ສິດສຳລັບພົນລະເມືອງທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈາກສູນພະຍາບານ ໃນການວາງແຜນການດຳເນີນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ພາຍໃຕ້ ໝວດ Q ຂອງ MDS 3.0