In-Home Supportive Services: Mga aktibidad ng Laban-sa-Pandaraya

Publications
#F008.08

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito ang mga aksyon na maaaring gawin ng kawani ng In-Home Supportive Services (IHSS) ng county para maiwasan ang pandaraya at matiyak na tanging mga karapat-dapat na tumatanggap ng IHSS ang makatatanggap ng mga serbisyo at tanging mga serbisyo kung saan sila nararapat.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.