ສິ ດທິ ຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັ ບຂໍ້ ມູນ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການທີ ່ ເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານຈາກສູນບໍ ລິ ການ ໃນເຂດພາກພື້ ນສໍ າລັ ບຜູ້ ທີ ່ ມີ ອາຍ ຸ 3 ປີຂຶ ້ນໄປ.

Publications
#F101.12

ສິ ດທິ ຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັ ບຂໍ້ ມູນ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການທີ ່ ເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານຈາກສູນບໍ ລິ ການ ໃນເຂດພາກພື້ ນສໍ າລັ ບຜູ້ ທີ ່ ມີ ອາຍ ຸ 3 ປີຂຶ ້ນໄປ.

ຮ້ານນີ້ບອກທ່ານວິທີຮັບວຽກເຈ້ຍ ແລະການບໍລິການຈາກສູນພາກພື້ນໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ. ມັນບອກທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານຫຼືລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸເກີນສາມປີ. ມັນບອກທ່ານວ່າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສູນກາງພາກພື້ນ.

ເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມຈິງນີ້ ເວົ້າກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ, ແລະ ບັນດາແຜນການໂປຣແກຣມຂອງແຕ່ລະຄົນ (IPPs, Individual Program Plans) ທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ນັບຈາກສູນບໍລິການໃນເຂດພາກ ພື້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນຂອງທ່າເຮືອ (HRC, Harbor Regional Center) ໃຊ້ຄຳສັບທີ່ວ່າ “ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ (Individualized Family Service Plan)” ຫຼື “IFSP” ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າ “ແຜນການໂປຣແກຣມຂອງແຕ່ລະ ຄົນ” ຫຼື “IPP” ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ. ເອກະສານສະບັບນີ້ ໃຊ້ ສຳລັບລູກຄ້າຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ (Regional Center) ຫຼື ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີອາຍຸ 3 ປີຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 3 ປີ ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຂອງພວກເຮົາ: “ສິດຂອງລູກນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽນຄານຂອງທ່ານ (0-3 ປີ) ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານຈາກ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ໂປຣ ແກຣມເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຫົວທີ (Your Baby’s and Toddler’s Rights (0-3 years) to Receive Information and Services in Your Native Language from the Regional Center under the Early Start Program)” ທີ່: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10001.pdf.

ກົດໝາຍທີ່ຮູ້ກັນດີໃນຊື່ ຊີເນດ ບິລ໌ (SB, Senate Bill) 555 (Correa) ແລະ SB 82 (ຄະນະທົບທວນງົບປະມານ ແລະ ການເງິນປະຈຳປີ 2015 [Committee on Budget and Fiscal Review 2015]), ຊີ້ແຈງເຖິງໜ້າທີ່ຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແລນເຕີຣ໌ແມນ (Lanterman Act) ເພື່ອສະ ໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ທ່ານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງທັງ ສອງກົດໝາຍ ຢູ່ລຸ່ມນີ້: SB 555:  http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen /sb_0551-0600/sb_555_bill_20131009_chaptered.pdf ແລະ SB 82: http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-16/bill/sen/sb_0051-0100/sb_82_bill_ 20150624_chaptered.pdf

ມີບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ຫຼື ສາມາດເວົ້າໄດ້ເລັກນ້ອຍ ຫຼື ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດໄດ້ເລັກນ້ອຍ. ບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງເວົ້າ, ອ່ານ ຫຼື ຂຽນພາສາອັງກິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ທ່ານ ຫຼື ລູກຫຼານຂອງ ທ່ານຕ້ອງການ ຈາກສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ. ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ຫຼື ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ມີຂໍ້ມູນສະເໝີພາບກັນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ການ ສະໜັບສະໜູນຈາກສູນບໍລິການພາກພື້ນ. 

 1. ກົດໝາຍແລນເຕີຣ໌ແມນ ນິຍາມ “ພາສາທ້ອງຖິ່ນ” ໄວ້ແບບ ໃດ? 

  ກົດໝາຍແລນເຕີຣ໌ແມນ ນິຍາມ “ພາສາທ້ອງຖິ່ນ” ເປັນພາສາ ທີ່ທ່ານໃຊ້ ຫຼື ມັກໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ເປັນພາສາທີ່ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດ ໝາຍ, ຜູ້ອະນຸລັກ, ຫຼື ຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ ຫຼື ມັກໃຊ້ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ເລັກ ນ້ອຍ ແລະ ປົກກະຕິ ທ່ານໃຊ້ພາສາສະເປນ, ສະນັ້ນ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແມ່ນ ພາສາສະເປນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນແຄລີຟໍເນັຍ (Welfare and Institutions Code) ໝວດ 4512(m).
   
 2. ຖ້າຫາກຂ້ອຍຫູໜວກ ຫຼື ມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ, ຕາບອດ ຫຼື ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຄັກ ຈະເປັນແນວໃດ? ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຈະເຮັດແນວໃດກັບຂ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະສາມາດສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ກັບຂ້ອຍໄດ້?

  ຖ້າຫາກທ່ານຫູໜວກ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ, ຕາບອດ ຫຼື ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄັກ ແລະ ທ່ານເປັນລູກຄ້າ ຫຼື ກຳລັງຊອກຫາການບໍລິການຈາກ ສູນ ບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ, ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງສື່ສານກັບທ່ານ ໂດຍໃຊ້ການບໍລິການສື່ສານຮູບແບບອື່ນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາ ບັນແຄລີຟໍເນັຍ ໝວດ 4642(b), 4643(d), ແລະ 4646(h). ການບໍລິການ ເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງລວມມີ ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ເສີມຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ. ເພື່ອໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະສື່ສານກັບທ່ານໄດ້ແນວໃດ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອເສີມຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເບິ່ງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແຄລີຟໍເນັຍ (California Government Code) ໝວດ 11135(b), 42 ກົດໝາຍສະຫະລັດ (U.S.C., United State Code) ໝວດ 12132, ແລະ 28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບ ຂອງຣັຖບານກາງ (C.F.R., Code of Federal Regulations) ໝວດ 35.160(b). ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ສຳລັບການພັກອາໃສ ຂອງສາທາລະນະ ຊຶ່ງຕ້ອງສອດ ຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ຫົວເລື່ອງທີ່ III ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນອາເມລິກາທີ່ ເປັນຄົນພິການ (ADA, Americans with Disabilities Act) ໃນການສື່ສານ ກັບບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ແລະ ການເບິ່ງເຫັນ. 42 ກົດໝາຍ ສະຫະລັດ ໝວດ 12192. ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນອາເມລິກາທີ່ເປັນຄົນ ພິການ ຫົວເລື່ອງທີ III ສຳລັບການສື່ສານກັບບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານ ການ ໄດ້ຍິນ ຫຼື ການເບິ່ງເຫັນ, ບັນດາການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເສີມຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ ລວມທັງ ນາຍແປ ພາສາໃບ້, ພາສາເບລວ, ຫຼື ຕົວໜັງສືພິມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ ແລະ ອື່ນໆ. 28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບ ຂອງຣັຖບານກາງ ໝວດ 36.303. 

  ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ (regional center) ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງບັນດາຄວາມ ຮັບຜິດຊອບເຫຼົ່ານີ້ ໃນ ກໍລະນີທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ການປະຕິບັດຕາມດັ່ງກ່າວ ຈະປ່ຽນແປງໂດຍພື້ນ ຖານຂອງການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ກຳລັງຈັດຫາໃຫ້ ຫຼື ຈະເປັນພາລະທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ. ຖ້າຫາກທ່ານ ເຊື່ອວ່າ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ກຳລັງລະເມີດຕໍ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນອາ ເມລິກາທີ່ເປັນຄົນພິການ, ທ່ານຄວນຈະປະກອບເອກະສານ ຮ້ອງຮຽນໄປຫາ ພະແນກຍຸດຕິທຳ (DOF, Department of Justice); ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ ປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ ໄປຍັງ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນອາເມລິກາທີ່ ເປັນຄົນພິການ ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ http://www.ada.gov/filing_complaint.htm.
   
 3. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ ຂ້ອຍມີ (ຫຼື ລູກຫຼານຂອງຂ້ອຍ) ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນຄົນ ພິການ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນຕ້ອງເຮັດຫຍັງ?

  ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່າ ທ່ານ (ຫຼື ລູກຫຼານຂອງທ່ານ) ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນ ຄົນພິການ, ທ່ານມີສິດເຂົ້າ ໄປໃຊ້ບໍລິການຈາກ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນໃນ ຂັ້ນຕົ້ນ. ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕົ້ນພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາ ສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4642.
   
 4. ການດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຕ້ອງເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕົ້ນກັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໂດຍເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.  ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ, ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານເວົ້າ ຫຼື ຕ້ອງການເວົ້າພາສາສະເປນ, ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຕ້ອງສື່ສານກັບທ່ານ ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການດຳເນີນງານໃນຂັ້ນຕົ້ນ ເປັນ ພາສາສະເປນ.  ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ພະແນກບໍລິການ (DDS, Department of Developmental Services) ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ຈະສື່ສານກັບທ່ານ ເປັນພາສາ ສະເປນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4642(b).  ຖ້າວ່າ ກົມບໍລິການ ພັດທະນາ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນທີ່ ເປັນພາສາສະເປນ ແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ການດຳເນີນການ ຂັ້ນຕົ້ນຈະຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ແຕ່ວ່າຈະ ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດ. 
   
 5. ການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່?

  ການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນ ຕ້ອງລວມມີ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກສູນບໍລິການ ຂອງພາກພື້ນຕໍ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຈະຈັດຫາໃຫ້ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕົວແທນອື່ນໆສະໜອງໃຫ້ໃນຊຸມຊົນ.  ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ລວມມີ: ການບໍລິການ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການສຶກ ສາ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວ ແຂ້ວ, ກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນຕ່າງໆ, ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ຫຼື ໂປຣແກຣມທີ່ອາດ ຈະເປັນປະໂຫຍດກັບບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການພັດທະນາ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4642(a)(2). ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງສູນ ບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ອື່ນໆ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ ຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ.
   
 6. ການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຄຳຕັດສິນທີ່ວ່າ ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຈະດຳເນີນການປະເມີນຜົນຫຼືບໍ່?

  ແມ່ນແລ້ວ.  ການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນ ກັບສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງລວມ ມີ: ຄຳຕັດສິນຂອງສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນທີ່ວ່າ ສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ຈະໃຫ້ ການປະເມີນຜົນ ຫຼືບໍ່. ຄຳຕັດສິນຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງເຮັດເປັນ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (ໝວດ 4642(b). 
   
 7. ຖ້າຫາກວ່າ ຂ້ອຍ (ຫຼື ລູກຫຼານຂອງຂ້ອຍ) ຕ້ອງການປະເມີນຜົນ, ສູນບໍລິການໃນ ເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການປະເມີນຜົນເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ.  ຖ້າຫາກ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕັດສິນໃຈວ່າ ການປະເມີນຜົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ຕ້ອງດຳເນີນການປະເມີນຜົນ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຈົນກວ່າ ພະແນກບໍລິການເພື່ອການພັດທະນາ ຈະຕັດສິນວ່າ ມັນຈະເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບ ສູນບໍລິການ ໃນເຂດພາກພື້ນ ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.  ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະລວມມີ: ການໃຊ້ລູກຈ້າງຂອງ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ທີ່ເວົ້າພາສາດຽວກັບທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ນາຍແປພາສາ ແລະ ເອົາເອກະສານທີ່ຂຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ທ່ານ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4643(d).
   
 8. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນໄດ້ໄວຊ່ຳໃດ?

  ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນ ພາຍໃນ 120 ວັນ ນັບຈາກ ເລີ່ມການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນ ຕ້ອງດຳເນີນ ການຢ່າງຮີບດ່ວນ—ບໍ່ເກີນ 60 ວັນ ຫຼັງຈາກມີການດຳເນີນການຂັ້ນຕົ້ນ—ຖ້າຫາກ ມີການລ່າຊ້າໄປກວ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ລູກຫຼານຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກຫຼານ ຂອງທ່ານ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລ່າຊ້າທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາສຸຂະພາບທາງຈິດ ຫຼືທາງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກຫຼານຂອງທ່ານ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ສຳລັບທ່ານ ຫຼືລູກຫຼານຂອງທ່ານ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມ ຈຳກັດ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4643(a).
   
 9. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການປະເມີນຜົນປະກອບມີຫຍັງແດ່?

  ການປະເມີນຜົນ ສາມາດປະກອບມີ: ການເກັບກຳ ແລະ ທົບທວນຂໍ້ມູນດ້ານ ປະຫວັດສາດ, ຮັບເອົາການທົດສອບ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີ່ເໝາະສົມ, ກຳນົດ ລະດັບຄວາມເປັນຄົນພິການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກຫຼານຂອງທ່ານ, ແລະ ພິຈາລະນາການຕີລາຄາ ແລະ ການທົດສອບ, ຖ້າຫາກວ່າ ການປະເມີນຜົນແມ່ນເພື່ອກຳນົດສິດສຳລັບການບໍລິການຂອງສູນບໍລິ ການໃນເຂດພາກພື້ນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4643(a) ແລະ (b).
   
 10. ການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ບັນດາແຜນການໂປຣແກຣມຂອງ ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງ ບັນດາແຜນການໂປຣແກຣມຂອງແຕ່ລະຄົນ ມັນເອງເປັນແນວໃດ? ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງດຳເນີນເປັນພາສາ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງສື່ສານກັບທ່ານ (ຫຼື ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເໝາະສົມ) ເປັນພາສາຂອງ ທ່ານ ໃນໄລຍະຂອງການ ວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງບັນດາແຜນການໂປຣແກຣມຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ມັນເອງ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງ ເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຖ້າຫາກສາມາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະແນກບໍລິການ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການສື່ສານກັບທ່ານ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ ແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເທົ່ານັ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກທ່ານປົກກະຕິເວົ້າ ຫຼື ຕ້ອງການພາສາຫວຽດນາມ, ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຕ້ອງສື່ສານກັບທ່ານ ເປັນພາສາຫວຽດນາມ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວ ແຕ່ລະຄົນ ຂອງທ່ານ ແລະ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວ ແຕ່ລະຄົນ ຂອງທ່ານ. ວິທີທາງທີ່ ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້ ລວມມີ: ໃຊ້ລູກຈ້າງ ຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ, ຫຼື ໃຊ້ນາຍແປພາສາ ແລະ ເອົາເອກະສານ ທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ກົດໝາຍສະຫວັດ ດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4646 (h)(1).
   
 11. ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບສຳນວນຂອງ ບັນດາແຜນການໂປຣແກຣມຂອງແຕ່ລະຄົນ ຂອງຂ້ອຍ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງເອົາສຳເນົາ ແຜນບໍລິການຂອງ ຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານ ທີ່ເປັນພາສາຂອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ປົກປ້ອງ, ຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງທ່ານ ຫຼື ທັງສອງ, ຈົນກວ່າ ພະແນກບໍລິການເພື່ອການພັດທະນາ ຈະຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ສຳລັບສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4646(h)(2).
   
 12. ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບສຳເນົາເອກະສານ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ໄວຊ່ຳໃດ?

  ແລ້ວແຕ່. ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການເອກະສານແປຂອງ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວ ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ພາສາຂອງທ່ານ ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ “ພາສາກົກເຄົ້າ,” ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງເອົາສຳເນົາເອກະສານທີ່ໄດ້ແປຮຽບຮ້ອຍ ແລ້ວໃຫ້ທ່ານ ພາຍໃນ 45 ນັບຈາກວັນທີ ທີ່ທ່ານຂໍ. ພາສາທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ “ເປັນພາສາກົກເຄົ້າ” ເມື່ອມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ຫຼື ມີເປີເຊັນຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ມັນເປັນພາສາຫລັກຂອງພວກ ເຂົາ. ຈຳກັດ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4646.5 (a)(5).
   
 13. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຖ້າພາສາຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ຖືກພິຈາລະນາເປັນ “ພາສາກົກເຄົ້າ”?

  ຖ້າພາສາຂອງທ່ານ ບໍ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ “ພາສາກົກເຄົ້າ,” ສູນບໍລິການໃນເຂດ ພາກພື້ນ ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 45 ວັນ ໃນການສົ່ງເອກະສານແຜນບໍລິການ ຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ທີ່ໄດ້ແປແລ້ວໃຫ້ທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສູນບໍລິການ ໃນເຂດພາກ ພື້ນ ຕ້ອງຕິດຕາມ ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 60 ວັນ ໃນການ ຈັດຫາ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ທີ່ໄດ້ແປແລ້ວ. ສູນບໍລິການ ໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງລວມມີ: ຂໍ້ມູນນັ້ນໃນບົດລາຍງານການ ຊື້ຂໍ້ມູນບໍລິການ (Purchase of Service Data report) ຂອງສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ເອົາລາຍງານນັ້ນລົງເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງສູນບໍລິການຂອງພາກພື້ນ. ຂໍ້ມູນນັ້ນ ຍັງໄດ້ ລາຍງານໄປຫາ ແລະ ປະກາດໄວ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ ພະແນກບໍລິການ ເພື່ອການພັດທະນາ. ກົດໝາຍ ສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4519.5 (a). ທ່ານອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ພາກ 4731 ຖ້າວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ ກັບການຮ້ອງຮຽນພາກ 4731 ໃຫ້ເບິ່ງ:  http://www.disabilityrightsca.org//pubs/PublicationsRULAEnglish.htm   ພາກທີ 12. 
   
 14. ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າ ພາສາຂອງຂ້ອຍແມ່ນ “ພາສາກົກເຄົ້າ”?

  ພາສາສະເປນ ແມ່ນພາສາເລີ່ມຕົ້ນ ສຳລັບຄາວຕີ້ແຄລີຟໍເນັຍ ສ່ວນໃຫຍ່. ບາງ ຄາວຕີ້ ອາດຈະມີພາສາກົກເຄົ້າຫຼາຍກວ່າຄາວຕີ້ອື່ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ພາສາກົກເຄົ້າ ຂອງຄາວຕີ້ ລອສແອັງເຈີເລສ໌ ແມ່ນພາສາອາຣາບິກ, ອາຣ໌ເມີເນຍ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ອັງກິດ, ຟາຊີ, ເກົາຫຼີ, ຣັດເຊຍ, ສະເປນ, ຕາກາລ໋ອກ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສຳລັບ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ພາສາຂອງທ່ານຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນພາສາ ກົກເຄົ້າໃນຄາວຕີ້ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ: http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/…
   
 15. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ໃນສິ່ງທີ່ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃນແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງວາງສິ່ງທີ່ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ມີຢູ່ໃນແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ.  ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານ ເວົ້າ ຫຼື ຕ້ອງການ ພາສາເກົາຫຼີ, ສູນບໍລິການ ໃນເຂດພາກພື້ນ ຕ້ອງລະບຸວ່າ ພາສາເກົາຫຼີ ແມ່ນ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໃນແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ໝວດ 4646(h)(3).
   
 16. ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ບໍ່ປະກອບ ເອກະສານວ່າ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນໃຫ້ ເຂົ້າໄປ, ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ຜົນ, ການຕີລາຄາ, ຫຼື ຂະບວນການວາງແຜນຂອງ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ທີ່ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຂ້ອຍ? 

  ຖ້າຫາກ ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ບໍ່ປະກອບເອກະສານພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ທ່ານ ຫຼື ບໍ່ດຳເນີນການເອົາເຂົ້າ, ການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ຫຼື ຂັ້ນຕອນ ຂອງການວາງແຜນ ແຜນບໍລິການຂອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ທີ່ເປັນພາສາ ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດ ປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ. ພາຍໃຕ້ໝວດ 4731 ຂອງກົດໝາຍ ແລນເຕີຣ໌ແມນ, ທ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່າ ສິດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກ ລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4731. ຕ້ອງການປະກອບ ເອກະສານຮ້ອງຮຽນ, ຂຽນຈົດໝາຍຫຍໍ້ໄປເຖິງ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ຂອງທ່ານ. ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງ ບັນດາຫົວໜ້າຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່, ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm. 

  ຈົດໝາຍຂອງທ່ານຄວນຈະປະກອບມີ: ຊື່ຂອງທ່ານ, ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມແນວໃດໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາພວກມັນ, ຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວກັບ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂອັນໃດ ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.  ທ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານຮ້ອງທຸກ ເປັນພາ ສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. 

  ຫຼັງຈາກທ່ານປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ, ຫົວໜ້າຂອງສູນບໍລິການໃນເຂດພາກ ພື້ນ ມີເວລາ 20 ວັນ ໃນການສຳຫລວດ ແລະ ສົ່ງວິທີການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ສະເໜີ ມານັ້ນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຫີນດີກັບ ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ ສະເໜີມານັ້ນ, ທ່ານສາມາດອ້າງໜັງສືຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ໄປທີ່ ພະແນກບໍລິການ ເພື່ອການພັດທະນາ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ. ພະແນກບໍລິການເພື່ອການ ພັດທະນາ ມີເວລາ 45 ວັນ ໃນການສຳ ຫລວດ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ ຕອບຮັບຂອງທ່ານ. ກົດໝາຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ ໝວດ 4731(c).

  ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານໃນການປະກອບເອກະສານຮ້ອງຮຽນ, ກະລຸນາເບິ່ງຄຳຖາມ 41-44 ຂອງພາກທີ 12 ຂອງການຕີພິມຂອງພວກເຮົາ “ສິດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍແລນເຕີຣ໌ແມນ ຢູ່ທີ່ລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

 

 

Click links below for a downloadable version.