ຄຳແນະນຳສຳລັບຂະບວນການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

Publications
#5032.12

ຄຳແນະນຳສຳລັບຂະບວນການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

ໜັງສືສະບັບນີ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ເຈົ້າເພື່ອເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງເຈົ້າເອງ. ຄໍາແນະນໍາກວມເອົາສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການກຽມພ້ອມແລະການຖາມຄໍາຖາມ. ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​. ການຮູ້ສິດທິຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ.

ຈົ່ງກຽມພ້ອມ

ກ່ອນຈະເຂົ້າປະຊຸມ, ຈົ່ງກຽມຄຳຖາມທີ່ທ່ານອາດຈະມີ. ຖ້າທ່ານມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ, ເຊັ່ນ ບົດລາຍງານ, ບົດປະເມີນຜົນ/ຕີລາຄາ, ອື່ນໆ, ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ບັນລຸຂະບວນການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຈົ່ງເອົາພວກມັນມາພ້ອມ.

ຈົ່ງຢືນຢັນຢ່າງໝັ້ນໃຈ

ທ່ານມີສິດທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆ ແລະທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ. ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ທ່ານ ແລະ/ຫຼື ກຽມພ້ອມສຳລັບທ່ານດ້ວຍການພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

ຈົ່ງສອບຖາມ

ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງບອກກັບທ່ານ ຫຼືສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຈົ່ງສອບຖາມ. ທ່ານມີສິດຖາມຫຼາຍໆຄຳຖາມຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າກຳລັງເກີດຫຍັງຂຶ້ນ. 

ຈົ່ງບອກຂໍ້ມູນ

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນ, ບົດລາຍງານ, ການປະເມີນຜົນ, ຫຼື ບົດບັນທຶກທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ທ່ານບອກຂໍ້ມູນນັ້ນກັບບຸກຄົນ ຫຼືບັນດາຕົວແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງສຳຄັນເຊັ່ນກັນແມ່ນ ຈົ່ງເກັບຮັກສາບັນທຶກຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນນັ້ນໄວ້ ແລະຂໍ້ມູນອັນໃດແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາ.

ຈົ່ງປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບຟັງ

ຖ້າທ່ານຂໍການບໍລິການ ຫຼືສອບຖາມຄຳຖາມ, ຈົ່ງຮັບຟັງຄຳຕອບຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເວົ້າ. ຈົ່ງແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຖາມເຫດຜົນສຳລັບຄຳຕັດສິນຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າພວກເຂົາອ້າງອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ ຫຼືຂະບວນການອັນໃດ, ຈົ່ງຖາມເອົາສຳເນົາສະບັບໜຶ່ງໄວ້.

ຈົ່ງບັນທຶກ

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນທ່ານບັນທຶກກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງທ່ານ, ໂດຍໃສ່ລຳດັບເຫດການ (ຕາມວັນທີ). ຖ້າທ່ານໂອ້ລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ, ຈົ່ງບັນທຶກຊື່ ແລະຕຳແໜ່ງຂອງບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນທີ່ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມນຳ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກນັ້ນໄວ້. ຕິດຕາມກັບຈົດໝາຍ ຫຼືອີເມວ໌ ກ່ຽວກັບບົດສົນທະນາທີ່ທ່ານໄດ້ມີກັບພວກເຂົາ ແລະສິ່ງທີ່ທ່ານໂອ້ລົມ. ຈົ່ງຖາມຫາການຕອບກັບໂດຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງຈົດໝາຍ ຫຼືອີເມວ໌.

ພາສາຫຼັກ

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເປັນພາສາຫຼັກຂອງທ່ານ. ທ່ານມີສິດຮ້ອງຂໍ ນາຍແປພາສາທີ່ເປັນພາສາຫຼັກຂອງທ່ານ, ລວມທັງ ພາສາມືຂອງຄົນອາເມຣິກາ (ASL, American Sign Language). ຖ້າທ່ານເປັນຄົນພິການ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຮູບແບບອື່ນ, ຕົວຢ່າງ ໂຕພິມໃຫຍ່, ໂຕໜັງສືສຳລັບຄົນຕາບອດ (ບຣາຍ), ອື່ນໆ.

ຈົ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກສະດວກທີ່ຈະເຂົ້າໄປປະຊຸມຄົນດຽວ, ຈົ່ງພາຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໄປນຳ. ພາ ໝູ່ ໜຶ່ງຄົນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ທະນາຍໜຶ່ງຄົນໄປກັບທ່ານ. ທ່ານມີສິດພາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄປກັບທ່ານ, ເຖິງວ່າຈະເປັນພຽງການສະໜັບສະໜູນກໍ່ຕາມ. ບຸກຄົນຜູ້ນີ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ຕັ້ງໃຈ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕົວແທນ, ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ, ທະນາຍ, ນັກກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່. ຈົ່ງໂທຫາ Disability Rights California ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງ.

ຈົ່ງອ່ານຂໍ້ມູນຄືນ

ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກສະດວກກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງບອກ ຫຼືສະເໜີໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນປະຊຸມ ຫຼືທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກສະດວກໃນການເຊັນເອກະສານ, ບໍ່ໃຫ້ຕົກລົງຫຍັງໃນເວລານັ້ນ. ທ່ານມີສິດອ່ານຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນເອກະສານຄືນ. ທ່ານສາມາດຂໍສຳເນົາເອກະສານທີ່ທ່ານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຊັນ. ເອົາມັນກັບບ້ານເພື່ອໄປອ່ານເບິ່ງ ແລະສົ່ງກັບຄືນພາຍໃນສອງສາມມື້. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຈົ່ງຊອກຫາຄົນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໄປນຳ. ຈົ່ງເຊັນໃສ່ແຕ່ເອກະສານທີ່ທ່ານເຫັນດີ ແລະບັນທຶກສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນດີໃສ່ໃນເອກະສານດຽວກັນ.

ຈົ່ງຮູ້ຈັກສິດຂອງທ່ານ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການດຳເນີນງານ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ທ່ານຍັງມີສິດທີ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຖືກປະຕິເສດການບໍລິການ ຫຼືເປັນຫຍັງການບໍລິການຈຶ່ງກຳລັງຫຼຸດລົງ ຫຼືຖືກລະງັບ. ທ່ານມີສິດທ້າທາຍຄຳຕັດສິນ. ທ່ານຄວນຈະສອບຖາມສະເໝີວ່າ ຂະບວນການເປັນແນວໃດ ເພື່ອເປັນການທ້າທາຍຄຳຕັດສິນຂອງພວກເຂົາ ແລະຂໍເອົາມັນແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

 

 

Click links below for a downloadable version.