តើអ្វីជាផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងទុកជាមុន (Medi-Cal Managed Care Health Plans)? តើអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវដឹងអំពីផែនការថែទាំសុខភាពទាំងអស់នេះ?

Publications
#5495.06

តើអ្វីជាផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងទុកជាមុន (Medi-Cal Managed Care Health Plans)? តើអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវដឹងអំពីផែនការថែទាំសុខភាពទាំងអស់នេះ?

ការ​ថែទាំសុខភាព​ដែល​មានការ​ចាត់​ចែង​ទុកជាមុន គឺជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ផ្តល់ជូន និងបង់ប្រាក់​ថ្លៃសេវាកម្មថែទាំសុខភាព ។  ការថែទាំសុខភាព​ដែលមាន​ការ​ចាត់​ចែងទុកជាមុន មានន័យថា អ្នក​ទទួល​សេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក​មួយចំនួនធំពីផែនការថែទាំសុខភាព ដែល​បាន​ចាត់​ចែងទុក​ជាមុន ។  ផែនការ​ថែទាំសុខភាពដែល​មានការ​ចាត់​ចែងទុកជាមុន គឺជាបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្មថែទាំសុខភាពដែលមានការ​រៀបចំរួចរាល់ ដែល​ ផ្តោតលើ​ការថែទាំព្យាបាលបឋម និងការបង្ការជំងឺ ។ មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យ និងអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្សេងទៀត គឺជាសមាជិករបស់ បណ្តាញ​នេះ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.