តើករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អាចជួយអ្វីអ្នកបានខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការនៅផ្ទះ

Publications
#5435.06

តើករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ អាចជួយអ្វីអ្នកបានខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការនៅផ្ទះ

កម្មវិធីករណីលើកលែងរបស់ Medi-Cal សម្រាប់មេរោគអេដស៍ និងជំងឺ​អេដស៍ (¡¡±ករណីលើកលែងសម្រាប់ជំងឺអេដស៍¡¨) ផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រង​ករណី និងសេវាថែទាំដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលដែលមានមេរោគអេដស៍/​ជំងឺអេដស៍ ជំនួសឲ្យការថែទាំនៅមន្ទីរព្យាបាល ឬការចូលសម្រាក​ពេទ្យ។ អ្នកប្រើប្រាស់សេវានេះដើម្បីជួយដល់អ្នកឲ្យបានសម្រាកនៅផ្ទះ ឬចេញពេលមន្ទីរព្យាបាលទៅសម្រាកនៅផ្ទះ។

 

 

Click links below for a downloadable version.