Ano ang Dapat Malaman ng mga Tumatanggap ng In-Home Supportive Services ang Tungkol sa Hindi Inanunsyong mga Pagbisita sa Bahay

Publications
#5494.08

Ang mga pagbisita sa bahay ay palagi nang bahagi ng proseso ng pagtatasa o muling-pagtatasa para sa mga serbisyo ng IHSS.  Ginagawa ng mga social worker ng IHSS ang mga pagbisitang ito sa bahay. Noong 2009, binago ang batas ng California na inuutusang magtatag ang California Department of Social Services (CDSS) ng grupo ng stakeholder para bumuo ng mga protokol para sa mga ginagampanan ng estado at county at mga responsibilidad sa pagpapatupad ng mga hakbang sa integridad at pagpigil sa pandaraya sa programa ng IHSS.  Binuo ng grupo ng stakeholder ang Uniform Statewide Protocols para sa mga Aktibidad ng Program Integrity sa Programa ng IHSS (mga Protokol). Isa sa mga hakbang na inaaksyunan sa mga Protokol ay ang program integrity ng mga unannounced home visits (UHVs).  Tinatalakay ng publikasyon na ito ang mga UHV.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.