Mga address ng Opisina

Administration

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5802

Opisina ng Sacramento

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5801

Opisina ng Bay Area

1330 Broadway, Suite 500
Oakland, CA 94612
(510) 267-1200 
Fax (510) 267-1201

Satellite na Opisina ng Fresno

567 West Shaw, Suite C-3
Fresno, CA 93704
(559) 476-2000
Fax (559) 476-2001

Opisina ng Los Angeles

350 South Bixel Street, 
Suite 290 
Los Angeles CA 90017
(213)213-8000 
Fax (213) 213-8001

Opisina ng San Diego

1111 Sixth Ave., Suite 200
San Diego, CA 92101
(619) 239-7861
Fax (619) 239-7906

Opisina ng Ontario

3602 Inland Empire Blvd Ste. C-110
Ontario, CA 91764
(213) 213-8000
Fax (213) 213-8001

Impormasyon sa Pagsasabatas at Publiko (Legislation & Public Information)

1831 K Street
Sacramento, CA 95811
916-504-5800
Fax 916-504-5802

Kapantay na Pagtataguyod sa Sarili (Peer Self-Advocacy)

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5800
Fax 916-504-5806

Office of Clients’ Rights Advocacy

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
(916) 504-5820
Fax (916) 504-5821

California Office of Patients’ Rights

1831 K Street
Sacramento, CA 95811-4114
916-504-5810
Fax 916-504-5811