វីរុស Coronavirus (COVID-19) សិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​សតិបញ្ញា និងការរីកលូតលាស់ ដែល​រស់​នៅ​តែ​ឯង ឬ ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ

Publications
#F127.06

វីរុស Coronavirus (COVID-19) សិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​សតិបញ្ញា និងការរីកលូតលាស់ ដែល​រស់​នៅ​តែ​ឯង ឬ ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ

ព័ត៌មាននេះ​សម្រាប់​​ពលរដ្ឋ​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​សតិបញ្ញានិង​ការ​រីក​លូត​លាស់ ដែល​រស់​នៅ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ឬ ជា​មួយ​ក្រុម​គ្រួសារ ហើយ​ទទួល​បាន​សេវា​កម្ម​ពី​ “មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់”។

 

 

Click links below for a downloadable version.