Ang Iyong Balota sa Nobyembre 2022: Pag-unawa sa Kung Ano ang Nangyayari sa Estados Unidos Halalan sa Senado

Publications
#8092.08

Ang Iyong Balota sa Nobyembre 2022: Pag-unawa sa Kung Ano ang Nangyayari sa Estados Unidos Halalan sa Senado

Ipinapaliwanag ng paglalathalang ito kung bakit ang mga botante ng California ay hinihiling na bumoto nang dalawang beses sa parehong puwesto sa Senado sa halalan ng taong ito. Inilalarawan sa paglalathalang ito kung paano ang dalawang paligsahan na ito ay makikita sa balota sa pangkalahatang halalan sa buong estado sa Nobyembre 2022 at kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga opsyon.

Ipinapaliwanag ng paglalathalang ito kung bakit ang mga botante ng California ay hinihiling na bumoto nang dalawang beses sa parehong puwesto sa Senado sa halalan ng taong ito. Inilalarawan sa paglalathalang ito kung paano ang dalawang paligsahan na ito ay makikita sa balota sa pangkalahatang halalan sa buong estado sa Nobyembre 2022 at kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga opsyon.

Ano ang mapapansin mo sa iyong balota

Bilang karagdagan sa iba pang mga paligsahan sa iyong balota, mapapansin mo ang dalawang magkahiwalay na pagkakataon upang bumoto sa parehong  puwesto sa Senado ng Estados Unidos.

Tinatanong sa unang paligsahan para sa  puwesto sa Senado ng Estados Unidos kung sino ang nais mong maging senador ng Estados Unidos para sa susunod na buong termino ng tanggapan. Ang buong termino ng tanggapan para sa senador ng Estados Unidos ay anim na taon.  Ang susunod na buong termino ng tanggapan ay magsisimula sa Enero 3, 2023, hanggang Enero 3, 2029.

Tinatanong sa pangalawang paligsahan para sa  puwesto sa Senado ng Estados Unidos kung sino ang nais mong maging senador ng Estados Unidos  para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino ng tanggapan. Ang kasalukuyang termino ng tanggapan ay magtatapos sa Enero 3, 2023. Ayon sa inilarawan nang mas detalyado sa ibaba, ang puwesto sa Senado ng Estados Unidos ay kasalukuyang pansamantalang hinahawakan ng itinalaga ng Gobernador hanggang sa halalan 2022.

Ang iyong mga opsyon para sa pagboto sa dalawang paligsahan sa Senado ng Estados Unidos

Maaari kang bumoto sa alinman o sa parehong  paligsahan sa Senado. Maaari kang bumoto para sa parehong tao sa parehong paligsahan, o maaari kang bumoto ng magkaibang tao sa bawat paligsahan.

Tulad ng sa anumang halalan, maaari mong piliin na hindi bumoto sa alinman o lahat ng mga paligsahan, kabilang ang alinman o parehong paligsahan sa Senado ng Estados Unidos sa balota sa Nobyembre 2022.

Ang kasalukuyang opisyal na si Alex Padilla ay tumatakbo para sa parehong natitirang bahagi ng kasalukuyang termino at para sa susunod na buong termino.

Kung boboto ka para kay G. Padilla para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino ng tanggapan, nangangahulugan ito na nais mong tapusin niya ang termino na sinimulan niyang paglingkuran noong Enero 2021. Kung boboto ka para sa ibang kandidato para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino ng tanggapan, nangangahulugan ito na nais mong huminto si G. Padilla sa paglingkod bilang senador ng Estados Unidos at iba ang magiging senador ng Estados Unidos mula sa panahon mapatunayan ang mga resulta ng pangakalahatang halalan sa Nobyembre 2022, na malamang ay sa Disyembre 2022, hanggang Enero 3, 2023.

Kung boboto ka para kay G. Padilla para sa susunod na buong termino ng tanggapan, nangangahulugan nito na nais mo siyang magkaroon ng buong anim na taong termino bilang senador ng Estados Unidos kasunod ng kaniyang kasalukuyang panahon sa naturang posisyon. Kung boboto ka para sa ibang kandidato para sa susunod na buong termino ng tanggapan, nangangahulugan ito na hindi mo nais na manatili si G. Padilla bilang senador ng Estados Unidos lampas ng kaniyang kasalukuyang panahon sa naturang posisyon at nais mo ng iba tao bilang senador ng Estados Unidos.

Bakit ang paligsahan para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino ng senador ng Estados Unidos ay nasa balota

Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng mga detalye tungkol sa kung bakit nasa balota ang paligsahan para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino ng Senado ng Estados Unidos upang ikaw ay bumoto, ngunit patuloy na magbasa kung interesado kang matutunan ang background.

Dating nakaupo sa tanggapang ito si Bise Presidente Kamala Harris, at nagsimulang maglingkod bilang senador ng Estados Unidos noong Enero 2017. Nang siya ay naging Bise Presidente ng Estados Unidos noong Enero 2021, kasunod ng halalan sa

Nobyembre 2022, kinailangan na may tumapos ng huling dalawang taon ng kaniyang termino sa Senado ng Estados Unidos. Itinalaga ni Gobernador Gavin Newsom ng California si G. Padilla (na ngayon ay Senador Padilla) upang maglingkod sa naturang posisyon. Noong panahong iyon, si G. Padilla ay nagsisilbi bilang Kalihim ng Senado ng California.  

Nang itinalaga ni Gobernador Newsom si G. Padilla sa  puwesto sa Senado ng Estados Unidos, pinahintulutan ng batas ng California ang Gobernador na magtalaga ng tao upang maglingkod sa natitirang bahagi ng termino, nang hindi kinakailangan ng halalan.  Sa partikular, sinabi ng batas na maaaring punan ang bakante sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador dahil ang termino sa Senado ng Estados Unidos ay magtatapos sa Enero 3 kasunod ng susunod na pangkalahatang halalan

Gayunpaman, kinuwestiyon ng mga mambabatas ng California kung ang bahaging ito ng batas ng California ay lumabag sa Ika-17 Pagsusog sa Konstitusyon ng Estados Unidos. Upang maayos ang posibleng isyu sa konstitusyon, ipinasa ang Panukalang Batas 1495   ng Pagpupulong ng California noong Setyembre 2021 at nagkabisa noong Enero 1, 2022. Pinahihintulutan ng bagong batas, bukod sa iba pang mga bagay, na magtalaga ang gobernador ng isang tao na punan ang bakante sa  puwesto sa Senado ng Estados Unidos, ngunit ginawa nitong pansamantala ang pagtatalaga, sa karamihan sa mga sitwasyon, hanggang magkakaroon ng pangkalahatang eleksyon sa buong estado upang pumili ng taong manungkulan sa tanggapan para sa natitirang bahagi ng kasalukuyang termino.  Ang resulta ng paggamit ng bagong batas sa natitirang bahagi ng termino para sa puwesto sa Senado ng Estados Unidos na hawak ni G. Padilla ay ang paglabas ng paligsahan para sa natitirang bahagi ng termino sa balota para sa pangunahing halalan sa buong estado noong Hunyo 7, 2022.  Ang dalawang kandidato na tumanggap ng pinakamaraming boto sa pangunahing eleksyon noong Hunyo ay ilalagay sa balota para sa pangkalahatang halalan sa buong estado sa Nobyembre 8, 2022, kahit pa ang bahagi ng termino ay magtatapos sa Enero 3, 2023, na wala pang dalawang buwan matapos ang pangkalahatang halalan.

 

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

 

 

Click links below for a downloadable version.