វីរុស COVID-19 (Coronavirus) – ការទទួល​បាន​ឱសថ​ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទទួល​បាន Medi-Cal

Publications
#F121.06

វីរុស COVID-19 (Coronavirus) – ការទទួល​បាន​ឱសថ​ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទទួល​បាន Medi-Cal

នេះ​គឺ​សម្រាប់​អ្នក​មាន Medi-Cal ដែល​មិន​ច្បាស់​ថា​គេនឹង​ទទួល​បាន​ឱសថ​តាម​របៀប​ណានោះ។

 

 

Click links below for a downloadable version.