Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Taong May Kapansanan: Mga Ahensya ng Pamahalaan at Iba pang Pampublikong Mga Entidad

Publications
#F112.08

Mga Batas ng Pederal at Estado Laban sa Diskriminasyon sa Mga Taong May Kapansanan

Ipinagbabawal ng Title II of the Americans with Disabilities ang diskriminasyon batay sa kapansanan ng estado at lokal na mga entidad ng pamahalaan (pampublikong entidad). Ang Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ay nagbibigay ng katulad na mga proteksyon mula sa diskriminasyon ng mga entitidad na tumatanggap ng mga pederal na pondo.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.