អ្វីដែលអ្នកទទួលសេវាគាំទ្រនៅតាមផ្ទះគួរដឹងអំពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

Publications
#5494.06

អ្វីដែលអ្នកទទួលសេវាគាំទ្រនៅតាមផ្ទះគួរដឹងអំពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

IHSS ផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីជួយអ្នកនៅផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបាន ដោយសារពិការភាពរបស់អ្នក។ ស្រុកសម្រេចថាតើអ្នកទទួលបានប៉ុន្មានម៉ោងសម្រាប់សេវាកម្ម។ ពួកគេធ្វើបែបនេះដោយទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅផ្ទះ និងវាយតម្លៃពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។ បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបាន IHSS ខោនធីអាចធ្វើទស្សនកិច្ចនៅផ្ទះដោយមិនបានប្រកាស។ ហាងស្រានេះឆ្លើយសំណួរអំពីការទៅលេងផ្ទះដោយមិនបានប្រកាស។ វាប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ។

ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះតែងតែជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្នុងការវាយ​តម្លៃ ឬការវាយតម្លៃឡើងវិញសម្រាប់សេវា IHSS។  បុគ្គលិកសង្គមរបស់ IHSS អនុវត្តការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះទាំងនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយតម្រូវឲ្យ​ក្រសួងសេវាសង្គមនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDSS) បង្កើតក្រុមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធមួយ​ក្រុមដើម្បីបង្កើតពិធីសារសម្រាប់តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងខោនធី​ដើម្បីអនុវត្តសុចរិតភាព និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការទប់ស្កាត់​ការក្លែងបន្លំនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS។  ក្រុមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនោះបានបង្កើតពិធីសារដូចគ្នាទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់​សកម្មភាពនានានៃសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS (ពិធីសារ)។ វិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តនានាដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសារ​នេះ គឺការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន (UHVs) អំពីសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធី។  ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពិភាក្សាអំពី UHVs។

UHVs មានភាពខុសគ្នាពីការចុះត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានព្រាងទុករបស់​ខោនធី សម្រាប់មូលហេតុនានាដែលមិនមែនជា UHV ដូចជា៖ ការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការ ការវាយតម្លៃឡើងវិញ ឬការត្រួតពិនិត្យអំពីសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាព ជាដើម។1 ការចុះត្រួតពិនិត្យដោយមិនបានព្រាងទុកសម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះពុំចាំបាច់​ត្រូវគោរពតាមវិធាន UHV នៃសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធី ដែលត្រូវបានសង្ខេប​នៅក្នុងឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះនោះទេ។2 ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយខោនធីរបស់អ្នកអំពីនីតិវិធីក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យ​ដោយមិនបាន​ព្រាងទុករបស់ខ្លួន។

UHVs ក៏មានភាពខុសគ្នាពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះនានាដែល​ខោនធីបានអនុវត្ត​ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបញ្ជាក់គុណភាពរបស់​ខ្លួន​ផងដែរ។ “QA សម្រាប់ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះ” ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកផ្នែកបញ្ជាក់​គុណភាពរបស់ខោនធី មិនមែនដោយអ្នកបម្រើការងារតាមករណី ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យ​ការងាររបស់គាត់/នាងនោះទេ។3 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភាពខុសគ្នារវាងការបញ្ជាក់គុណភាព និង​សកម្មភាព​របស់ UHV សូមមើលលិខិតរបស់ខោនធីទាំងអស់ លេខ 10-39។

1. តើមន្រ្តីនៃក្រសួងសុខមាលភាពរបស់ខោនធីអាចមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានការ​ជូនដំណឹងជាមុនបានដែរឬទេ?

បាទ/ចាស បាន។4

2. តើមន្រ្តីនៃក្រសួងសុខមាលភាពរបស់ខោនធីអាចមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាននៅពេលណា?

បុគ្គលិករបស់ UHV នៃសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធីមិនអាចចុះត្រួតពិនិត្យ​ដោយគ្មាន​គោលដៅច្បាស់លាស់បាននោះទេ។5 និយាយម៉្យាងទៀត ចាំបាច់ត្រូវមាន “កង្វល់ផ្នែកសុចរិតភាពនៃកម្មវិធីដែលអាច​មើលឃើញយ៉ាងច្បាស់” មួយចំនួន6 ដូចជា ការក្លែងបន្លំដែល​ត្រូវបានសង្ស័យជាដើម។ CDSS នឹងបង្កើតបញ្ជីអ្នកទទួលដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ UHV និងចែកចាយបញ្ជីទាំងនោះទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអំពី​សុចរិតភាពនៃកម្មវិធីរបស់ខោនធី។7 បញ្ជីអ្នកទទួល គឺផ្អែកលើ “កង្វល់មួយចំនួនអំពីការទទួល ឬគុណភាពនៃសេវារបស់​អ្នកទទួល សេវារបស់អ្នកទទួល សុខមាលភាពរបស់អ្នកទទួល ឬកង្វល់ដទៃទៀត​អំពីសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធី។”8 ខោនធីនានាក៏អាចបន្ថែមឈ្មោះនានាទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ UHV សម្រាប់មូលហេតុ​ដូចគ្នាបានផងដែរ។9 ខោនធីនឹងអនុវត្ត UHVs សម្រាប់អ្នកទទួលទាំងឡាយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី​ទាំងនោះ។10

3. តើការក្លែងបន្លំ IHSS គឺជាអ្វី?

ច្បាប់របស់រដ្ឋបានកំណត់និយមន័យ “ការក្លែងបន្លំ” ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី IHSS ថាជា “ការបោកបញ្ឆោត ឬការបញ្ជាក់អះអាងមិនពិតដោយចេតនា ដែលត្រូវបាន​ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលដឹងថា ការបោកបញ្ឆោតអាចបណ្តាលឲ្យមាន​អត្ថប្រយោជន៍ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមួយចំនួនសម្រាប់ខ្លួនគាត់ ឬខ្លួននាង ឬ​បុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀត”។11 ចូរកត់សម្គាល់ថា និយមន័យនេះមិនបាន​រួមបញ្ចូលសកម្មភាព ឬកំហុសឆ្គងដោយ​អចេតនានោះទេ។

4.  តើគោលបំណងរបស់ UHV គឺជាអ្វី?

តើគោលបំណងរបស់ UHV គឺ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា សេវានានាដែលអ្នកទទួលបានការ​អនុញ្ញាតឲ្យទទួលបាន បានបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្រិតដែល​អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។12 វាក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន​នៅក្នុងសំណុំឯកសាររបស់​អ្នក​ផងដែរ។13 ចុងក្រោយ វាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់បុគ្គលិក UHV ក្នុងការរំឭកដល់អ្នកអំពី​វិធាន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានារបស់កម្មវិធី IHSS និងលទ្ធផលសម្រាប់ការមិនអនុវត្តតាម​វិធាន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនោះ។14 លទ្ធផលមួយអាចជាការបាត់បង់ IHSS របស់អ្នក។15

5. តើអ្នកណាខ្លះនឹងអនុវត្តការចុះត្រួតពិនិត្យដោយគ្មានការជូនដំណឹង​ជាមុន​ទាំងនេះ?

បុគ្គលិក IHSS របស់ខោនធីដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកអនុវត្ត UHV។16 ដោយសារតែខោនធីនានាត្រូវបានតម្រូវឲ្យតែងតាំងបុគ្គលិកដែលទទួល​បានការ​ចាត់តាំង និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអនុវត្ត UHVs វាអាចទៅរួចដែល បុគ្គលិក UHV ក៏ជាបុគ្គលិកសង្គម IHSS នៃខោនធីរបស់អ្នកផងដែរ។17 ខោនធីអាចស្នើសុំឲ្យមានអ្នកអនុវត្តច្បាប់អម​ដំណើរជាមួយបុគ្គលិក18 UHV

6.  តើខ្ញុំមានសិទ្ធិដែរឬទេ នៅពេលដែលមន្រ្តីនៃក្រសួងសុខមាលភាពរបស់​ខោនធីមក​ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ?

បាទ/ចាស មាន។ មន្រ្តីនៃក្រសួងសុខមាលភាពរបស់ខោនធីត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញអំពី​អត្តសញ្ញាណ​របស់ពួកគេ បង្ហាញរូបថតនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងពាក់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន។19 អ្នកអាចស្នើសុំឲ្យមានការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ហើយអ្នកអាចស្នើសុំ​លេខទូរស័ព្ទ​ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខោនធីដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ​របស់បុគ្គលិក UHV។ ប្រសិនបើខោនធីមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបាននោះទេ ឬប្រសិនបើបុគ្គលិក UHV មិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេនោះ អ្នកអាចបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលបាន ហើយវានឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងចំនួនបីលើកដែលអ្នកមាន​សិទ្ធិទទួលបានមុនពេលចំណាត់ការបន្ថែមត្រូវបានអនុវត្តនោះទេ។20

ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក UHV ចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក បុគ្គលិក UHV ត្រូវតែ​ប្រាប់អ្នកអំពីមូលហេតុដែលគាត់/នាងនៅទីនោះ។ បុគ្គលិក UHV អាចសាកសួរសំណួរនានាអំពីសេវា និងគុណភាពរបស់សេវានានា។21 ពួកគេក៏នឹងត្រួតពិនិត្យអំពីវិធាននានា​នៃកម្មវិធី និងលទ្ធផលនៃការមិនអនុវត្តតាម​វិធានទាំងនោះផងដែរ។22 ឧទាហរណ៍៖ ពួកគេអាចក្រឡេកមើលទៅកាន់ “កន្លែងដែលអាចមើលឃើញយ៉ាង​ច្បាស់” នៃផ្ទះរបស់អ្នក – មានន័យថា ពួកគេមិនអាចមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃទូរដាក់​សម្លៀកបំពាក់ ឬថតតុដែលបានបិទជិតបាននោះទេ។23

បុគ្គលិក UHV ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។24  ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ការហៅទូរស័ព្ទ និង​លិខិតនានាគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាចម្បងដែលត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ​របស់អ្នកទទួល។25 បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកអាចស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។26

បុគ្គលិកទាំងនោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកប្រកបដោយភាពគួរសម និងការគោរព និងដោយការគោរពចំពោះសិទ្ធិរបស់អ្នក និងសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែល​ពាក់ព័ន្ធ។  ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះជាច្រើន ឬការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានផែនការ​ច្បាស់លាស់ ត្រូវបានហាមឃាត់។ បទសម្ភាសន៍ណាមួយជាមួយអ្នក ឬសាក្សីនានាដែលអាចកើតឡើង ត្រូវតែបាន​ធ្វើឡើងដោយគ្មានការគម្រាមកំហែង ការបង្គាប់បញ្ជា ការបង្ខិតបង្ខំ ការសម្តែងសិទ្ធិអំណាចមិនត្រឹមត្រូវ ឬការបញ្ជាក់អះអាងមិនពិតផ្សេងទៀត។

ខោនធីត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ដោយអនុលោមតាមដំណើរការច្បាប់​ដែលត្រឹមត្រូវ។ ខោនធីមិនអាចរំលោភលើសិទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ្នក ឬសិទ្ធិដែល​ត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់​អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតបាននោះទេ។ ការឆែកឆេរផ្ទះរបស់អ្នក ឬការរុះរើសម្ភារៈផ្នែករូបវ័ន្តដែលជាភ័ស្តុតាងនៃការ​ក្លែងបន្លំរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើងដោយគ្មានដីការឆែកឆេរដែល​មានសុពលភាពមួយច្បាប់ ឬការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលបានព័ត៌មាន​ពេញលេញអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នករួចរាល់ហើយនោះទេ។

7. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាច មិនទំនេរ ឬពុំមានបំណងចូលរួម​នៅក្នុង UHV ណាមួយនោះ?

បុគ្គលិក UHV នឹងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលក្រោយទៀត ដោយមានការចុះត្រួតពិនិត្យ​យ៉ាងតិចពីរលើកទៀត ការហៅទូរស័ព្ទយ៉ាងតិចពីរលើកទៀត និងការផ្ញើលិខិត​មួយច្បាប់ក្នុងរយៈពេល 45-60 បន្ទាប់ទៀត។27 លិខិតដែលអាចត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នក​តាមប្រៃសណីយ៍ ឬត្រូវបានទុក​នៅទីតាំង​ដែលងាយមើលឃើញ ដែលអ្នកទំនងជានឹងមើលឃើញលិខិតនោះ28 ត្រូវតែពន្យល់អំពីមូលហេតុសម្រាប់ការចុះត្រួតពិនិត្យ UHV និងការបាត់បង់សេវានានាប្រសិនបើពួកគេរកឃើញភស្តុតាង​ដែលបញ្ជាក់អំពីការក្លែងបន្លំ។29 លិខិតនោះត្រូវតែបញ្ជាក់ផងដែរថា ការព្យាយាមមិនបានសម្រេចដែលត្រូវបាន​ធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទងអ្នកតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ ឬនៅផ្ទះ។30 បុគ្គលិក UHV ក៏អាចសម្រេចចិត្តទាក់ទងអ្នកតាមវិធីផ្សេងទៀតបានផងដែរ។ 31 បន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពទាំងនេះហើយ ប្រសិនបើបុគ្គលិក UHV មិនអាចអនុវត្ត UHV បាននោះ អ្នកនឹងទទួលបាន NOA មួយ ដែលបញ្ឈប់ IHSS របស់អ្នក ពីព្រោះ​អ្នកខកខានមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់កម្មវិធី។32 អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងតវ៉ាដោយមាន​ជំនួយ​ដែលរង់ចាំការទូទាត់ប្រាក់រួច។33

8. តើខោនធីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ប្រសិនបើខោនធីសង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំ?

ខោនធីត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីជាក់លាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីការក្លែង​បន្លំ។34 ទីមួយ ខោនធីត្រូវតែដាក់ជូននូវរបាយការណ៍​មួយច្បាប់ដែលត្រូវបាន​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញដោយបុគ្គលិកដែលត្រូវ​បាន​ចាត់តាំងរបស់ខោនធី។35 បុគ្គលិកដែលត្រូវបានចាត់តាំងរបស់ខោនធីនឹង​បញ្ជូនរបាយការណ៍នោះទៅកាន់​ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព ដើម្បីធ្វើ​ការស៊ើប​អង្កេតបន្តទៀត ប្រសិនបើការ​ក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានសង្ស័យ​នោះមានទឹកប្រាក់លើសពី $500.00 ឬប្រគល់របាយការណ៍នោះជូន​ទីភ្នាក់ងារខោនធីដើមវិញ​ដើម្បីអនុវត្តចំណាត់ការ​រដ្ឋបាលដែលអាច​អនុវត្តបាន។36 នៅពេលនោះ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត (DHCS ឬទីភ្នាក់ងារខោនធី​ក្នុងមូលដ្ឋាន) អាចបញ្ជូនបន្តនូវ​ការស៊ើបអង្កេតដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់​ដើម្បីធ្វើការកាត់ទោស ឬបញ្ជូនបន្តនូវការស៊ើបអង្កេតដែលបានបញ្ចប់​រួចរាល់នោះ​ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារខោនធីក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តចំណាត់ការ​រដ្ឋបាលដែលអាចអនុវត្តបាន។37 សូមមើលវែបសាយត៍របស់ខោនធីរបស់អ្នក​សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី​ដំណើរការ​ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការក្លែងបន្លំ។38

9.  តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅទីណាបាន ប្រសិនបើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំត្រូវបាន​រំលោភបំពាន?

អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់ខោនធីបាន។ អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្តីពីសិទ្ធិស៊ីវិលទៅកាន់ CDSS បានផងដែរ។39

10. តើធនធានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចស្វែងរកបាន ប្រសិនបើខ្ញុំមាន​សំណួរបន្ថែមទៀត?

សិទ្ធិរបស់ជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្តល់ជូននូវសេវាផ្នែកច្បាប់ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ និងការផ្តល់ដំបូន្មានតាមទូរស័ព្ទ សម្រាប់ជនពិការ។ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ 1-800-776-5746។ សហព័ន្ធអ្នកផ្តល់ IHSS របស់អ្នកក៏អាចផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកបានផងដែរ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. លិខិតរបស់ខោនធីទាំងអស់ 13-83 p.3.
 • 2. អត្តសញ្ញាណ
 • 3. មើល ក្រសួងសេវា សង្គមកាលីហ្វ័រញ៉ា នាយកដ្ឋានកម្មវិធីមនុស្សពេញវ័យ សៀវភៅណែនាំពីគោលនយោបាយនៃការធានាគុណភាព/ការធ្វើឱ្យប្រសើរដល់គុណភាព (QA/QI) នៃសេវាគាមទ្រតាមផ្ទះ (IHSS), 6 (2013); MPP ផ្នែក 30-702 ត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីអនុវត្តក្រមសុខុមាលភឆាព និងស្ថាប័នកាលីហ្វ័រញ៉ា ផ្នែក 12305.71។
 • 4. សុខុមាលភាព & ស្ថាប័ន § 12305.71(c)(3)(B). ចំណាំ៖ ខោនធីទាំងអស់នៅតែអាចដឹកនាំការសួរសុខទុក្ខដែលមិនបានរៀបចំកាលវិភាគទៅកាន់លំនៅដ្ឋានដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃសេចក្តីត្រូវការ ការវាយតម្លៃឡើងវិញ ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាព ឬគោលបំណងដទៃទាំងឡាយដែលមិនមែនជា UHV។
 • 5. ACL 13-83, p.4
 • 6. ក្រសួងសេវា សង្គមកាលីហ្វ័រញ៉ា នាយកដ្ឋានកម្មវិធីមនុស្សពេញវ័យ, ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋនៃឯកសណ្ឋានសេវាគាមទ្រតាមផ្ទះ (IHSS), ii (2013), http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
 • 7. ACL 13-38, p. 4.
 • 8. អត្តសញ្ញាណ
 • 9. អត្តសញ្ញាណ
 • 10. អត្តសញ្ញាណ
 • 11. សុខុមាលភាព & ស្ថាប័ន § 12305.8(a); ACL 13-83, p.11. ការក្លែងបន្លំរួមមានទង្វើដែលបានកំណត់ជាការក្លែងបន្លំនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ។
 • 12. ACL 13-83, p. 3.
 • 13. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 6។
 • 14. អត្តសញ្ញាណ
 • 15. អត្តសញ្ញាណ
 • 16. សុខុមាលភាព & ស្ថាប័ន §§ 12305.71(a), (c)(3)(B).; ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 5; ACL 13-83, នៅ p.4.
 • 17. ACL 13-83, p 4.
 • 18. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 10។
 • 19. អត្តសញ្ញាណ នៅ 7។
 • 20. អត្តសញ្ញាណ
 • 21. អត្តសញ្ញាណ នៅ 8។
 • 22. អត្តសញ្ញាណ
 • 23. អត្តសញ្ញាណ ខោនធីត្រូវការការធានាស្វែងរកមួយដើម្បីស្វែងរកផ្ទះរបស់អ្នក។
 • 24. អត្តសញ្ញាណ នៅ 6។
 • 25. ACL 13-83, p. 5.
 • 26. អត្តសញ្ញាណ នៅ 7។
 • 27. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 8។
 • 28. ACL 13-83, p.6.
 • 29. សុខុមាលភាព & ស្ថាប័ន § 12305.71 (c)(3)(C); ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 8។
 • 30. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 8.-
 • 31. អត្តសញ្ញាណ
 • 32. អត្តសញ្ញាណ
 • 33. អត្តសញ្ញាណ នៅ 9.
 • 34. ACL 13-83, p.12.
 • 35. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 20-21។
 • 36. អត្តសញ្ញាណ
 • 37. ACL 13-83, p. 13.
 • 38. ពិធីសារទូទាត់រដ្ឋឯកសណ្ឋាន IHSS, កំណត់សម្គាល់ ខាងលើ 6, នៅ 24។
 • 39. មើល ដាក់បណ្តឹង http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint