តើ SB 946 (ដែលតម្រូវឲ្យមានផែនការថែទាំសុខភាពឯកជន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មមួយចំនួនដល់ពលរដ្ឋដែលកើតជម្ងឺខ្សោយប្រាជ្ញា) មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះខ្ញុំ?