វិធានកម្មវិធី Early Start ស្តីពីការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងឯកជន

Publications
#7140.06

វិធានកម្មវិធី Early Start ស្តីពីការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងឯកជន

ច្បាប់​របស់​​​រដ្ឋបាន​​តម្រូវ​ឲ្យ​​នាយកដ្ឋាន​សេវា​បញ្ហា​​​ការ​អភិវឌ្ឍលូតលាស់ (Department of Developmental Services, DDS) ​​​កាត់​បន្ថយ​កញ្ចប់​ថវិកា​របស់​ខ្លួន​កាល​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង​​ទៅ​។​  ជាលទ្ធផល​ នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នានា​ចំពោះ​សេវា​កម្មវិធី​ Early Start (សេវា​​អន្តរាគមន៍​​ដើម​ទី​) ​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​ អាច​ទិ​ញ​​បាន​ និងប៉ះពាល់​ដល់​​​របៀប​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិបត្តិ​ការ​​​ការងារ​។​

ឯកសារ​​​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ​រៀប​រាប់​អំពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នានា​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រើប្រាស់​​ធានារ៉ាប់រង​ឯកជន​សម្រាប់​សេវាកម្ម​វិធី Early Start។​  នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការផ្លាស់ប្តូរ​​មួយ​​​ដែល​ចែងថា ​ក្រុមការងារ​ធ្វើផែន​ការ​​សេវា​​គ្រួសារ​សម្រាប់​បុគ្គល​ អាច​រួម​​បញ្ចូល (នៅ​​ត្រឹម​​ពេល​នៃ​ការ​បង្កើត​គម្រោង)​ នូវការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​តាម​​ពេលវេលាកំណត់​​ ឬ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​ផែន​ការ​​សេវា​​គ្រួសារ​សម្រាប់​បុគ្គល​ (Individual Family Service Plan, IFSP) ​ដែល​ជា​​​​ការ​កំណត់​មួយថា​​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​មាន​ចែង​​នៅ​ក្នុង IFSP ពុំ​មាន​ផ្តល់​ជូន​តាម​រយៈ​​​​គម្រោង​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ឯកជន​​របស់​គ្រួសារ​ ដែល​គម្រោង​​​នឹង​​ត្រូវ​ចេញ​ប្រាក់​ដោយ​​​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​តំបន់​។​​  ច្បាប់​នេះ បាន​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃទី​27 ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​2017។

 

 

Click links below for a downloadable version.