យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា៖ ការទទួលបានការថែទាំព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ19

Publications
#7157.06

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក នៅក្នុងរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា៖ ការទទួលបានការថែទាំព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ19

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺកូវីដ19 មន្ទីរពេទ្យ​ អាចមិនមានគ្រែ និងឧបក​រ​ណ៍​សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់រូប​ដែលកំពុង​ត្រូវការជំនួយ នោះឡើយ។ មន្ទីរពេទ្យអាចពុំមាន​ម៉ាស៊ីន​ជំនួយដង្ហើម​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់មនុ​ស្ស​​គ្រប់រូប​ដែលត្រូវការម៉ាស៊ីនបែបនេះ​ នោះឡើយ។ វេជ្ជបណ្ឌិតអាចនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណា​នឹងទទួលបាន​ការជួយសង្គ្រោះ។

 

 

Click links below for a downloadable version.