Kontak

Ang DRC ay ang sistema ng proteksyon at pagtataguyod para sa California. Maaari kaming magbigay ng mga kasangkapan para tulungan kang magresolba ng mga legal na problema na may kaugnayan sa kapansanan.

Para sa mga materyales sa sariling-pagtulong tingnan ang aming mga Publikasyon.