វិធានថ្មីៗ សម្រាប់ IHSS ៖ ថ្លៃធ្វើការងារលើសម៉ោង និងថ្លៃ ដែលពាក់ព័ន្ធ

Publications
#5586.06

វិធានថ្មីៗ សម្រាប់ IHSS ៖ ថ្លៃធ្វើការងារលើសម៉ោង និងថ្លៃ ដែលពាក់ព័ន្ធ

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពន្យល់ អំពីរបៀប ដែលច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ មានឥទ្ធិពល ក្នុងរយៈពេលក្រោយៗ មកទៀត ទៅលើ អ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) ឬ អ្នកផ្តល់សេវាករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) ដែលបម្រើការងារ ច្រើនជាង 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពន្យល់ អំពីរបៀប ដែលច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ មានឥទ្ធិពល ក្នុងរយៈពេលក្រោយៗ មកទៀត ទៅលើ អ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) ឬ អ្នកផ្តល់សេវាករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) ដែលបម្រើការងារ ច្រើនជាង 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

វិធានសហព័ន្ធ & ច្បាប់រដ្ឋ ថ្មីៗ ចែងថា ៖

អ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) និង អ្នកផ្តល់សេវាករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) នឹងទទួលបាន ការទូទាត់ នាពេលក្រោយៗ ទៀត ក្នុងអត្រា ស្នើនឹង មួយដងកន្លះ នៃអត្រាទូទាត់ប្រាក់ ប្រចាំម៉ោងធម្មតា, នៅពេលពួកគេបាន បម្រើការងារ លើសពី 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។

 • ការធ្វើការងារលើសម៉ោង ជាប្រចាំថ្ងៃ មិនមានអនុវត្តនោះទេ
 • ឥឡូវនេះ អ្នកផ្តល់សេវា IHSS នឹងទទួលបាន ការទូទាត់, ក្រោមកាលៈទេសៈ មួយចំនួន, សម្រាប់ពេលវេលារង់ចាំ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការកំដចូលជួប តាមការណាត់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬ នៅទីតាំងធនធាន ជម្រើសនានា ដូចជា មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សធំពេញវ័យ នៅពេលថ្ងៃ ។ (សៀវភៅណែនាំ អំពីគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី (“MPP”) § 30-757.15; លិខិត សម្រាប់តំបន់ទាំងអស់ លេខ 17-42 (“ACL 17-42”) សេចក្តីស្រាយបញ្ជាក់ អំពីការអនុញ្ញាត ឱ្យមានអ្នកកំដ ក្នុងកម្មវិធី IHSS, ដែលអាចរកបាន សម្រាប់ទាញយក នៅ http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-42.pdf?ver=2017-06-26-111014-097
 • អ្នកផ្តល់សេវា IHSS ដែលបម្រើការងារ ជូន អ្នកទទួលផល លើសពីម្នាក់ នៅទីតាំងផ្សេងៗ គ្នា ក្នុងថ្ងៃបំពេញការងារ តែមួយ នោះ អាចទទួលបាន ការទូទាត់ សម្រាប់ពេលវេលាប្រើ ដើម្បីធ្វើដំណើរ ពីអ្នកទទួលផលម្នាក់ ទៅអ្នកទទួលផលម្នាកទៀត, ដែលមានរហូតដល់ 7 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដែលបំពេញការងារ ។

តើអ្វីទៅជា ការងារលើសម៉ោង ហើយវាត្រូវបានគណនា ដោយរបៀបណាដែរ ?

 • សម្រាប់ពេលដំបូង, ចំនួនម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់សេវា IHSS នឹងត្រូវគណនា តាមសប្តាហ៍ និងតាមខែ (ដោយប្រើ សប្តាហ៍ ចំនួន 4 ក្នុងមួយខែ) ។ គ្មាន ការកែប្រែ លើបរិមាណសរុប នៃការអនុញ្ញាត សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ នោះទេ
  • ចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ គឺ 283 ÷ 4 = 70.75
   ឧទាហរណ៍ ៖  អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យទទួលបាន 260 ម៉ោង សម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវា IHSS ក្នុងមួយខែ ។  260 ÷ 4 = ជាអតិបរមា 65 ម៉ោង/សប្តាហ៍ ។ អ្នកផ្តល់សេវា មានសិទ្ធិបម្រើការងារ លើសម៉ោង បានក្នុងរយៈពេល រហូតដល់ 25 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវពង្រាយម៉ោងការងារ របស់ពួកគេ ឱ្យបានពេញទូទាំងខែ, ដោយមិនប្រកាន់ពី ចំនួនថ្ងៃ មាននៅក្នុងខែ, ហើយមិនអាចឱ្យ លើសពីចំនួនម៉ោង ដែលមានការអនុញ្ញាត ជាប្រចាំខែ របស់ពួកគេ នោះទេ ។
 • សប្តាហ៍បម្រើការងារ ៖ “សប្តាហ៍បម្រើការងារ” របស់ IHSS គឺមានកំណត់ នៅក្នុងច្បាប់ ហើយចាប់ផ្តើម នៅម៉ោង 12:00 ពាក់កណ្តាលយប់ នៅថ្ងៃអាទិត្យ, រួមទាំង រយៈពេល ចំនួន 168 ម៉ោង ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត (24 ម៉ោង x 7 ថ្ងៃ), និងបញ្ចប់ នៅម៉ោង 11:59 យប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ ។
 • ការងារលើសម៉ោង ត្រូវបានទូទាត់ ក្នុងអត្រា 1 ½ ដង នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំម៉ោង ធម្មតា ។
  ឧទាហរណ៍ ៖  ប្រសិនបើប្រាក់ឈ្នួល របស់ IHSS គឺ $10/ម៉ោង ៖ អ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ ចំនួន 50 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍, នោះ គាត់នឹងទទួលបាន $10/ម៉ោង សម្រាប់រយៈពេល 40 ម៉ោង នៃម៉ោងទាំងនោះ, និង $15/ម៉ោង សម្រាប់រយៈពេល 10 ម៉ោង ក្នុងសប្តាហ៍នោះ ។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបំផុត, ដែនកម្រិតថ្មីៗ ទាំងនេះ នឹងមិនកែប្រែ របៀបដំណើរការការងារ នាពេលឥឡូវនេះទេ ។

តើការងារអ្វីខ្លះ ដែលរាប់ជា ការងារលើសម៉ោង ?

 • រដ្ឋ គឺជានិយោជក របស់អ្នកផ្តល់សេវាទាំងអស់ របស់ IHSS សម្រាប់គោលបំណង នៃការគណនា រយៈពេលការងារលើសម៉ោង ។ ចំនួនម៉ោងសរុប ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់អ្នកផ្តល់សេវា រួមមាន ៖
 • ចំនួនម៉ោងទាំងអស់ ដែលបម្រើការងារ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាទាំងអស់ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារជូន អ្នកប្រើប្រាស់ លើសពីមួយ ។
  ឧទាហរណ៍ ៖  អ្នកផ្តល់សេវា ឈ្មោះ Peter បម្រើការងារ ចំនួន 25 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ John និង ចំនួន 33 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ Sam ។ ចំនួនម៉ោងសរុប ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់ Peter គឺ 58 ។ គាត់ទទួលបាន 18 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ការងារលើសម៉ោង ។
 • សេវា IHSS និងសេវាករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នា ។
  ឧទាហរណ៍ ៖  អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ Sally ទទួលបានសេវា IHSS ហើយស្ថិតក្នុង ករណីលើកលែង ជាជម្រើស សម្រាប់សេវាតាមផ្ទះ & តាមសហគមន៍ (ដែលពីមុនហៅថា ករណីលើកលែង សម្រាប់សេវាសម្បទាថែទាំ/ស្ថានភាព ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវស្នាក់នៅ (“NF/AH”)មន្ទីរពេទ្យ) ។  អ្នកផ្តល់សេវា ឈ្មោះ Danielle បម្រើការងារ ជូន Sally ដោយផ្តល់សេវា ចំនួន 30 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ IHSS និង 30 ម៉ោង សម្រាប់ WPCS ។ ចំនួនម៉ោងសរុប ប្រចាំសប្តាហ៍ គឺ 60 ។ Danielle ទទួលបាន 20 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ការងារលើសម៉ោង ។
 • ម៉ោង សម្រាប់ IHSS និង សេវាគាំទ្រការរស់នៅ (SLS) ៖
 • ក្រសួងសេវាសង្គម កាលីហ្វ័រញ៉ា មិនរួមបញ្ចូល ម៉ោង SLS និង ម៉ោង IHSS នៅលើ ទំព័រម៉ោងការងារ របស់ IHSS ឬជា ចំនួនម៉ោងអតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬ ប្រចាំខែ របស់ IHSS នោះទេ ។ មានសំណួរមួយចោទសួរឡើង ថាតើ ចំនួនម៉ោង របស់ SLS និង IHSS នឹងត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នា សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ លើការងារលើសម៉ោង នាពេលអនាគត ដែរ ឬយ៉ាងណា ។

តើវិធានថ្មី ស្តីពីចំនួនម៉ោង របស់អ្នកផ្តល់សេវា មានប៉ះពាល់លើ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ដោយរបៀបណាដែរ  ? របៀប ចំនួន 5

 1. ការគណនាចំនួនម៉ោង លើការងារលើសម៉ោង ៖ ចំនួនម៉ោង ប្រចាំខែ នឹងត្រូវចែកចេញជា  4, ដើម្បីធ្វើការកំណត់រក ចំនួនម៉ោងអតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ ។ ទំព័រម៉ោង នឹងបង្ហាញ ពីចំនួនម៉ោង ដែលបានបម្រើការងារ ក្នុងសប្តាហ៍ការងារ នីមួយៗ ។  គ្មានការកែប្រែ លើចំនួនម៉ោងសរុប ប្រចាំខែ ដែលមានការអនុញ្ញាត នោះទេ ។ អ្នកទទួលសេវា និង អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ នឹងទទួលបាន សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ (SOC 2271A or 2271) ។ ឯកសារទាំងនេះ គួរត្រូវយកមកប្រើ ដើម្បីជួយ ក្នុងការរៀបចំ កាលវិភាគការងារ ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់អ្នកផ្តល់សេវា ។
 2. ដែនកម្រិតសប្តាហ៍ការងារ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ដែលបម្រើការងារ ជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ម្នាក់ ៖
  • អ្នកផ្តល់សេវាម្នាក់ ដែលបម្រើការងារ ជូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាម្នាក់ មិនអាចបម្រើការងារ លើសពី 70 ម៉ោង និង 45 នាទី ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ IHSS និង/ឬ WPCS រួមបញ្ចូលគ្នា នោះទេ ។  (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន § 12300.4.)
   ឧទាហរណ៍ ៖  Bernice ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យ ទទួលបាន ចំនួន 283 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ IHSS ។ ចំនួនម៉ោងកំណត់ ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់គាត់ គឺ 70.75 ។ ម្តាយ របស់ Bernice, ឈ្មោះ Elsie, គឺជា អ្នកផ្តល់សេវាតែម្នាក់គត់ របស់គាត់, ហើយ Elsie មិនបម្រើការងារជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវា IHSS ណាម្នាក់ផ្សេងទៀត នោះទេ ។ Elsie នឹងទទួលបាន ការងារលើសម៉ោង ចំនួនជាង 40 ក្នុងមួយសប្តាហ៍, ជាអតិបរមា គឺ 30.75/សប្តាហ៍ x 4 សប្តាហ៍ = 123/ខែ ។
  • ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ, Elsie មិនអាចបម្រើការងារ លើសពី 283 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ – ដែលជាចំនួនម៉ោង អតិបរមា របស់ Bernice បាននោះទេ ។ Bernice ត្រូវពង្រាយលាត ចំនួនម៉ោង របស់ Elsie ឱ្យបានពេញមួយខែ ដូចដែលគាត់ តែងតែធ្វើរួចហើយ ។
  • Bernice អាចកែសម្រួល ម៉ោងការងារ របស់ Elsie បាន ។ Elsie អាចបម្រើការងារ លើសពី 70.75 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន ឱ្យតែចំនួនម៉ោងសរុប ប្រចាំខែ សម្រាប់ការងារលើសម៉ោង របស់គាត់ មិនខ្ពស់ជាង 123 ម៉ោង នោះ ។
 3. ដែនកម្រិតសប្តាហ៍ការងារ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ជូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ច្រើននាក់ ៖
  • អ្នកផ្តល់សេវា ដែលបម្រើការងារ ជូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ច្រើននាក់ មិនអាចបម្រើការងារ លើសពី 66 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ IHSS និង/ឬ WPCS រួមបញ្ចូលគ្នា នោះទេ, លើកលែងតែពួកគេ មានការឯកភាព ឱ្យមានការលើកលែង 1 ឬ 2 របស់ IHSS ឬ ការលើកលែង របស់ WPCS ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន Code §§ 12300.4(d)(3)(A)-(B); 14132.99(d)(1)(B)(2).
  • អ្នកផ្តល់សេវា ដែលមានការលើកលែង អាចបម្រើការងារ លើសពី ដែនកម្រិត 66 ម៉ោង បានរហូតដល់ 360 ម៉ោង ជាអតិបរមា ក្នុងមួយខែ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពី ការលើកលែង របស់ IHSS និង WPCS, សូមមើល ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5603.06 ការកែប្រែ ថ្មីៗ លើការលើកលែងនានា ចំពោះសប្តាហ៍ការងារ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា របស់ IHSS និង WPCS នៅ
  • អ្នកផ្តល់សេវាម្នាក់ៗ ត្រូវជូនដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ម្នាក់ៗ ដែលគាត់បម្រើការងារជូន អំពីចំនួនម៉ោង ដែលអ្នកផ្តល់សេវា មាន ដើម្បីបម្រើការងារជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវានោះ ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 12300.4(b)(4)(A)) ។
  • អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ដែលមានអ្នកផ្តល់សេវា ច្រើននាក់ ត្រូវដាក់ជូននូវ កិច្ចព្រមព្រៀង លើសប្តាហ៍ការងារ សម្រាប់អ្នកទទួលសេវា និងអ្នកផ្តល់សេវា របស់ IHSS (SOC 2256) ដើម្បីរៀបចំ កាលវិភាគការងារ ដែលអនុលោមតាម ចំនួនម៉ោង ប្រចាំសប្តាហ៍ ជាអតិបរមា របស់អ្នកទទួលសេវា ។ កិច្ចព្រមព្រៀង ដែលបានដាក់ជូនរួច ត្រូវមានចុះហត្ថលេខា ដោយអ្នកទទួលសេវា និង អ្នកផ្តល់សេវា ម្នាក់ៗ​ របស់គាត់ ។
   ឧទាហរណ៍ ៖  អ្នកផ្តល់សេវា ឈ្មោះ Paula បម្រើការងារ ជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ចំនួនពីរនាក់—គាត់ផ្តល់សេវា ចំនួន 30 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ម្នាក់, និង 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់ម្នាក់ ផ្សេងទៀត ។  Paula អាច មិន បន្តបម្រើការងារ ចំនួន 70 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ នោះទេ ។ គាត់អាចបម្រើការងារ ត្រឹមតែ 66 ម៉ោង សរុបរួមគ្នា ក្នុងមួយសប្តាហ៍ លើកលែងតែគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យទទួលបាន ការលើកលែង ។ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ម្នាក់ ឬទាំងពីរនាក់ នឹងចាំបាច់ត្រូវ ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវា ម្នាក់ទៀត សម្រាប់សេវា ចំនួន 4 ម៉ោង បន្ថែមទៀត ដែល Paula អាចមិនបម្រើសេវាបាន ។
 4. ករណីលើកលែង សម្រាប់ការថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) ៖  អ្នកផ្តល់សេវា ក្រោមករណីលើកលែង សម្រាប់សេវា តាមផ្ទះ និង តាមសហគមន៍ (ដែលពីមុន ហៅថា ករណីលើកលែង សម្រាប់សម្បទាថែទាំ/ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ (“NF/AH”) ឬ អ្នកចូលរួម ឬ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ករណីលើកលែង សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ តាមផ្ទះ ត្រូវទទួលបាន 66 ម៉ោង ជាអតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬ 70 ម៉ោង និង 45 នាទី លើកលែងតែ ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យទទួលបាន ការលើកលែង របស់ WPCS ។ WPCS ត្រូវបានរួមបញ្ចូល ជាមួយ IHSS ដើម្បីធ្វើការគណនាចំនួនម៉ោង សម្រាប់ការងារលើសម៉ោង
  • អ្នកផ្តល់សេវា ម្នាក់ របស់ WPCS (ឬ ទាំង IHSS និង WPCS) ដែលទទួលបាន ការឯកភាព ឱ្យទទួលបាន ការលើកលែង អាចបម្រើការងារ បានរហូតដល់ 12 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍, និងរហូតដល់ 360 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ IHSS និង WPCS រួមបញ្ចូលគ្នា ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 14132.99(d)(1)(B)(2)).
 5. ការកែសម្រួលម៉ោង ប្រចាំសប្តាហ៍ ៖ ពេលខ្លះ អ្នកប្រើប្រាស់សេវាចាំបាច់ត្រូវ អនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ បម្រើការងារ លើសពីចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់អ្នកទទួលសេវា ដែលមានកំណត់ រួច នៅ SOC 2271A ។

តើខ្ញុមអាចកែសម្រួល ចំនួនម៉ោង របស់អ្នកបម្រើការងារ ឱ្យខ្ញុំ បានដែរឬទេ  ?

នៅពេលគ្មានការតម្រូវ ឱ្យមាន ការបម្រើការងារ លើសម៉ោង

អ្នកប្រើប្រាស់សេវា អាចអនុញ្ញាតឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ លើសពី ចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយមិនចាំបាច់មាន ការឯកភាព ពីតំបន់បាន ឱ្យតែម៉ោងទាំងនោះ ដំណើរការ ទៅរួច ។  

 • មិនធ្វើឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ លើសពី 40 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ការងារ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យទទួលបាន 40 ម៉ោង ឬ តិចជាងនេះ​ ក្នុងមួយសប្តាហ៍; ឬ
 • មិនធ្វើឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា ទទួលបាន ការងារលើសម៉ោង ច្រើនជាង ចំនួនម៉ោង ដែលគាត់បម្រើការងារ ជាធម្មតា ក្នុងមួយខែប្រតិទិន;*

និង

 • មិនធ្វើឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវាម្នាក់ ដែលបម្រើការងារជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ច្រើននាក់នោះ ធ្វើការលើពី 66 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ នោះទេ ។

*DRC មិនយល់ស្រប នឹងការបកស្រាយច្បាប់ បែបនេះទេ ។

កំណត់សម្គាល់ ៖ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវា មានអ្នកផ្តល់សេវា ច្រើននាក់, ហើយ អ្នកផ្តល់សេវាម្នាក់ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ មិនអាចបម្រើការងារបាន, អ្នកប្រើប្រាស់សេវា អាចចាត់ចែង ម៉ោងបម្រើការងារ ប្រចាំសប្តាហ៍ ទាំងអស់ របស់គាត់ ទៅឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា ផ្សេងទៀតបាន, ទោះបីជាវាធ្វើឱ្យមាន ការងារលើសម៉ោង សម្រាប់អ្នកបម្រើការងារ ដែលធម្មតា មិនបម្រើការងារលើសម៉ោងក្តី ។ (លិខិត សម្រាប់តំបន់ទាំងអស់ លេខ 16-01 (“ACL 16-01”) នៅ ¶ 3 ក្នុងទំព័រ ទី 8, ដែលអាចទាញយកបាន នៅ http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-01.pdf.)

នៅពេលមាន ការងារលើសម៉ោង

ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវា ត្រូវការ អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ ឱ្យបម្រើការងារ ច្រើនជាង ចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់ពួកគេ ហើយការងារនោះ បំពេញបាន តាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ណាមួយខាងលើ, នោះ អ្នកទទួលសេវា ត្រូវតែជា ករណីលើកលែង ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា អាច បម្រើការងារលើសម៉ោងបាន ឬ បម្រើការងារលើសម៉ោង ក្នុងចំនួនម៉ោង ជាបន្ថែមទៀត ។ ករណីលើកលែង ត្រូវបានកំណត់ថា ជាសំណើមួយ ពីអ្នកទទួលសេវា IHSS ជូនទៅតំបន់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ អ្នកទទួលសេវា អាចកែសម្រួល ចំនួនម៉ោង អតិបរមា ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់គាត់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា អាចបម្រើការងារ ក្នុងម៉ោងបន្ថែមទៀតបាន នៅក្នុងសប្តាហ៍ការងារ ជាក់លាក់ណាមួយ, ដែលអាចធ្វើឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវាបម្រើការងារ និងទទួលបាន ការទូទាត់ សម្រាប់ម៉ោងបន្ថែម នៃការងារលើសម៉ោង នៅក្នុងខែប្រតិទិនមួយ ។ (សូមមើល ACL 16-01 នៅ ¶ 4 ក្នុងទំព័រ ទី 9 ។) តំបន់ គួរធ្វើការពិចារណា លើលក្ខណវិនិច្ឆ័យ ដូចខាងក្រោមនេះ ដើម្បីធ្វើការកំណត់ថាតើ ត្រូវផ្តល់ ការឯកភាព លើករណីលើកលែងមួយ ឬអត់នោះ ៖

 • ម៉ោងបន្ថែម គឺចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញតាម សេចក្តីត្រូវការ ដែលមិនបាន គិតទុកជាមុន ថាមាន;
 • ម៉ោងបន្ថែម គឺមានពាក់ព័ន្ធនឹង សេចក្តីត្រូវការ បន្ទាន់ ដែលមិនអាច បង្អែរបង្អង់បាន រហូតដល់មាន អ្នកផ្តល់សេវាជំនួស មកដល់នោះទេ (ដូចមានកំណត់រួច នៅ SOC 827); និង
 • ម៉ោងបន្ថែម ត្រូវមានពាក់ព័ន្ធនឹង សេចក្តីត្រូវការ ដែលមានផលជះ ដោយផ្ទាល់ ទៅលើអ្នកទទួលសេវា IHSS នឹងចាំបាច់ ដើម្បីធានាដល់ សុខភាព និង/ឬ សុវត្ថិភាព របស់គាត់ ។

អ្នកប្រើប្រាស់សេវា អាចស្នើសុំឱ្យមាន ករណីលើកលែង មុនពេល ឬ ក្រោយពេល មានការកែប្រែកាលវិភាគ បាន ។ ក្រសួងសុខមាលភាព របស់តំបន់ មិនគួរ មិនផ្តល់ការឯកភាព ចំពោះសំណើ ពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ក្នុងលក្ខណៈមិនសមហេតុផល នោះទេ ។ តំបន់ ក៏អាច ធ្វើការកែសម្រួល តាមសេចក្តីត្រូវការ ដែលកើតមានឡើង ច្រើនលើកច្រើនសារ, ដូចជា ការណាត់ជួប ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ជាទៀតទាត់ បានផងដែរ ។

 • នៅពេលមានការវាយតម្លៃឡើងវិញ ជាប្រចាំឆ្នាំ ម្តងៗ, អ្នកប្រើប្រាស់សេវា អាចប្រាប់ទៅ បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច អំពីសេចក្តីត្រូវការណាមួយ ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសម្រួល លើចំនួនម៉ោង ប្រចាំសប្តាហ៍ បាន ។ មណ្ឌល ក៏អាចអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការកែសម្រួល លើចំនួនម៉ោង ប្រចាំសប្តាហ៍ នៅពេលផ្សេងៗ ទៀត បានផងដែរ ។
  ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ Rita មានជំងឺគ្រុនផ្តាស់សាយធំ ហើយត្រូវការឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ មកបម្រើការងារ បន្ថែមទៀត នៅសប្តាហ៍ ទី 2 នៃខែនោះ ។  ជាធម្មតា អ្នកបម្រើការងារ របស់គាត់ ធ្វើការ ចំនួន 38 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍, ប៉ុន្តែ ក្នុងសប្តាហ៍ ដែល Rita ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះ, អ្នកបម្រើការងារ របស់គាត់ ធ្វើការ ចំនួន 44 ម៉ោង ។  Rita អាចទូរសព្ទទៅ តំបន់ (ខណៈពេលដែល ឬភ្លាមៗ ក្រោយពេលដែល មានប្រើប្រាស់ម៉ោង ដើម្បីបំពេញការងាររួច) ហើយស្នើសុំ ការឯកភាព លើការងារលើសម៉ោង ។  Rita ត្រូវកែសម្រួល ម៉ោង របស់អ្នកបម្រើការងារ របស់គាត់ ហេតុនេះទើបអ្នកបម្រើការងារនោះ មិនធ្វើការ ច្រើនម៉ោង ថែមទៀត ជាប្រចាំខែ ដែលគាត់ទទួលបាន ការអនុញ្ញាត នោះទេ ។
  ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នកប្រើប្រាស់ ឈ្មោះ Andrew មាន 138.5 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ, ឬ 34.6 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់សេវា IHSS ។ Andrew ចង់ឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ 38 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 26 ម៉ោង នៅសប្តាហ៍ បន្ទាប់ទៀត ។ Andrew មិនចាំបាច់ត្រូវមាន ការអនុញ្ញាត ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរម៉ោង នៅក្នុងកាលវិភាគ ផ្ទាល់ខ្លួន របស់គាត់ នោះទេ ដោយសារការកែប្រែនោះ មិនបង្ករឱ្យមាន ការងារលើសម៉ោង នោះទេ ។ 
  ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ Andrew ដដែល ដែលទទួលបាន 138.5 ម៉ោង ក្នុងខែ, ឬ 34.6 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់សេវា IHSS, ចង់ឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ បម្រើការងារ 42 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ នៅសប្តាហ៍ ទី 1 និង 22 ម៉ោង នៅសប្តាហ៍ ទី 2 ។ គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្នើសុំ តំបន់ ឱ្យផ្តល់ ការលើកលែងនោះទេ ដោយសារ សំណើរបស់គាត់ នឹងធ្វើឱ្យ អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ បម្រើការងារលើសម៉ោង ចំនួន 2 ម៉ោង ក្នុងសប្តាហ៍ ទី 1 ។
  ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ឈ្មោះ Carla ទទួលបាន 186 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ, ឬ 46.5 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សម្រាប់សេវា IHSS ។  ជាធម្មតា អ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ ទទួលបាន 26 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ សម្រាប់ការងារលើម៉ោង ។  គាត់អាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោង ប្រចាំសប្តាហ៍ របស់គាត់បាន ដើម្បីឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា របស់គាត់ បម្រើការងារ ច្រើនជាង 46 ម៉ោង ក្នុងសប្តាហ៍ មួយចំនួន និង តិចជាងនេះ ក្នុងសប្តាហ៍ ផ្សេងទៀត បាន, ឱ្យតែការងារលើសម៉ោងសុទ្ធ មានមិនច្រើនជាង 26 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ ។
  កំណត់សម្គាល់ ៖ នៅក្នុងឧទាហរណ៍ ខាងលើនេះ, ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ ជូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ផ្សេងៗ ទៀត, នោះ អ្នកប្រើប្រាស់់សេវា មិនអាចអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ ច្រើនជាង ចំនួនសរុប 66 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ឬ 90 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍​ ដោយមានការលើកលែង) បាននោះទេ ។

តើមានអ្វីកើតឡើប ចំពោះអតិថិជន របស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ប្រសិនបើការងារលើសម៉ោង ធ្វើឱ្យ បាត់បង់សេវានោះ ?:

អ្នកប្រើប្រាស់សេវា មណ្ឌលតំបន់ គួរទៅចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់កម្មវិធីឯកត្តជន (“IPP”) ប្រសិនបើ ការទូទាត់ លើការងារលើសម៉ោង មានន័យថា ពួកគេបាត់បង់ សេវាគាំទ្រការរស់នៅ (“SLS”) ឬ អ្នកផ្តល់សេវា នោះ ។

វាជាជំហ៊រ របស់ DRC ដែលថា គួរតែងតែមាន មធ្យោបាយ ដើម្បីទទួលបាន ការលើកលែង លក្ខណៈឯកត្តជន​ពីមណ្ឌលតំបន់ ដើម្បីទូទាត់លើ ការងារលើសម៉ោង ប្រសិនបើមានត្រូវការ ។ ឧទហរណ៍ ៖

 • អ្នកប្រើប្រាស់សេវា មានទំនាក់ទំនង ជាមួយ អ្នកផ្តល់សេវា ដែលការបាត់បង់ របស់អ្នកផ្តល់សេវា នឹងនាំឱ្យមាន បញ្ហា ដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់សេវា មានសេចក្តីត្រូវការ រយៈពេល 24 ម៉ោង និង/ឬ ត្រូវការឱ្យមាន ការផ្លាស់បុគ្គលិក ក្នុងចំនួនតិចដង ជាដើម ។
 • ទោះបីជា អ្នកប្រើប្រាស់សេវា មិនទទួលបាន SLS ក្តី, ក៏អ្នកប្រើប្រាស់សេវា អាចទៅ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ដើម្បីទទួលបាន ការថែទាំ ដែលមានអ្នកមើលថែ បន្ថែមទៀត, ការពន្យារពេល ជាបន្ត, ឬ សេវាផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បីបំពេញមកវិញ ចំពោះការបាត់បង់សេវា ដោយសារការងារលើសម៉ោង (ដូចជា ប្រសិនបើការលើកលែង ចំពោះសប្តាហ៍ការងារ នៅតែមាន មិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញឱ្យបាន តាមសេចក្តីត្រូវការ) បាន ។

ការលើកលែង របស់ IHSS និង WPCS

អ្នកដែលមានគុណវុឌ្ឍន៍ ទទួលបាន ការលើកលែង អាចបម្រើការងារ រហូតដល់ 90 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 360 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ ។ សម្រាប់សេចក្តីពន្យល់ស៊ីជម្រៅ អំពីករណីលើកលែងទាំងនេះ, សូមមើល ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5603.06 ចំណុចកែប្រែថ្មីៗ លើការលើកលែង ចំពោះសប្តាហ៍ការងារ សម្រាប់អ្នកបម្រើ សេវាគាំទ្រ តាមផ្ទះ (IHSS) និង សេវាករណីលើកលែង សម្រាប់សេវាថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS) នោះ, មានឱ្យទាញយកបាន នៅ  

ករណីលើកលែង ទី 1 របស់ IHSS (កាលពីមុន ហៅថា ករណីលើកលែង សម្រាប់គ្រួសារ) ៖

ករណីលើកលែង ទី 1 គឺមាន សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា ដែលបំពេញបាន តាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ដូចតទៅនេះ នៅត្រឹម ឬនៅមុន ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2016៖

 • អ្នកផ្តល់សេវា IHSS ជូនដល់ អ្នកទទួលសេវា IHSS ចំនួន ពីរនាក់ ឬ ច្រើននាក់; និង
 • រស់នៅ ក្នុងផ្ទះតែមួយ ជាមួយអ្នកទទួលសេវា ទាំងអស់ របស់ IHSS ដែលគាត់ផ្តល់សេវាឱ្យ; និង
 • ជាប់សាច់ញាតិ នឹងអ្នកទទួលសេវា IHSS ដែលគាត់ផ្តល់សេវាឱ្យ ក្នុងនាមជា ឪពុក-ម្តាយ បង្កើត, ឪពុក-ម្តាយ ចុង, ឪពុក-ម្តាយ ធម៌ ឬឪពុក-ម្តាយ ចិញ្ចឹម, ជីដូន-ជីតា, អាណាព្យាបាល ស្របច្បាប់, ឬ អ្នកថែរក្សា ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 12300.4(d)(3)(A)(i)-(iii)).

ករណីលើកលែង ទី 2 របស់ IHSS (កាលពីមុន ហៅថា ករណីលើកលែង តាមស្ថានភាព) ៖

អ្នកផ្តល់សេវា ជូនអ្នកទទួលសេវា ពី IHSS មានសិទ្ធិទទួលបាន ករណីលើកលែង ទី 2 ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវា ម្នាក់ៗ មាន ស្ថានភាព យ៉ាងហោចណាស់មួយ ក្នុងចំណោមស្ថានភាព ខាងក្រោមនេះ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកទទួលសេវា ប្រឈមនឹង ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលត្រូវមក ទទួលការថែទាំ នៅក្រៅផ្ទះ ប្រសិនបើសេវាទាំងនោះ មិនអាចមាន ផ្តល់ឱ្យ ដោយអ្នកផ្តល់សេវានោះ ៖

 • មានសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និង/ឬ ផ្នែកអកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបំពេញ ឱ្យបាន ដោយអ្នកផ្តល់សេវា ដែលរស់នៅ ក្នុងផ្ទះ ជាមួយអ្នកទទួលសេវា; ឬ
 • រស់នៅ ក្នុងតំបន់ជនបទ ឬដាច់ស្រយ៉ាល ដែលមានអ្នកផ្តល់សេវា តិចនាក់, ដែល ជាហេតុធ្វើឱ្យ អ្នកទទួលសេវា មិនអាចជួល អ្នកផ្តល់សេវា ផ្សេងទៀត បាន; ឬ
 • មិនអាចជួល អ្នកផ្តល់សេវា ផ្សេងទៀត ដែលចេះនិយាយភាសា ដូចអ្នកទទួលសេវា បាន, ដែល ជាហេតុធ្វើឱ្យ អ្នកទទួលសេវា មិនអាចចាត់ចែងប្រាប់ ចំពោះការថែទាំផ្ទាល់ របស់គាត់បាន ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 12300.4(d)(3)(B)(i)-(iii)).

ការលើកលែង ចំពោះករណីលើកលែង សម្រាប់សេវាថែទាំ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ៖

អ្នកផ្តល់សេវា ក្រោមករណីលើកលែង សម្រាប់សេវា តាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍ (HCBS) ដែល (កាលពីមុន ហៅថា ករណីលើកលែង សម្រាប់សម្បទាថែទាំ/ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ (NF/AH) នោះ) ឬ អ្នកចូលរួម ឬ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ករណីលើកលែង សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ នៅតាមផ្ទះ (IHO) ដែលបានចុះឈ្មោះ អាចនៅចំ ឬនៅមុន ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2016, និង ដែលសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬផ្នែកអាកប្បកិរិយា របស់គាត់ តម្រូវឱ្យមាន សេវាពីអ្នកផ្តល់សេវា ដែលបានស្នើសុំនោះ, មានសិទ្ធិទទួលបាន ការលើកលែង WPCS ប្រសិនបើមាន ស្ថានភាពណាមួយ នៃស្ថានភាព ដូចតទៅនេះ​ ៖

 • អ្នកផ្តល់សេវា រស់នៅ ក្នុងផ្ទះ ជាមួយអ្នកចូលរួម ឬ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឱ្យមាន ករណីលើកលែង, ទោះបីជា អ្នកផ្តល់សេវា មិនមែនជា សមាជិកគ្រួសារ ក៏ដោយា; ឬ
 • នាពេលបច្ចុប្បន្ន អ្នកផ្តល់សេវា ផ្តល់ការថែទាំ ដល់អ្នកចូលរួម ករណីលើកលែង និងបានធ្វើការងារនេះ អស់រយៈពេល ពីរឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ ជាបន្តបន្ទាប់ មកហើយ; ឬ
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអ្នកចូលរួម ករណីលើកលែង មិនអាចរកបាន អ្នកថែទាំ នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលចេះនិយាយភាសា ដូចគាត់បាន ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យ ពួកគាត់មិនចាត់ចែងប្រាប់ ពីការថែទាំផ្ទាល់ របស់គាត់បាន ។ (ក្រម សុខមាលភាព & ស្ថាប័ន ក្រម § 14132.99(d)(1)(A)).

សូមកត់សម្គាល់ថា អ្នកផ្តល់សេវា IHSS ឬ WPCS (ឬ ទាំងពីរ) ដែលទទួលបាន ការលើកលែង អាចបម្រើការងារ ក្នុងចំនួនម៉ោងសរុប បានរហូតដល់ 12 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ, និង 360 ម៉ោង ក្នុងមួយខែ រួមគ្នា សម្រាប់ IHSS និង WPCS ដែលគាត់ផ្តល់សេវា ដោយមិនឱ្យលើសពី ចំនួនម៉ោង ប្រចាំខែ ដែលអ្នកចូលរួមករណីលើកលែង ម្នាក់ៗ ទទួលបានការអនុញ្ញាត នោះឡើយ ។

តើនឹងមានពិន័យដែរឬទេ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវា របស់ខ្ញុំ មិនគោរពតាមវិធានថ្មីទាំងនេះ ?

 • បើការរំលោភបំពាន មានប្រព្រឹត្តឡើង ដោយអ្នកផ្តល់សេវា ក្នុងការដាក់ ទំព័រម៉ោងពេល ដែលរាយការណ៍ ពីចំនួនម៉ោង ដែលលើសពី ដែនកម្រិតសប្តាហ៍ការងារ ក្នុងកំឡុងពេលមាន ករណីលើកលែង ទី 2 នោះ ការបញ្ជូន និង ដំណើរការវាយតម្លៃ នឹងត្រូវលុបចោល ដោយមិនគិតថាតើ អ្នកផ្តល់សេវា ទទួលបានការឯកភាព ឱ្យទទួលបាន ឬមានសិទ្ធិទទួលបាន ការលើកលែង ឬអត់ នោះឡើយ ។ (លិខិត សម្រាប់តំបន់ទាំងអស់ លេខ 17-13 (“ACL 17-13”) មាននៅ http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-13.pdf?ver=2017-04-07-144620-147, នៅ ¶ 1 ក្នុងទំព័រ ទី 9 ។
 • ការរំលោភបំពាន ត្រូវបានវាយតម្លៃ ដោយមានដំណើរការ ចំនួនបួន ដំណាក់កាល ៖
  • ការរំលោភបំពាន លើកទីមួយ ៖  អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកផ្តល់សេវា នឹងទទួលបាន សេចក្តីព្រមាន ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ
  • ការរំលោភបំពាន លើកទីពីរ ៖  អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកផ្តល់សេវា នឹងទទួលបាន សេចក្តីព្រមាន ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ជាលើកទីពីរ ។ អ្នកផ្តល់សេវា នឹងទទួលបាន ឯកសារណែនាំ និងអាចជៀសវាង ការរំលោភបំពានបាន  ដោយក្រោយមក ចុះហត្ថលេខា លើសេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានអាន និងយល់ដឹង អំពីឯកសារនោះ ។
  • ការរំលោភបំពាន លើកទីបី ៖ ការព្យួរការងារ របស់អ្នកផ្តល់សេវា រយៈពេល 3 ខែ
  • ការរំលោភបំពាន លើកទីបួន ៖  ការព្យួរការងារ របស់អ្នកផ្តល់សេវា រយៈពេល មួយឆ្នាំ
 • ការបញ្ចប់ការងារ ៖  ក្រសួងសេវាសង្គមកិច្ច របស់រដ្ឋ ឬ តំបន់ អាចបញ្ចប់ការងារ លែងឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា បម្រើការងារ ក្រោមកម្មវិធី IHSS ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវា បន្តរធ្វើការ រំលោភបំពាន លើដែនកម្រិត របស់វិធានទាំងនោះ ជាច្រើនលើក ច្រើនសារនោះ ។

តើមានអ្វីខ្លះទៀត ដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវដឹង អំពីវិធានថ្មីទាំងនោះ  ?

 • ពេលវេលាធ្វើដំណើរ ៖ អ្នកបម្រើការងារ នឹងទទួលបាន ប្រាក់ទូទាត់ សម្រាប់ពេលវេលាធ្វើដំណើរ ពីអ្នកប្រើប្រាស់សេវា ម្នាក់ ទៅ ម្នាក់ទៀត នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ ។ អ្នកបម្រើការងារ អាចមិនទទួលបាន ប្រាក់ទូទាត់ សម្រាប់រយៈពេលធ្វើដំណើរ ដែលលើសពី 7 ម៉ោង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ នោះទេ ។ ពេលវេលាធ្វើដំណើរ នឹងមិនត្រូវកាត់ចេញ ពីចំនួនម៉ោង សម្រាប់សេវា ផ្តល់ជូន អ្នកប្រើប្រាស់ នោះទេ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីពេលវេលាធ្វើដំណើរ, សូមមើល ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5607.01 ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើរ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS, នៅ
 • ពេលវេលារង់ចាំ ៖ អ្នកបម្រើការងារ អាចទទួលបាន ប្រាក់ទូទាត់ សម្រាប់ការមកកំដ អ្នកប្រើប្រាស់សេវា តាមការណាត់ជួប ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ប្រសិនបើអ្នកបម្រើការងារ  “កំពុងបំពេញភារកិច្ច” – ដូចជា អ្នកបម្រើការងារ ត្រូវនៅជាមួយ ដោយសារគាត់ត្រូវជួយជូន អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ នាពេលណាមួយ បន្ទាប់ទៀត ។ ចំនួនម៉ោង នឹងត្រូវបូកបន្ថែម សម្រាប់ការវាយតម្លៃ ដើម្បីផ្តល់ការទូទាត់ ប៉ុន្តែ នៅសល់ ចំនួន 283 ម៉ោង ជាអតិបរមា ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីពេលវេលាធ្វើដំណើរ, សូមមើល ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5607.06 ពេលវេលារង់ចាំ និងពេលវេលាធ្វើដំណើរ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា IHSS, នៅ

ចុះឥឡូវនេះ តើមានអ្វីខ្លះទៀត ?

 • លិខិត សម្រាប់តំបន់ទាំងអស់ នៅខាងក្រោមនេះ អាចជួយលោកអ្នក បាន ៖
  • ACL 16-01 គ្របដណ្តប់លើ វិធាន និងទម្រង់បែបបទ ថ្មីៗ, ដែលរួមមាន ការអនុវត្តការងារលើសម៉ោង, ពេលវេលារង់ចាំ, ប្រាក់ទូទាត់ លើរយៈពេលធ្វើដំណើរ, នៅ http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-01.pdf.
  • ACL 17-42 ស្រាយបញ្ជាក់ អំពី គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ពាក់ព័ន្ធនឹង ការអនុញ្ញាតឱ្យមាន ពេលរង់ចាំ សម្រាប់ការកំដចូល តាមការណាត់ជួប ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត នៅ http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/ACL/2017/17-42.pdf?ver=2017-06-26-111014-097
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។