វិធានថ្មីៗ សម្រាប់ IHSS ៖ ថ្លៃធ្វើការងារលើសម៉ោង និងថ្លៃ ដែលពាក់ព័ន្ធ

Publications
#5586.06

វិធានថ្មីៗ សម្រាប់ IHSS ៖ ថ្លៃធ្វើការងារលើសម៉ោង និងថ្លៃ ដែលពាក់ព័ន្ធ

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពន្យល់ អំពីរបៀប ដែលច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ មានឥទ្ធិពល ក្នុងរយៈពេលក្រោយៗ មកទៀត ទៅលើ អ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) ឬ អ្នកផ្តល់សេវាករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) ដែលបម្រើការងារ ច្រើនជាង 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.