វីរ៉ុសកូរ៉ូណា (COVID-19) - ការពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានពិការភាព។

Publications
#7154.06

វីរ៉ុសកូរ៉ូណា (COVID-19) - ការពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានពិការភាព។

វេជ្ជបណ្ឌិតនិង​មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួន​ មានវិធាន​ “ហាម​មិនឲ្យ​មានអ្នក​ចូលសួរសុខទុក្ខ​” ដោយសារតែ​ជំងឺ​COVID-19​។​ រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា បានផ្ញើលិខិត​មួយច្បាប់​[1] ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ​ និងវេជ្ជស្ថាន​ថែទាំសុខភាព​ផ្សេងទៀត​អំពី​វិធាន​នេះ​។ លិខិត​នេះ​សរសេរថា​អ្នកដែលមាន​ពិការភាព​ ពេលខ្លះ​​ចាំបាច់​ត្រូវ​នាំ​យក​អ្នកជួយ​គាំទ្រម្នាក់​មកជា​​មួយ​ពួក​គេ​​​ទៅកាន់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ ឬវេជ្ជបណ្ឌិត​។​​​ សំណៅ​ចម្លងមួយច្បាប់នៃ​​លិខិត​នេះ​ គឺស្ថិត​នៅផ្នែក​​ខាងចុង​នៃ​ឯកសារ​នេះ​។​​ សូមអាន​ជាបន្ត​ដើម្បី​ស្វែងយល់ពី​សិទ្ធិស្របច្បាប់​របស់អ្នក​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.