Coronavirus (COVID-19) Mga karapatan ng mga Taong may Intellectual and Developmental Disabilities (Mga kapansanang Pangkaisipan at Hinggil sa Paglilinang) Na Sariling Nabubuhay o Kasama ng Pamilya

Publications
#F127.08

Coronavirus (COVID-19) Mga karapatan ng mga Taong may Intellectual and Developmental Disabilities (Mga kapansanang Pangkaisipan at Hinggil sa Paglilinang) Na Sariling Nabubuhay o Kasama ng Pamilya

Ito’y para sa mga taong may mga kapansanang pangkaisipan at hinggil sa paglilinang na sariling nabubuhay o kasama ng pamilya at tumatanggap ng mga serbisyo sa “mga sentrong pangrehiyon.”

 

 

Click links below for a downloadable version.