សត្វដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍ និងសត្វបម្រើសេវា នៅក្នុងវាសនដ្ឋានសាធារណៈ

Publications
#7156.06

សត្វដែលផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកអារម្មណ៍ និងសត្វបម្រើសេវា នៅក្នុងវាសនដ្ឋានសាធារណៈ

សត្វសេវាកម្មអាចត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយអ្នកជំនាញមិត្តភក្តិសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលមានពិការភាព។

 

 

Click links below for a downloadable version.