18 Tip sa Pagkuha ng mga De-Kalidad na Serbisyo ng Espesyal na Edukasyon para sa Iyong Anak

Publications
#5130.08

Ang iyong anak ay maaaring tasahan sa anumang larangan ng pinaghihinalaang kapansanan at para sa anumang serbisyong kinakailangan para mabenepisyuhan siya sa paaralan. Bilang halimbawa: ang mga pagtatasa ay maaaring maisagawa sa mga lebel ng pagbasa o matematika; sa kinakailangang mga pagbabago para ganap na maisama ang iyong anak; para sa mga serbisyo ng therapy (OT, PT, speech, kalusugan hinggil sa pag-iisip) at para matukoy ang teknolohiyang pantulong tulad ng aparatong pangkomunikasyon. Kung hindi ka sasang-ayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan, maaari kang kumuha ng malayang pagtatasa sa gastos ng taong-bayan.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.