Coronavirus (COVID-19) - Pagdalaw sa Ospital para sa mga Pasyenteng may mga Kapansanan

Publications
#7154.08

Ang ilang  doktor at ospital ay may tuntuning “walang mga dalaw” dahil sa COVID-19. Nagpadala ang Estado ng California ng Sulat[1] sa mga ospital at iba pang pasilidad na pangkalusugan tungkol sa mga tuntuning ito. Sinasabi sa Sulat na ang mga taong may mga kapansanan ay paminsan-minsang kailangang magsama sila ng taong tagasuporta sa ospital o sa doktor.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.