Espesyal na Edukasyon sa Halip na Serbisyo para sa Adulto para sa Mga Consumer na may Edad 18-22

Publications
#F050.08

Espesyal na Edukasyon sa Halip na Serbisyo para sa Adulto para sa Mga Consumer na may Edad 18-22

Sinasabi sa iyo ng pub na ito kung kailan maaaring magbayad ang sentrong pangrehiyon para sa mga serbisyo ng paaralan. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang gagawin kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng sentrong pangrehiyon.

Kapag hiniling ng State Legislature sa Department of Developmental Services (DDS) na bawasan ang budget nito sa nakalipas na mga taon, binago din nito ang batas tungkol sa mga uri at halaga ng mga serbisyo na maaaring bilhin ng mga sentrong pang-rehiyon.  Inilalarawan ng fact sheet na ito ang mga pagbabago sa 2011 at 2017  ng mga serbisyo sa paaralan para sa mga consumer sa pagitan ng edad na 18 hanggang 22 na eligible para sa espesyal na edukasyon at hindi nakatanggap ng diploma o sertipiko ng pagkumpleto, anumang mga exemption na nalalapat, at kung ano ang mangyayari kung nais ng sentrong pang-rehiyon na baguhin ang iyong mga serbisyo. 

KUNG PAANO NAGBAGO ANG BATAS

Noong 2011, idinagdag ang 4648.55 sa Lanteman Act.  Sinasabi nito na: 

"... ang sentrong pang-rehiyon ay hindi dapat bumili ng day program, bokasyonal na edukasyon, mga serbisyo sa trabaho, independiyenteng programa sa pamumuhay, o pagsasanay sa mobility at kaugnay na mga serbisyo sa transportasyon para sa isang consumer na 18 hanggang 22 taong gulang, kasama, kung ang consumer ay eligible para sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyong pang-edukasyon at hindi nakatanggap ng isang diploma o sertipiko ng pagkumpleto maliban kung natukoy ng planning team ng individual program plan (IPP) na ang mga pangangailangan ng consumer ay hindi matugunan sa sistema ng edukasyon o nagbibigay ng eksempsyon ... "

Mayroong eksepsiyon at ilang mga eksemsyon sa loob ng seksyon 4648.55, na tinalakay sa ibaba. 

Kung nakatanggap ka ng diploma o sertipiko ng pagkumpleto mula sa mataas na paaralan, ang seksyon 4648.55 ay hindi naaangkop sa iyo.  Hindi ito maaaring gamitin upang ipagbawal ang sentrong pang-rehiyon mula sa pagbili ng isang serbisyo na nakalista sa Seksyon A sa ibaba para sa iyo.  Gayunpaman, ang wika ng seksyon 4648.55 (a) ay lumilikha ng problema sapagkat, sa ilalim ng batas ng espesyal na edukasyon, ang mga mag-aaral na nakakuha ng mga sertipiko ng pagkumpleto ay karapat-dapat pa rin para sa serbisyong espesyal na edukasyon hanggang makakuha sila ng regular na diploma o umabot sa edad na 22.  Dahil ang mga estudyanteng ito ay may karapatan pa rin sa espesyal na edukasyon, at dahil may iba pang mga batas sa Lanterman Act (tulad ng Seksiyon ng Welfare and Institutions Code 4646 (a), 4646.4 (a) (2) & (3), 4646.5 (a) (5) 4647 (a), 4648 (a) (8), at 4659) na nagsasabi na ang mga regional center ay hindi maaaring bumili ng mga serbisyo na maaari kang makakuha ng ibang paraan, maaaring tanggihan ng mga sentrong pang-rehiyon ang isang serbisyo sa Seksyon A sa ibaba kung ang iyong mga pangangailangan ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng espesyal na edukasyon.  Ang mga hukom ng mga batas na pang-administratibo ay nagtaguyod ng mga pagtanggi sa sentrong pang-rehiyon ng mga serbisyo batay sa mga ibang batas ng Lanterman Act na ito, maliban kung mapatunayan ng tao na ang mga serbisyo na inaalok ng distrito ng paaralan ay hindi nakakatugon sa kanilang pangangailangan.  Tulad ng anumang serbisyo na hiniling mo na bayaran ng sentrong pang-rehiyon para sa iyo, dapat mong patunayan na ang serbisyo na kailangan mo ay hindi available sa iyo mula sa ibang source.    

Ang Seksyon 4648.55 ay tumatalakay tungkol sa mga consumer na may mga Certificate of Completion.  Gayunpaman, ang batas sa edukasyon ay nagbibigay sa mga distrito ng paaralan ng kakayahang magkaloob sa isang espesyal na estudyante sa edukasyon, na hindi nakakakuha ng diploma, alinman sa Certificate of Completion o Certificate of Achievement.  Tingnan ang seksyon 56390 ng Education Code.  Dapat  tratuhin ng regional center ang isang Certificate of Achievement katulad ng Certiificate of Completion, pero ayaw ng ilang regional center. Kung nais mong matiyak na ang eksepsyon na ito ay naaangkop sa iyo pagkatapos ng high school, hilingin sa distrito ng paaralan na bigyan ka ng Certificate of Completion at hindi isang Certificate o Achievement o anumang iba pang pagkilala.

A.  Listahan ng mga Sangkot na Serbisyo

Nalalapat lamang ang Seksyon 4648.55 sa limang mga serbisyo na nakalista sa ibaba.  Hindi ito nalalapat sa iba pang mga serbisyo na ibinibigay sa mga sentrong pang-rehiyon tulad respite, supported living services (SLS), nursing at iba pang mga serbisyong pangkalusugan, o residential placement.

 1. Day program
 2. Bokasyonal na edukasyon
 3. Mga serbisyo sa trabaho
 4. Independent living program
 5. Mobility training at nauugnay na mga serbisyong transportasyon

B.  IPP Training Team ang Tutukoy Kung Puwedeng Bumili ng mga Serbisyo ang Sentrong Pang-rehiyon.

Kung ikaw ay 18-22 at nag-aaral pa, dapat malaman ng team ng Individual Program Plan (IPP) kung maaaring matugunan ng paaralan ang iyong pangangailangan para sa mga serbisyo sa ilalim ng Seksyon A. Kung matukoy ng team ng pagpaplano na maaaring matugunan ng paaralan ang iyong mga pangangailangan para sa anumang serbisyong iyon, dapat tulungan ka ng sentrong pang-rehiyon na makakuha ng mga serbisyong iyon.  Ang seksyon 4648.55 ng Welfare and Institution Code(a).  Ikaw (o ang iyong magulang, legal na tagapag-alaga, o konserbator) ay maaaring humiling sa coordinator ng service center ng rehiyon na dumalo sa pulong ng team ng Individualized Education Program (IEP).  Ang bawat sentrong pang-rehiyon ay kinakailangang magkaroon ng dalubhasang kawani sa espesyal na edukasyon na maaaring tumulong o dumalo sa mga pagpupulong para sa iyo.   Seksyon 4640.6 (g) (2) ng Welfare and Institutions Code.

Kung matukoy ng team ng IPP na hindi matugunan ng paaralan ang iyong mga pangangailangan para sa mga serbisyo sa ilalim ng Seksyon A, o nagbigay sa iyo ng isang eksempsyon (tinalakay sa Seksyon C sa ibaba), kung gayon kailangan na bumili ang sentrong pang-rehiyon ng mga serbisyong iyon para sa iyo. 

C.  Eksempsyon at Eksempsyon sa Seksyon 4648.55

Eksepsyon sa IPP Team

Kung matukoy ng iyong IPP team na ang iyong mga pangangailangan ay hindi kayang matugunan ng sistema ng edukasyon, maaaring bumili ang sentrong pang-rehiyon ng mga serbisyo sa ilalim ng Seksyon A. Tingnan ang seksyon 4648.55 (a)

Mga Eksempsyon para sa Employment

Mayroong eksempsyon sa employment na nagbibigay-daan sa regional center na bilhin ang mga serbisyo sa ilalim ng Seksyon A para sa iyo.  Seksyon 4648.55 (d) (1) ng Welfare and Institutions Code:

 1. Maaaring pagkalooban ng eksempsyon para sa pakikilahok sa may-bayad na tinukoy internment program; o
 2. Maaaring pagkalooban ng eksempsyon para sa competitve integrated employment internship na resulta ng may bayad na internship.

Sa ilalim ng Seksyon ng Code Welfare and Institutions 4870 (a) (1-4), ang mga programang internship na may bayad ay ibinigay ng sentrong pang-rehiyon at dapat na maabot ang mga criteria na ito:

 1. Ang bayad sa isang tao na nakikilahok sa isang may bayad na internship ay hindi dapat lumagpas sa $ 10,400 bawat taon.
 2. Ang may bayad na mga internship ay dapat nasa isang mapagkumpetensya, pinagsamang setting ng trabaho.
 3. Ang mga Internships ay dapat tumulong sa tao na bumuo ng mga kasanayan na kinakailangan upang makakuha ng may bayad na trabaho sa hinaharap.
 4. Dapat pataasin ng mga sentrong pang-rehiyon ang kabatiran ng mga tao para makilahok sa may bayad na mga programang internship sa pamamagitan ng espisipikong outreach at mga pulong ng IPP.

Ang isang tao na nakikilahok sa isang may bayad na internship o competitive integrated employment ay maaari ring magpatuloy upang makatanggap ng mga serbisyo sa paaralan, kung ang mga serbisyo ay patuloy na nakakatugon sa mga pangangailangan ng tao.  Seksyon 4648.55 (d) (1) ng Welfare and Institutions Code.

Eksempsyon para sa Hindi-kaangkupan ng isang Generic na Serbisyo

Mayroon ding eksepsyon para sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari kung nalaman ng IPP team na ang generic na serbisyo ay hindi angkop upang matugunan ang iyong pangangailangan.  Tingnan ang seksyon ng Welfare and Institutions Code 4648.55 (d)(2).  Kung ang rehiyonal na sentro ay isangguni ka sa isang espesyal na serbisyong pang-edukasyon na hindi makakatugon sa iyong mga layunin sa IPP, ang availability ng serbisyong iyon ay hindi maaaring suportahan ang pagtanggi ng sentro ng rehiyon na bumili ng isa o higit pang mga serbisyo na nakalista sa ilalim ng Seksyon A. 

D.  Ano ang Dapat Mong Gawin Kung Iniisip Mo na Kwalipikado ka para sa isang Eksempsyon?

Kung nais mong makatanggap ng mga serbisyong sentrong pangrehiyon sa halip na mga serbisyo sa paaralan at sa tingin mo ay kwalipikado ka para sa isang eksempsyon, makipag-ugnayan sa iyong coordinator ng serbisyo at humiling ng isang pulong ng IPP.  Ang isang pulong ng IPP ay dapat na ganapin sa loob ng 30 araw mula sa iyong kahilingan.

E.  Paano Kung Nais ng Sentrong Pang-rehiyon na Palitan ang Iyong mga Serbisyo?

Kung nais ng iyong sentrong pang-rehiyon na baguhin o tanggihan ang iyong kahilingan para sa mga serbisyo, alinman sa dapat itong magganap ng pulong ng IPP at umabot ng kasunduan sa iyo tungkol sa pagbabago, o bigyan ka ng nakasulat na abiso.  Ang abiso ay dapat ibigay 30 araw bago magsimula ang pagbabago.  Dapat sabihin ng abiso sa iyo: 

 • ang aksyon na ginagawa ng sentrong pang-rehiyon;
 • ang mga pangunahing katotohanan sa kung bakit ang sentrong pang-rehiyon ay gumagawa ng desisyon nito;
 • ang dahilan ng pag-aksyon;
 • ang epektibong petsa; at,
 • ang partikular na batas, regulasyon o patakaran na sumusuporta sa pag-aksyon

Kung nakakatanggap ka na ng serbisyo at hindi ka sumasang-ayon sa sentrong pang-rehiyon at nais na panatilihing nakakuha nito, dapat kang humiling ng isang makatarungang pagdinig sa loob ng 10 araw pagkatapos matanggap ang abiso.  Kung hindi, ang kahilingan ay dapat gawin sa loob ng 30 araw.  Kung ang mga eksempsyon ay available at sa palagay mo ay naabot mo ang isang eksempsyon, tandaan na isulat, "Nakaabot ako ng isang eksepsyon" sa iyong makatarungang kahilingan sa pagdinig. 

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

 

Click links below for a downloadable version.