FACT SHEET: Ano ang Medicaid/Medi-Cal?

Publications
#F106.08

FACT SHEET: Ano ang Medicaid/Medi-Cal?

Ang programang Medicaid ng pederal ay nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga taong mababa ang kita, kabilang ang mga senior, mga taong may kapansanan, at mga bata.  Pinopondohan ang Medicaid sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga dolyares ng estado at pederal.  Pinatatakbo ng mga estado ang kanilang sariling mga programa ng Medicaid at kailangang sundin ang ilang tuntunin ng pederal, ngunit mayroong ilang bumabagay sa mga serbisyo na kanilang hinahandog.

 

 

Click links below for a downloadable version.