តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Adult Expansion / MAGI Medi-Cal ?

Publications
#5551.06

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធី Adult Expansion / MAGI Medi-Cal ?

Affordable Care Act [ACA] (ច្បាប់សេវាថែទាំ មានថ្លៃសមរម្យ) (ហៅថា Obamacare ផងដែរ) បានបង្កើនចំនួនអ្នកដែលអាច ទទួលបាន​ Medicaid (Medi-Cal នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា)​។​ «Adult Expansion Medi-Cal (កម្មវិធី​​ Medi-Cal​​ ពង្រីកវិសាលភាព សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ)» ឬ Medi-Cal សម្រាប់ «មនុស្សពេញវ័យ ដែលគ្មានកូន» គឺជាផ្នែកនៃកម្មវិធី ដែលហៅថា «MAGI» Medi-Cal ក្រោម ACA ។ «MAGI» Medi-Cal សំដៅលើ កម្មវិធី Medi-Cal ដែលប្រើ MAGI (ចំណូលដុល ដែលមានការកែសម្រួល) ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសេវា ពី​ Medi-Cal ផ្អែកលើកត្តាហិរញ្ញវត្ថុ ។

Affordable Care Act [ACA] (ច្បាប់សេវាថែទាំ មានថ្លៃសមរម្យ) (ហៅថា Obamacare ផងដែរ) បានបង្កើនចំនួនអ្នកដែលអាច ទទួលបាន​ Medicaid (Medi-Cal នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា)​។​ «Adult Expansion Medi-Cal (កម្មវិធី​​ Medi-Cal​​ ពង្រីកវិសាលភាព សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ)» ឬ Medi-Cal សម្រាប់ «មនុស្សពេញវ័យ ដែលគ្មានកូន» គឺជាផ្នែកនៃកម្មវិធី ដែលហៅថា «MAGI» Medi-Cal ក្រោម ACA ។ «MAGI» Medi-Cal សំដៅលើ កម្មវិធី Medi-Cal ដែលប្រើ MAGI (ចំណូលដុល ដែលមានការកែសម្រួល) ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសេវា ពី​ Medi-Cal ផ្អែកលើកត្តាហិរញ្ញវត្ថុ ។

តើអ្នកណាខ្លះ ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានផលពី Adult Expansion Medi-Cal​​ ?

លោកអ្នកអាចទទួលបានផលពី Medi-Cal ក្រោមកម្មវិធីថ្មី Adult Expansion Medi-Cal​​ ប្រសិនបើ ៖

 • លោកអ្នកមានអាយុចន្លោះ 19 ឆ្នាំ និង 64 ឆ្នាំ ។
 • ចំណូល MAGI របស់លោកអ្នក ស្ថិតក្រោម 138% នៃកម្រិតភាពក្រីក្រសហព័ន្ធ​ (FPL) ។1
 • អ្នកគ្មានគត៌នោះទេ ។
 • លោកអ្នកមិនទទួលបានផលពី Medicare នោះទេ ។
 • លោកអ្នកមិនទទួលបានផលពី Medi-Cal ដោយគ្មានការជួយចេញថ្លៃនោះទេ ។

តើខ្ញុំដឹងបានថា ចំណូល MAGI របស់ខ្ញុំ ស្ថិតក្រោម 138%2 ដោយរបៀបណាដែរ ?

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវគិតគូរ ដោយខ្លួនឯងនោះទេ ។ លោកអ្នកអាចដាក់ « ពាក្យស្នើទូទៅមួយ» សម្រាប់ MAGI Medi-Cal តាមរយៈ Covered California (កម្មវិធីរដ្ឋកាលីហ្វ័ញ៉ា ដែលមានធានារ៉ាប់រង) ការិយាល័យ Medi-Cal តំបន់ ឬទីកន្លែងមួយចំនួន ផ្សេងៗ ទៀត ។ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទូទៅមួយ តាមអុីនធឺណែត នៅគេហទំព័ររបស់ Covered California ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ តាមគេហទំព័ររបស់ Medi-Cal តំបន់ នោះវានឹងបញ្ជូនលោកអ្នក ភ្ជាប់ទៅ គេហទំព័ររបស់ Covered California ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ MAGI Medi-Cal បាន​ ។

តើមានវិធានអ្វីខ្លះ ដែលបញ្ជាក់ អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលខ្ញុំអាចមាន ហើយនៅតែអាចទទួលបានផលពី Adult Expansion Medi-Cal ដែរឬទេ ?

បាទ/ចាស​ មាន ។ ប៉ុន្តែ វិធានទាំងនោះ ខុសពី pre-ACA Medi-Cal (កម្មវិធីមុន ACA Medi-Cal)។ Pre-ACA Medi-Cal មានដែនកម្រិត តឹងរឹង អំពីកម្រិតចំណូល និងបរិមាណទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលលោកអ្នកអាចមាន ។ MAGI Medi-Cal ប្រើមធ្យោបាយផ្សេង ក្នុងការគណនាចំណូល ហើយអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលនៅលីវ អាចមានចំណូល MAGI រហូតដល់ $16,242 ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ កម្រិតចំណូលនេះ គឺ 138% នៃកម្រិតភាពក្រីក្រសហព័ន្ធ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក្រោម MAGI Medi-Cal គ្មាន ការមិនរាប់បញ្ចូលចំណូល ឬការកាត់ចំណូល ផ្សេងពីការកាត់ចេញមួយចំនួន ដែលបានប្រើ ដើម្បីកំណត់កម្រិតចំណូល MAGI របស់លោកអ្នកនោះទេ ។​ និង​ដោយ​ខុសពី pre-ACA Medi-Cal មិនមាន ទុន​សម្រាប់ MAGI Medi-Cal3 ទេ។ នេះមានន័យថា អ្នក​អាច​មាន​ទទួល​បាន​លើសពី $2,000 ក្នុង​មួយនាក់/3,000 ក្នុងកម្រិត​ប្រភព​ចំណូល​​ពីរនាក់​ប្ដីប្រពន្ធនៃ​កម្មវិធី pre-ACA Medi-Cal4

ចុះបើខ្ញុំមានកម្មវិធី Medi-Cal ដែលចែករំលែកថ្លៃចំណាយ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ? តើខ្ញុំអាចដូរមកកម្មវិធី Adult Expansion Medi-Cal បានដែរឬទេ ?

បាទ/ចាស (មាន!)។ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅ ការិយាល័យ Medi-Cal តំបន់ នៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ហើយស្នើសុំពួកគេ ឱ្យពិនិត្យមើល ថាតើ លោកអ្នកមានសិទ្ធិអាចទទួលបានផលពី MAGI Medi-Cal ដោយមិនចាំបាច់ជួយចេញថ្លៃបានដែរ ឬយ៉ាងណានោះ ។ County (តំបន់) ក៏នឹងពិនិត្យមើលថាតើ លោកអ្នកមានសិទ្ធិ ទទួលបានផលពី MAGI Medi-Cal នៅក្នុងការកំណត់ឡើងវិញ លើ កម្រិតចំណូលប្រចាំឆ្នាំ របស់លោកអ្នកដែរ ឬយ៉ាងណានោះ ។ County (តំបន់) នឹងផ្តល់ជូន MAGI Medi-Cal ដល់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន ។

តើមានសេវាអ្វីខ្លះ ដែលខ្ញុំអាចទទួលបានពី Adult Expansion Medi-Cal?

អ្នក​អាច​ទទួល​សេវា​គ្រប់​ប្រភេទ​​ដែល​មាន​ក្រោម Medi-Cal ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ទៀងទាត់​ដែល​មាន​ជា​អាទិ៍ កន្លែង​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ, សេវា​ជំនួយ​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ (IHSS), និង​សេវា​ថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ​រយៈពេល​វែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​មិន​ចាំបាច់​មាន​ទុនសកម្ម​ ការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិ ។5 លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចទទួលបាន សេវាប្រើសារធាតុញៀន និងសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ពី ផែនការគ្រប់គ្រងដោយ Medi-Cal និងពីសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តតំបន់/សេវាសុខភាព  រូបកាយតំបន់ ផងដែរ ។ 6 ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាន សេវាដល់ផ្ទះ និង community-based waiver services [HCBS] (សេវាលះបង់តាមសហគមន៍) នោះ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ pre-ACA Medi-Cal តាមរយៈការិយាល័យ Medi-Cal តំបន់ ។ អ្នក​ធ្វើដូច្នេះ​បាន​តាមរយៈ​ការបំពេញ ទម្រង់​បែបបទ7 SAWS 2 Plus។

តើមានប្រភពព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើខ្ញុំមានចម្ងល់ច្រើនជាងនេះទៅទៀត ?

នៅផ្នែកខាងក្រោម នៃឯកសារនេះ យើងខ្ញុំមានរាយប្រភពព័ត៌មាន តាមអុីនធឺណែត ដែលអាចមាន ប្រយោជន៍ ដោយអាចឱ្យលោកអ្នក ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបាន ។ លើសពីនេះទៅទៀត ទីភ្នាក់ងារ Medi-Cal តំបន់របស់លោកអ្នក ដែលមានគេហទំព័រ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx និង Covered California ដែលមានគេហទំព័រ www.coveredca.com និង លេខទូរសព្ទ 1-800-300-1506 អាចឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់របស់លោកអ្នកបាន ។

អង្គភាពខាងក្រោមនេះ អាចផ្តល់ជំនួយ ផ្នែកតស៊ូមតិ ៖

 • Disability Rights California (សិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា), ដែលមានគេហទំព័រ www.disabilityrightsca.org, និង លេខទូរសព្ទ 1-800-776-5746​ ឬ
 • អង្គភាពសេវាផ្នែកច្បាប់ នៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក Health Consumer Alliance (សម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាល) បានរាយឈ្មោះអង្គភាពទាំងនេះ នៅគេហទំព័រ http://healthconsumer.org/index.php?id=partners

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​ការពារ​មនុស្សចាស់ បាន​សរសេរ​បាយការណ៍​សង្ខេប​សំខាន់​អំពីការពង្រីក​កម្មវិធី Medicaid នៅ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័ញ៉ា​ដែល​លើកយក​មក​ដោះស្រាយ​នូវ​បញ្ហាសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ចំណូល។ សូមចូលមើល http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf ៖ «រូបមន្ត MAGI មិនរាប់បញ្ចូល ចំណូលមួយចំនួន ដូចជា អត្ថប្រយោជន៍អតីតយុទ្ធជន ជំនួយគាំទ្រកូនដែលទទួលបាន ព្រមទាំង អាហារូបករណ៍ ជំនួយមូលនិធិឥតសំណង និងរង្វាន់ ដែលបានប្រើ សម្រាប់គោលដៅអប់រំ​នោះទេ ។ Expansion Medi-Cal ក៏នឹងអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការកាត់ចេញ នូវចំណូលផ្សេងទៀត ដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាត ក្រោមការគណនាចំណូលរបស់ Medi-Cal ដែលមានអនុវត្ត ពីមុនមក រួមមាន ប្រាក់របប (alimony) ដែលបានទទួល និងវិភាគទានមុនបង់ពន្ធ សម្រាប់ចំណាយនានា ដូចជា លើសេវាថែទាំកូន ឬការចូលនិវត្តន៍ (ទោះបីជា ផ្ទុយទៅវិញ មិនមានការអនុញ្ញាត ឱ្យមានការកាត់ចេញ A&D FPL ធម្មតា សម្រាប់ប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសុខភាព ក៏ដោយ»។ U.C. Berkeley Labor Center (មជ្ឈមណ្ឌលការងារ ប៊ឺលី) មានផ្តល់ជូន ទំព័រព័ត៌មាន មួយទំព័រ ដែលសេចក្តីពន្យល់សាមញ្ញ​ អំពីរបៀប គណនា MAGI ។ ទំព័រនោះ អាចរកបាននៅទីនេះ ៖ http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»
 • 2. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពី MAGI សូមមើល «មគ្គុទេសក៍របស់អ្នកតស៊ូមតិ ចំពោះ MAGI» របស់ National Health Law Program (កម្មវិធីច្បាប់សុខាភិបាលជាតិ) ដែលអាចរកបាននៅ http://www.healthlaw.org/publications/agmagi  «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»
 • 3. Pre-ACA Medi-Cal សាកសួរព័ត៌មាន អំពីទ្រព្យសម្បត្តិ របស់លោកអ្នក ហើយប្រសិនបើលោកអ្នក មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន នោះលោកអ្នកនឹងគ្មានសិទ្ធិទទួលបានផលពី Medi-Cal នោះទេ ។ «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»
 • 4. http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf  «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»  
 • 5. រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បានជូនដំណឹងដល់តំបន់រួចហើយ​ថា MAGI expansion adults ដែលត្រូវការសេវាសម្បទាផ្តល់ការមើលថែទាំ អាចទទួលបានសេវានេះ ក្រោមសិទ្ធិទទួលបាន MAGI ដោយគ្មាន ការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិ ៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-06.pdf ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ក៏បានជូនដំណឹងដល់តំបន់រួចហើយ​ថា MAGI expansion adults មានផ្តល់ជូន សម្រាប់សេវា LTSS សហគមន៍ ផងដែរ ៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-11.pdf ។ ទោះបីជា គ្មានការកំណត់រកពិការភាព សម្រាប់ MAGI Medi-Cal ក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកត្រូវបំពេញឱ្យបានតាម បទដ្ឋានវេជ្ជសាស្រ្តចាំបាច់ សម្រាប់សេវា LTSS ។ «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»
 • 6. សូមមើល http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Documents/Pending%20SPA%2013-038%20not%20ADA.pdf; http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2013/APL13-021.pdf ។ «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»
 • 7. http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf «ត្រឡប់មក ឯកសារចំបង»