ການຂົ ມເຫັ ງ ແລະ ການລົ ບກວນຄວາມເປັ ນຄົ ນພິ ການຂອງນັ ກຮຽນ ພິ ການ