សន្លឹកព័ត៌មានពិត ៖ សត្វសម្រាប់ជួយមនុស្សពិការនៅទីកន្លែងអាជីវកម្ម និងសាធារណៈ

Publications
#F114.06