Sino ang Tinutulungan Namin

Tinutulungan ng Disability Rights California ang mga taga-Californian na may mga kapansanan. Maaari mong makuha ang mga serbisyo ng DRC sa isang isyu na nauugnay sa kapansanan kung ikaw ay:

 • May kapansanan sa pangkaisipan o paglilinang
 • Ay isang kliyente ng sentrong pangrehiyon
 • May kapansanan sa kalusugan hinggil sa pag-iisip
 • Ay isang residente sa isang saykayatrikong ospital ng estado
 • Ay may kapansanan na pisikal, matuto o makaramdam
 • May traumatikong pinsala sa utak
 • Kailangan ng pag-access sa teknolohiya na maaaring makatulong sa iyo na mabuhay nang mas ganap, mas malayang buhay
 • Nakatatanggap ng SSI o SSDI at kailangan ng tulong na mapanatili ang iyong mga benepisyo kapag babalik ka sa trabaho
 • Nakatatanggap o gustong makatanggap ng mga serbisyo ng Department of Vocational Rehabilitation
 • May mga katanungan tungkol sa iyong karapatan na bumoto

Para magpasiya kung maaari ka naming direktang katawanin, tumitingin kami sa

 • Mga merito ng iyong kaso
 • Ang iyong kakayahan para magtaguyod para sa iyong sarili
 • Iba pang mapagkukunang pagtataguyod na maaari mong gamitin
 • Kung ang iyong problema ay isang prayoridad ng DRC
 • Kung may mga mapagkukunan ang DRC para makatulong

Kung hindi ka masaya sa aming mga serbisyo, maaari kang maghain ng karaingan. Kung gusto mo pa ng impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo o isang karaingan, maaari mong tawagan ang (800) 776-5746 o kontakin kami sa pamamagitan ng email sa grievance@disabilityrightsca.org.

Mga Halimbawa ng mga Problema Na Maaari Kaming Makatulong

Tinutulungan ng Disability Rights California ang mga tao na malutas ang mga problemang nauugnay sa kapansanan. Maaari kang tulungan ng DRC sa mga problema tulad ng:

 • Mga karapatan sa pangunahing suporta, personal na pangangalaga, therapy at pangangalagang pangkalusugan tulad ng Home Supportive Services (IHSS) at Medi-Cal
 • Diskriminasyon sa pabahay, transportasyon, trabaho at pag-access sa mga programa at serbisyong pampubliko at pribado
 • Pang-aabuso, kapabayaan at mga paglabag sa mga karapatan
 • Mga serbisyo at suporta sa kapaligirang pinakakaunting naglilimita, dignidad, pagkapribado, pagpili at iba pang pangunahing karapatan
 • Espesyal na edukasyon
 • Access sa mga serbisyo ng bokasyonal na rehabilitasyon
 • Mga serbisyo sa kalusugan hinggil sa pag-iisip at suporta
 • Pagkanararapat at mga serbisyo ng sentrong pangrehiyon
 • Pagpapatala ng botante, napupuntahan sa pagboto at mga lugar ng botohan
 • Access sa teknolohiya – tulad ng mga aparatong pangkomunikasyon at mga de-kuryenteng wheelchair

Hindi Makatutulong ang Disability Rights California Sa

 • Mga isyu na wala sa aming Mga layunin ng Istratehikong Plano, Mga inisyatibo at mga Nilalayon
 • Batas kriminal, batas ng pamilya, o mga korte sa pagkabangkarote o mga paglilitis sa kabayaran sa manggagawa
 • Mga kaso ng personal na pinsala
 • Pagpuno sa mga form ng Social Security
 • Pagkuha ng mga pag-aalaga o pag-iingat
 • Mga isyu na hindi nauugnay sa isang kapansanan

Para sa ibang organisasyo ng serbisyong legal http://lawhelpca.org/


DRC Grievance Forms | PAIMI Assurance Grievance Form | OCRA Grievance Forms | COPR Grievance Form