តើករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អាចជួយអ្វីអ្នកបានខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការនៅផ្ទះ

Publications
#5435.06

តើករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អាចជួយអ្វីអ្នកបានខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការនៅផ្ទះ

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះប្រាប់អ្នកអំពីកម្មវិធីលើកលែងពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ Medi-Cal ។ កម្មវិធីនេះមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រងករណី។ វាមានសេវាថែទាំដោយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។ សេវាទាំងនេះគឺជំនួសឱ្យការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ឬមន្ទីរពេទ្យ។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីជួយអ្នកនៅផ្ទះ។ អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីជួយអ្នកទៅផ្ទះពីកន្លែងមួយ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយប្រាប់អ្នកថាអ្នកណាមានសិទ្ធិ។ វាប្រាប់អ្នកអំពីសេវាកម្មដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

តើកម្មវិធីករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺ​អេដស៍គឺជាអ្វី?

កម្មវិធីករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺ​អេដស៍ (¡¡±ករណីលើកលែងសម្រាប់ជំងឺអេដស៍¡¨) ផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រង​ករណី និងសេវាថែទាំដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលដែលមានមេរោគអេដស៍/​ជំងឺអេដស៍ ជំនួសឲ្យការថែទាំនៅមន្ទីរព្យាបាល ឬការចូលសម្រាក​ពេទ្យ។ អ្នកប្រើប្រាស់សេវានេះដើម្បីជួយដល់អ្នកឲ្យបានសម្រាកនៅផ្ទះ ឬចេញពេលមន្ទីរព្យាបាលទៅសម្រាកនៅផ្ទះ។

តើអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសេវានេះ?

បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសេវានេះ ត្រូវតែ៖

 • មានរោគវិនិច្ឆ័យជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីមេរោគអេដស៍ ឬអេដស៍ ពីអ្នកផ្តល់ការថែទាំចម្បងរបស់គាត់/នាង និង
 • មានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យ​ការថែទាំនៅផ្ទះមានភាពសមស្រប និង
 • មានសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះ និងនៅខែ​នីមួយៗបន្ទាប់ពីនោះ និង
 • ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានបំពេញតាមកម្រិតនៃការថែទាំនៅមន្ទីរព្យាបាល ឬខ្ពស់ជាងនេះ និងមានពិន្ទុ 60 ឬតិចជាងនេះ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍​វាយតម្លៃអំពីកម្រិតនៃសមត្ថភាពក្នុងការគិត និងសមត្ថភាពក្នុងការ​ធ្វើ​សកម្មភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

តើសេវាប្រភេទណាខ្លះដែលអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅក្រោមករណីលើក​លែងនេះ?

 • ការគ្រប់គ្រងករណីដោយគិលានុប្បដ្ឋាក-យិកា និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច
 • សេវាមេផ្ទះនានា ដូចជាការរៀបចំម្ហូបអាហារ និងការថែទាំផ្ទះជាទៀងទាត់ ការទិញគ្រឿងទេស។ល។
 • ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការសម្របផ្លូវកាយបន្តិចបន្តួចនៅផ្ទះ ដូចជា ផ្លូវជម្រាល របារសម្រាប់ចាប់ ការពង្រឹងច្រកទ្វារចេញចូល។ល។
 • បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្តតាមឯកទេស/សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ការថែទាំដែលមានជំនាញ – RN/LVN
 • ការព្យាបាលដោយពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត
 • ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កុមារ/ទារកដែលស្ថិតក្រោមការថែទាំនៃ​ការចិញ្ចឹម
 • ការប្រឹក្យាយោបល់អំពីចំណីអាហារ
 • ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺដែលមិនបន្ទាន់
 • ម្ហូបអាហារនានាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នក

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សេវានានានៃការលើកលែងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍នៅមន្ទីរព្យាបាលត្រូវ​បានផ្តល់ជូន​អតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែការចែករំលែកសោហ៊ុយរបស់ Medi-Cal ត្រូវតែបំពេញតាមការចែករំលែកសោហ៊ុយនោះសម្រាប់ខែ​នីមួយៗ ដើម្បី​មានសិទ្ធិទទួលបានសេវានានា។ មានការដាក់កំហិតលើសោហ៊ុយចំនួន $25,727 ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2017។

បុគ្គលទាំងឡាយមិនអាចចុះឈ្មោះនៅក្នុង ឬទទួលបានសេវានានាពី​កម្មវិធីណាមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីនានាដូចខាងក្រោម នៅក្នុងពេល​តែមួយនោះទេ៖ កម្មវិធីថែទាំអ្នកជំងឺដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ Medi-Cal; សេវា​គ្រប់គ្រងករណីនៅក្នុងផែនការរបស់រដ្ឋ; ការគ្រប់គ្រងករណីដែលត្រូវបាន​កំណត់គោលដៅដើម្បីផ្តល់សេវាបន្ថែមនៅក្នុងការលើកលែងការព្យាបាលអេដស៍​នៅមន្ទីរព្យាបាល ឬករណីលើកលែងនៃសេវាថែទាំនៅផ្ទះ និង​សេវាថែទាំដែល​មានមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍ណាមួយផ្សេងទៀត​របស់ Medi-Cal។

បុគ្គលទាំងឡាយអាចត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីថែទាំអ្នកជំងឺ​ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ Medicare នៅក្នុងពេលតែមួយបាន។

ទីភ្នាក់ងារនានានៃការលើកលែងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍នៅមន្ទីរព្យាបាល​អាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបាន និងសេវានានា​នៃកម្មវិធីនេះ ការចុះឈ្មោះចូលរួម និងការផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់នូវសេវា​គ្រប់គ្រងករណីដោយគិលានុប្បដ្ឋាក-យិកា និងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ច​ណាម្នាក់។ ប្រសិនបើអ្នកពុំមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍នៅមន្ទីរព្យាបាល​ទេនោះ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីផ្សេងទៀត​នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារដូចគ្នានោះ ឬទីភ្នាក់ងារមេរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះ។ សម្រាប់បញ្ជីទីភ្នាក់ងារតាមខោនធី សូមមើលនៅខាងក្រោម។  សម្រាប់ធនធានផ្សេងទៀត សូមមើល https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx​។

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីការទទួលបានការលើកលែងការព្យាបាលជំងឺ​អេដស៍​នៅមន្ទីរព្យាបាល អ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារនៃខោនធី​របស់អ្នក ដែលបានរៀបរាប់នៅខាងក្រោម។  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំ Medi-Cal នោះ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx

អ្នកផ្តល់ជូននូវការលើកលែងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍នៅមន្ទីរព្យាបាល

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ការិយាល័យនៃសាខាថែទាំជំងឺអេដស៍ និងមេរោគអេដស៍

ខោនធីដែលបានផ្តល់សេវានេះ ឈ្មោះទីភ្នាក់ងារ អាសយដ្ឋានទីភ្នាក់ងារ លេខទូរស័ព្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារ
Alameda AIDS Project of the East Bay 8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 663-7979
Amador, Calaveras, Tuolumne Sierra HOPE 1168 Booster Way
Angels Camp, CA 95222
(209) 736-6792
Butte, Colusa, Glenn, Shasta, Sutter, Tehama, Trinity, Yuba Home and Health Care Management 1398 Ridgewood Drive
Chico, CA 95973
(530) 343-0727
Contra Costa Contra Costa County Health Services Department 597 Center Avenue
Martinez, CA 94553
(925) 313-6740
El Dorado, Nevada, Placer Sierra Foothills AIDS Foundation 12183 Locksley Lane
Auburn, CA 95602
(530) 889-2437
Lake, Mendocino, Sonoma Community Care Management Corporation 301 South State Street
Ukiah, CA 95481
(707) 468-9347
Los Angeles AIDS Healthcare Foundation 1001 North Martel Avenue
Los Angeles, CA 90046
(323) 436-5000
Los Angeles AIDS Project Los Angeles 611 South Kingsley Drive
Los Angeles, CA 90005
(213) 201-1600
Los Angeles AltaMed Health Services Corporation 5427 E. Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90022
(877) 462-2582
Los Angeles Minority AIDS Project 5149 West Jefferson Boulevard
Los Angeles, CA 90016
(323) 936-4949
Los Angeles St. Mary Medical Center 1045 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
(888) 509-2187
Los Angeles Tarzana Treatment Centers 7101 Baird Avenue
Reseda, CA 91335
(888) 777-8565
Orange AIDS Services Foundation 17982 Sky Park Circle
Irvine, CA 94621
(949) 809-5700
Riverside, San Bernardino Desert AIDS Project 1695 North Sunrise Way
Palm Springs, CA 92262
(760) 323-4197
Sacramento, Yolo Rx Staffing and Homecare, Inc. 4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821
(916) 485-8200
San Luis Obispo Access Support Network 130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-3660
San Francisco Westside Community Services 1153 Oak Street
San Francisco, CA 94117
(415) 431-9000
Santa Cruz Santa Cruz County Health Services Agency 1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-4313
Stanislaus Stanislaus County Health Services Agency 830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350
(209) 558-7000
Ventura Ventura County Public Health Department 3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003
(805) 652-6267

 

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។