ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກພວມຮຽນຍ່າງ (0-3 ປີ) ໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການເປັນພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານຈາກສູນປະຈຳເຂດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Early Start

Publications
#F100.12

ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກພວມຮຽນຍ່າງ (0-3 ປີ) ໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການເປັນພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານຈາກສູນປະຈຳເຂດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Early Start

ຮ້ານນີ້ບອກທ່ານວິທີຮັບວຽກເຈ້ຍ ແລະການບໍລິການຈາກສູນພາກພື້ນໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ. ມັນບອກທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເມື່ອລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສາມປີ. ມັນບອກທ່ານວ່າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສູນກາງພາກພື້ນ.

ໃບ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດທິ​ຂອງທ່ານ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​​ເປັນ​ພາສາກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start ສຳລັບ​ເດັກ​ເກີດ​​ໃໝ່ ​ແລະ​ ​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 3 ປີຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ.  ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິການ​ຕໍ່​ກັບ​ບຸກຄົນ​ອາຍຸ 3 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ນັ້ນ, ກະລຸນາ​ເບິ່ງ​ເອກະສານ​ຕີ​ພິມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ: “ສິດທິ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸ 3 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ” ຕາມ​ລິ້ງຕໍ່​ໄປ​ນີ້: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10101.pdf. 

ກົດໝາຍ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ ​ເອີ້ນ​ວ່າ Senate Bill (SB) 555 (Correa) ອະທິບາ​ຍໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສູ​ນປະຈຳ​ເຂດ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start ​​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ​ ການ​ບໍລິການຕ່າງໆ​ແກ່​ທ່ານ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ.  ທ່ານ​ສາມາດ​ເບິ່ງ​ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ທີ່​ນີ້​ເ  http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2…

ບາງ​ຄົນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ຈາກ​ບັນດາ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​​ເວົ້າ​ພາສາ​ອັງກິດ​ບໍ່​ໄດ້ ຫຼື ​ເວົ້າ ຫຼື ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ພາສາ​ອັງກິດ​​ໄດ້​ຈຳກັດ.  ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເວົ້າ, ອ່ານ ຫຼື ຂຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ທ່ານ ຫຼື ​ເດັກ​ເກີດ​ໃໝ່/​ເດັກ​ພວມ​ຮຽນ​ຍ່າງ​ຂອງ​ທ່ານຕ້ອງການ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.  ກົດໝາຍ​ນີ້​ຊ່ວຍ​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ທີ່​ເວົ້າພາສາ​ອັງກິດ​ບໍ່​ໄດ້ ຫຼື ​ເວົ້າ​​ໄດ້​ຈຳກັດ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິການ​ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.

 1. ພາ​ສາ​ຫຍັງ​ຈິ່ງ​ຖື​ວ່າ “ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດ”? 

  ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start, “ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດ” ​ແມ່ນ​ພາສາ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ເວົ້າ​ໂດຍ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເດັກ​ນັ້ນ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.25(a); Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1).  ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ສາ​ອັງກິດ​ໄດ້​ຈຳກັດ ​ແລະ ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາສາ​ສະ​ເປ​ນ, ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງທ່ານ​ແມ່ນພາສາ​ສະ​ເປ​ນ.
   
 2. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຫູ​ໜວກ ຫຼື ຫູ​ຕຶງ, ຕາບອດ ຫຼື ສາຍຕາ​ບົກ​ຜ່ອງ?  ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start ໝາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ​ສຳລັບ​ຂ້ອຍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຫູໜວກ ຫຼື ຫູ​ຕຶງ, ຕາບອດ ຫຼື ສາຍຕາ​ບົກ​ຜ່ອງ, “ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດ” ໝາຍ​ເຖິງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສື່ສານ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້​ໂດຍ​ປົກກະຕິ.  ຕົວຢ່າງ​ວ່າ ນີ້​ສາມາດ​ລວມມີພາສາ​ໃບ້, ໜັງສື​ໂພງ ຫຼື ການ​ສື່ສານ​ທາງ​ປາກ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.25(b); Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1).
   
 3. ຖ້າ​ລູກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກຳລັງ​ຖືກ​ປະ​ເມີນຕັດສິນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນສຳລັບ​ໂຄງການ Early Start ຫຼື ສຳລັບ​ການ​ບໍລິການ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start, ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ເຮັດ​ການ​ປະ​ເມີນຕັດສິນ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອ​ງຂ້ອຍ​​ແມ່ນ​ບໍ?

  ​ແມ່ນ.  ​ການ​ປະ​ເມີນຕັດສິນ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ເປັນສາ​ພາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ, ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສາມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າມັນ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ໄດ້.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.321(a)(5); Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1).  ຖ້າ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງທ່ານ​ແມ່ນ​ພາສາ​ຫວຽດນາມ, ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນຕັດສິນ ​ແລະ​ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​​ເປັນ​ພາສາ​ຫວຽດນາມ.  ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ກອງ​ປະຊຸມ​ຕັດສິນ​ການ​ມີ​ສິດ ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ​ແຜນການ​ບໍລິການ​ຄອບຄົວ​ສະ​ເພາະ​ບຸກຄົນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ (IFSP) ຕ້ອງ​ຖືກດຳ​ເນີນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃນ 45 ວັນ​ນັບ​ຈາກ​ການ​ນຳ​ສົ່ງ​ຫາ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.  34 C.F.R ຂໍ້​ທີ 303.310; Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(b).
   
 4. ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຄອບຄົວ​ເດ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?  ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຄອບຄົວ​​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງຖືກເຮັດ​​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ກຳລັງ​ຖືກ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ນັ້ນ​ບໍ?

  ​ແມ່ນ.  ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ໃດໜຶ່ງ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຄອບຄົວ​ຕ້ອ​ງຖືກ​ດຳ​ເນີນ​​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ນັ້ນ, ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສາມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເ​ຫັນ​ວ່າ​ມັນ​​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.321(a)(6), 303.25; Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1).
   
 5. ກອງ​ປະຊຸມ IFSP ​ເດ​ເປັນ​ແນວ​​ໃດ?  ​ພວກ​ມັນ​ຕ້ອ​ງຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຂ້ອຍ​​ແມ່ນ​ບໍ?

  ​​ແມ່ນ.  ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ມີ​ຂະ​ບວນການວາງ​ແຜນ​ສຳລັບ IFSP ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ IFSP ​ເປັນ​ສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ, ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ທາງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສາມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.342; Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1).  ​ແຜນ IFSP ຄວນ​ຖືກ​ທົບ​ທວນ​ໃນ​ທຸກໆຫົກ​ເດືອນ ຫຼື ຖີ່​ກວ່າ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ຈຳ​ເປັນ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.342(b); 17 C.C.R. ຂໍ້​ທີ 52102(b).

  ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ມີ​ສຳ​ເນົາ​ແຜນ IFSP ​​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ບໍ?

  ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ອະທິບາຍ​ໃຫ້​ທ່ານເປັນ​ພາສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ວ່າ​ແຜນ IFSP ​ແມ່ນ​ຫຍັງ.  34 C.F.R. ຂໍ້​ທີ 303.342(e).

  ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ສະໜອງ​​ໃຫ້​ທ່ານສຳ​ເນົາ​ຂອງ​ແຜນ IFSP ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງ​ທ່ານ, ​​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ພະ​ແນ​ກບໍລິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ (DDS) ຕັດ​ສິນ​ກຳນົດ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເກີນ​ໄປສຳລັບ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນັ້ນ.  Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1); 22 C.C.R. ຂໍ້​ທີ 98210-98211.
   
 6. ​ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜນ IFSP ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄວ​ປານ​ໃດ?

  ພາຍ​ໃນ​ກຳນົດ​ເວລາ​ທີ່​ສົມ​ເຫ​ດສົມ​ຜົນ, ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ​ພະ​ແນກ DDS ບອກ​ວ່າ​ມັນ​​ເປັນ​ຄວາມ​ລຳບາກ​ເກີນ​ໄປ​ຕໍ່​ກັບ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.  Cal. Govt. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(1); 22 CCR ຂໍ້​ທີ 98210-98211.  ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜນ IFSP ສະບັບ​ແປ​ໄວ​ຂຶ້ນ ຖ້າ​ທ່ານ​ເຕືອນ​ບອກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ວ່າ ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້ຮັບ​ແຜນ IFSP ສະບັບ​ແປ​ໄວ​ເທົ່າ​​ໃດ, ທ່ານ​ກໍ​​ສາມາດ​ໃຫ້ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ບໍລິ ການ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ໄດ້​ໄວ​ເ​ທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຍິ່ງລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສະພາບ​ຂອງ​ລາວ​ໄວ​ເທົ່າ​ໃດ, ຍິ່ງ​ມີ​ເວລາ​ຫຼາຍຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ດີ. ສະ​ນັ້ນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ໄວ​ເທົ່າ​​ໃດ, ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ກໍ​ຍິ່ງ​ສາມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ໄດ້​ໄວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແລະ ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​​​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ສະພາບ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ໄວ​ເທົ່າ​ໃດ, ກໍ​ຍິ່ງ​ມີ​ເວລາ​ຫຼາຍຂຶ້ນ​​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ດີ.  
   
 7. ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ບັນທຶກ​ວ່າ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງ​ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ໃນ​ແຜນ IFSP ບໍ?

  ​ແມ່ນ.  ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ບອກ​ວ່າ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງທ່ານ​ແມ່ນ​ພາສາຫຍັງ​ໃນ​ແຜນ IFSP.  Cal. Gov. Code ຂໍ້​ທີ 95020(g)(2).  ຖ້າ​​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ທ່ານ​ເວົ້າພາສາ​ເກົາຫຼີ ​ເປັນ​ຕົ້ນ, ​ແຜນ IFSP ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບອກ​ວ່າ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ພາສາ​ເກົາຫຼີ.
   
 8. ຂ້ອຍຈະເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ຖ້າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ບໍ່​ບັນທຶກ​ພາສາ​ກຳ​ເນີດຂອງ​ຂ້ອຍ ຫຼື ບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຕັດສິນ ຫຼື ຂະ​ບວນການວາງ​ແຜນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ຂ້ອຍ?

  ຖ້າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ບໍ່​ບັນທຶກ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີ​ນຜົນ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຕັດສິນ ຫຼື ຂະ​ບວນການວາງ​ແຜນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ສາມາດ​ຍື່ນ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໄດ້.  17 C.C.R. ຂໍ້​ທີ 52170.  ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ Early Start, ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຈົດໝາຍ​ຫາ:

  California Department of Developmental Services (DDS)
  Office of Human Rights and Advocacy Services
  Attn: Early Start Complaint Unit
  1600 Ninth Street, Room 240, M.S.-215
  Sacramento, CA 95814

  ຈົດໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄວນ​ລວມມີ​ຊື່, ທີ່ຢູ່, ​ເບີ​ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ມັນ, ຊື່​ຂອງ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວ ຂ້ອງ ​ແລະ ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ.  ທ່ານ​ສາມາດ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ເປັນ​ພາສາ​ກຳ​ເນີ​ດຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້.  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ລຳບາກ​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ທ່ານ, ຜູ້​ປະສານ​ງານ​ຝ່າຍ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​​ລູກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທ່ານ.  ທ່ານ​ຍັງສາມາດ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ DDS ​ໄດ້​ນຳ​ອີກ: http://www.dds.ca.gov/Forms/docs/DS1827.pdf. 

  ພາຍ​ໃນ 60 ວັນ​ຫຼັງຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ, ພະ​ແນ​ກ DDS ຕ້ອງ​ສືບສວນ, ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກວ​​ດ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ, ຕັດສິນ​ກຳນົດ​ວ່າ​ມີ​ການລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍຫຼືບໍ່, ​ແລະ ອອກ​ຄຳ​ຕັດສິນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ.  ຄຳ​ຕັດສິນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ຕ້ອງ​ລວມມີ​ສິ່ງ​ຄົ້ນ​ພົບ, ຂໍ້​ສະຫຼູບ, ​ເຫດຜົນ ​ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ກຳນົດ​ເວລາ​ສຳລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແກ້​ໄຂ ​ແລະ ການສະ​ເໜີ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຕໍ່​ກັບ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ.  17 C.C.R. ຂໍ້​ທີ 52171.   

  ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມກ່ຽວ​ກັບ​ຂະບວນການ​ນີ້, ກະລຸນ​າ​ເບິ່ງພາກ 12, ຄຳຖາມ 27 ຂອງປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດທິ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ສຶກສາ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຕາມ​ລິ້ງຕໍ່​ໄປ​ນີ້: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch12.pdf

  ​ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຍັງ​ສາມາດ​ຍື່ນ​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ແທນ​ການ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໄດ້.  ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນ, ​ໃຫ້​ໃຊ້​​ແບບ​ຟອມຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນທີ່ http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ວັນ​ທີ​ການ​ໄ​ຕ່ສວນ​ໃນ​ໄວໆ.  ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ກຽມ​ຕົວ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຍື່ນ​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນ.  ການ​ໄຕ່​ສວນ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່ໜ້າ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ກົດໝາຍ​ການປົກຄອງ.  ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຫຼັກຖານ ​ແລະ ພະຍານ ​ແລ້ວທ່ານ​ຈະນຳ​ສະ​ເໜີ.  ຜູ້​ພິພາກສາ​ກົດໝາຍ​ການປົກຄອງຕ້ອງ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດຄຳ​ຕັດສິນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ຈາກ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ພາຍ​ໃນ 30 ວັນ​ນັບ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ​ການ​ໄຕ່​ສວນ.  ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃຫ້​ເບິ່ງ http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm ​ແລະ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548401.pdf. 

 

 

Click links below for a downloadable version.