ស្វ័យតស៊ូមតិសម្រាប់ដីកាឃុំខ្លួនអ្នកគ្មានសមត្ថភាពប្រឈមមុខចំពោះតុលាការ

Publications
#5513.06

ស្វ័យតស៊ូមតិសម្រាប់ដីកាឃុំខ្លួនអ្នកគ្មានសមត្ថភាពប្រឈមមុខចំពោះតុលាការ

តើក្នុងស្ថានភាពណាខ្លះ​​​​ដែល​ខ្ញុំ​អាចត្រូវ​បាន​រកឃើញ​ថា​មាន​អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រឈម​មុខ​​ចំពោះ​តុលាការ​ (IST)?

ច្បាប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វញ៉ា ចែង​ថា​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​​កំណត់​ថា​មាន​អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រឈម មុខ​ចំពោះ​​​តុលាការ​ (IST) នៅ​ពេល​ ឬ​ដោយសារ​មូលហេតុ​នៃ​​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ ឬ​ពិការភាព​ផ្នែក​លូត​លាស់​ ដែលអ្នក​មិន​អាច​៖​

 

 

Click links below for a downloadable version.