Paano Humingi ng Tulong

Para humingi ng tulong, tawagan ang DRC sa 1-800-776-5746 (Boses) o punan ang aming Short Term Assistance Request Form. Para sa TTY tumawag sa 1-800-776-5746. Kokontakin ka namin sa loob nang 2-3 araw. Kung ang iyong isyu ay isang prayoridad ng DRC, mag-i-schedule kami ng appointment. Bibigyan ka namin ng pangkalahatang impormasyon, mga referral o mga materyales ng pagtataguyod sa sarili. Maaari ka naming katawanin kung mayroon kami ng mga pinagkukunan. Mangyaring humingi ng tulong sa ibang ahensya o mga abogado. Ang ilang isyu ay may mga deadline. Mangyaring basahin ang anumang abisong matatanggap mo. Tumugon sa mga timeline na nakapaloob sa mga abiso.

Hindi nagagawa ng DRC ang ilang isyu.  Tingnan dito para sa ilang karaniwang isyu na hindi namin nagagawa.

Kung ikaw ay isang kliyente ng sentrong pangrehiyon, maaari kang humingi ng tulong sa Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA).

Office of Clients’ Rights Advocacy
1-800-390-7032 (Boses Northern California)
1-916-504-5820 (Boses)
1-866-833-6712 (Boses Southern California)
1-877-669-6023 (TTY)

Kung ikaw ay isang residente sa isang saykayatrikong ospital ng estado, maaari kang humingi ng tulong sa California Office of Patients’ Rights (COPR).

California Office of Patients’ Rights
1-916-504-5810 (Boses)
coprinforequest@disabilityrightsca.org

Para sa impormasyon tungkol sa aming gawain sa mga panukalang batas ng estado at budyet maaari kang tumawag sa:

Public Policy
1-916-504-5800 (Boses)

Para sa impormasyon tungkol sa aming media at mga gawaing pangkuminikasyon maaari kang tumawag sa:

Communications/Media
1-916-504-5938 (Boses)
1-800-719-5798 (TTY)

Para sa impormasyon tungkol sa aming gawaing pagtataguyod sa sarili, maaari kang tumawag sa:

Peer Self-Advocacy Unit
1-916-504-5800 (Boses)
1-800-719-5798 (TTY)