4 Madaling Mga Paraan upang Makumpleto ang Census

With COVID-19, we know that a lot of us are required to be in our homes. Did you know you can fill out your 2020 Census from where you live, now through August 14, 2020?

2020 CENSUS
4 Madaling Mga Paraan upang Makumpleto ang Census

Sa COVID-19, alam natin na marami sa atin ang inaatasang manatili sa ating mga bahay. Alam nyo ba na maaari ninyong punan ang inyong Senso ng 2020 kung saan kayo nakatira, ngayon hanggang Oktubre 31, 2020?  Narito ang 4 na paraan kung paano mo maaaring punan ang inyong Senso upang ang pera para sa mga serbisyong tulad ng espesyal na edukasyon, Medi-Cal, pabahay, pagsasanay sa trabaho at iba pang mga serbisyo sa kapansanan ay maibabalik sa inyong komunidad!

1) Maaari mong punan ang Senso online! 

Maaari ninyong gamitin ang anumang kagamitan na konektado sa internet, tulad ng inyong iPhone, Android na telepono, iPad, laptop, o desktop upang punan ang magagamit na pormularyo ng Senso online.  Maaari mong gamitin ang ID sa Senso na dapat na naipadala sa inyo upang punan ang online na pormularyo. Kung hindi mo ito nakuha, maaari mo pa ring punan ang online na pormularyo at makasama sa bilang. Punan ang Senso online sa pamamagitan ng pagpunta sa: https://my2020census.gov

2) Maaari mong punan ang Senso sa pamamagitan ng tawag sa telepono! 

Maaari ninyong punan ang inyong Senso sa pamamagitan ng tawag sa telepono sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numero ng telephono sa mga wika sa ibaba.  Maaari rin ninyong tawagan ang numero ng telepono sa ibaba kung mayroon kang anumang iba pang mga tanong tungkol sa Senso.

LINYA NG WIKA AT NUMERO SA LIBRENG TAWAG

Ingles: 844-330-2020

Telephone Display Device (TDD, Telephone Display Device): 844-467-2020

Espanyol: 844-468-2020

Intsik (Mandarin): 844-391-2020

Intsik (Cantonese): 844-398-2020

Vietnamese:  844-461-2020

Koreano: 844-392-2020

Ruso: 844-417-2020

Arabe: 844-416-2020

Tagalog: 844-478-2020

Polish: 844-479-2020

Pranses: 844-494-2020

Haitian Creole: 844-477-2020

Portuges: 844-474-2020

Hapon: 844-460-2020

3) Maaari rin ninyong punan ang Senso na de papel at ipadala ito sa koreo! 

Kung nais ninyong ipadala sa koreo ang inyong pormularyo sa Senso at hindi pa ninyo pinunan online o sa pamamagitan ng tawag sa telepono, makukuha ninyo ang pormularyong de papel sa koreo sa Abril 8-16.  Pagkatapos ay maaari ninyong punan ito at ipadala sa koreo.

4) Maaari ninyong punan ang Senso kasama ng manggagawa sa Senso! 

Kung hindi ninyo kayang punan ang Senso online, sa pamamagitan ng tawag sa telepono, o sa pamamagitan ng pagpapadala ng pormularyong de papel sa koreo, maaari pa ring humingi ng tulong mula sa manggagawa ng Senso.  Sa huling bahagi ng Mayo, ang mga manggagawa sa Senso ay pupunta sa inyong tirahan at tutulungan kayong punan ang Senso nang personal.  Ang petsang ito ay maaaring magbago dahil sa COVID-19. Mangyaring tingnan sa https://www.disabilityrightsca.org/census-2020 para sa anumang bagong impormasyon.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagpuno ng Senso o magkaroon ng mga problema dahil sa inyong kapansanan, o kailangan ninyo ng tulong sa paghanap ng mga gabay sa Senso sa braille o sa ASL, maaari kayong makipag-ugnayan kay Tho Vinh Banh sa Disability Rights California sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa: census2020@disabilityrightsca.org o tumawag sa Disability Rights California sa 1-800-776-5746.

Salamat sa lahat ng inyong tulong upang tiyakin na makasama sa bilang ang lahat ng mga taong may mga kapansanan sa Senso ng 2020!