ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກພວມຮຽນຍ່າງ (0-3 ປີ) ໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການເປັນພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານຈາກສູນປະຈຳເຂດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Early Start