Espesyal na Edukasyon sa Halip na Serbisyo para sa Adulto para sa Mga Consumer na may Edad 18-22

Publications
#F050.08

Espesyal na Edukasyon sa Halip na Serbisyo para sa Adulto para sa Mga Consumer na may Edad 18-22

Kapag hiniling ng State Legislature sa Department of Developmental Services (DDS) na bawasan ang budget nito sa nakalipas na mga taon, binago din nito ang batas tungkol sa mga uri at halaga ng mga serbisyo na maaaring bilhin ng mga sentrong pang-rehiyon.  Inilalarawan ng fact sheet na ito ang mga pagbabago sa 2011 at 2017  ng mga serbisyo sa paaralan para sa mga consumer sa pagitan ng edad na 18 hanggang 22 na eligible para sa espesyal na edukasyon at hindi nakatanggap ng diploma o sertipiko ng pagkumpleto, anumang mga exemption na nalalapat, at kung ano ang mangyayari kung nais ng sentrong pang-rehiyon na baguhin ang iyong mga serbisyo.

 

 

Click links below for a downloadable version.