bagong kahilingan para sa serbisyo o suporta, dapat kang humiling ng pagpupulong sa IPP upang kausapin ang rehiyunal na sentro tungkol sa kung kumusta ka at bakit mo kailangan ng bagong serbisyo o suporta.  Maaari kang humiling ng pagpupulong sa IPP anumang oras. Dapat isagawa ng rehiyunal na sentro ang iyong pagpupulong sa loob ng 30 araw ng iyong kahilingan.   Ang mga rehiyunal na sentro ay maaari lamang bumili ng mga serbisyo na nauugnay sa iyong kapansanan sa pagsulong.  Kapag humihiling para sa iyong serbisyo, tiyakin na ipaliwanag kung bakit kailangan mo ng serbisyo at kung paano nauugnay ang serbisyo sa iyong kapansanan sa pagsulong.

Paano kung Tatanggi ang Rehiyunal na Sentro?

Kung tatanggi ang rehiyunal na sentro sa iyong kahilingan para sa serbisyo, dapat silang magbigay sa iyo ng nakasulat na abiso sa pamamagitan ng sertipikadong koreo sa loob ng 5 araw ng negosyo.  Hindi legal para sa rehiyunal na sentro na tanggihan o baguhin ang serbisyo nang hindi nagbibigay ng nakasulat na abiso.   Maaari kang umapela kahit pa tumangging magpadala sa iyo ng abiso ang rehiyunal na sentro.  Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon seksyon 4710(b). Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano umapela, mangyaring tingnan ang Kapitulo 12 ng Mga Karapatan sa ilalum ng Batas na Lanterman, mga tanong 14-17.

Ano Dapat ang Isama ng Rehiyunal na Sentro sa Kanilang Abiso?

Dapat sabihin sa iyo ng rehiyunal na sentro kung ano ang plano nilang gawin at aling batas ang nagpapahintulot sa kanila na gawin ang pasyang ito.  Dapat ipaliwanag nito ang iyong mga karapatan na umapela.  Ang nakasulat na abiso ng rehiyunal na sentro ay dapat maliwanag at nasa wika na iyong nauunawaan.  Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, mangyaring tingnan ang Kapitulo 12 ng Mga Karapatan sa ilalum ng Batas na Lanterman.

Mga Payo sa Pagtataguyod para sa Iyo:

 1. Humiling ng pagpupulong sa IPP nang nakasulat at sabihin na kailangan at gusto mong bayaran ng rehiyunal na sentro ang panlipunang libangan o ibang nauugnay na mga serbisyo.   Maging handa na ipaliwanag kung paano makatutulong ang serbisyo sa iyo sa iyong kapansanan sa pagsulong at kung bakit natutugunan ng programa ang iyong indibiduwal na mga pangangailangan.
 2. Upang mapondohan ang mga serbisyo sa panlipunang libangan, dapat kasama sa iyong IPP ang mga layunin sa panlipunang libangan.  Repasuhin ang iyong kasalukuyang IPP upang tingnan kung ano ang iyong mga layunin at kung kailangan at gusto mo pa rin ang mga ito. Minsan kailangangang magdagdag ng mga bagong layunin kung nagbago ang iyong buhay.
 3. Bago ang iyong pagpupulong sa IPP, kunin at repasuhin ang polisiya sa pagbili ng serbisyo ng iyong rehiyunal na sentro para sa camping, panlipunang libangan, at ibang nauugnay na mga serbisyo upang malaman ang mga kinakailangan at impormasyon na itatanong nila.
 4. Alamin kung ano ang mayroon sa iyong komunidad at kung alinman sa mga programa sa komunidad na ito ang maaari o hindi maaaring tumugon sa iyong indibiduwal na mga pangangailangan.
 5. Maging handa na sabihin sa iyong tagapag-ayos ng serbisyo kung kailangan mo ng ekstrang mga suporta na maging bahagi ng mga programa at serbisyo sa komunidad.
 6. Dapat sabihin ng iyong IPPkung kailangan mong tulungan ka ng rehiyunal na sentro na kumuha ng mga serbisyo mula sa iba pang ahensiya. Kung makapagbigay sa iyo ang isang panlahat na ahenisya ng mga serbisyo sa panlipunang libangan na iyong kailangan, dapat tulungan ka ng mga rehiyunal na sentro na malapitan ang mga panlahat na mapagkukunan na ito.   Kodigo ng Kapakanan at mga Institusyon  seksyon 4648(a)(8).
 7. Para sa menor de edad na mga bata, maging handa na ipaliwanag kung hindi mo kayang bayaran ang bahagi ng panlipunang libangan o nauugnay na serbisyo – pati ang gastos na iyong babayaran kung ang iyong anak ay walang kapansanan.  Dapat maaaring lumapit ang pamilya sa rehiyunal na sentro kapag malaman nito na ang mga serbisyong ito na tinatanggap ng kanilang anak na walang mga kapansanan ay wala na o hindi na makukuha ng kanilang anak na may kapansanan sa pagsulong, kung hindi ito babayaran ng rehiyunal na sentro.
 8. Kung tatanggihan ng rehiyunal na sentro ang iyong kahilingan, humiling ng nakasulat na pagtanggi na tinatawag na sulat na “Abiso ng Aksyon” na nagsasama ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatang umapela.
 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

 

Click links below for a downloadable version.