Ang Home and Community Based Alternatives (HCBA) Waiver (dating kilala bilang Nursing Facility/Acute Hospital Waiver): Ang mga Saligan

Publications
#5591.08

May ilang programa ang California na tinatawag na "home and community-based services waivers" na tumutulong sa mga tao na makakuha ng mga serbisyo ng Medi-Cal sa bahay.  Ang lathalang na ito ay tungkol sa isang programa na tinatawag na Home and Community-Based Alternatives (HCBA) Waiver.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.