សន្លឹកព័ត៌មានពិត ៖ សិទ្ធិយកសត្វជំនួយចូលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយ

Publications
#F115.06

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារ​ការពិតនេះ ជជែកអំពី​សិទ្ធិ​របស់ជនដែលមានពិការភាព ដើម្បី​រក្សា​សត្វជំនួយ​នៅក្នុង​ផ្ទះរស់នៅ​​ដែល​ជាទូទៅគេមិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យមាន​សត្វ​ចិញ្ចឹម​រស់​នៅទីនោះ ។

ពាក្យថា “សត្វ​ជំនួយ” (ឬ “សត្វ​ផ្តល់​ជំនួយ”) គឺ​សំដៅ​លើសត្វ​ដែល​ជនមានពិការ​ភាពត្រូវការ សម្រាប់​ប្រើ និងជួយធ្វើ​ឲ្យ​ការ​រស់​នៅ​របស់​គាត់​មានភាពរីករាយ ។  សត្វ​ជំនួយ អាចជា​សត្វ​ផ្តល់​សេវាកម្ម (ឆ្កែ ឬលា ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្វឹក​ដើម្បី ជួយ​ធ្វើកិច្ចការ ឬការ​ងារ​ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាព) ឬជាសត្វ​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​អារម្មណ៍មនុស្ស (ជាសត្វ​សម្រាប់​ជួយ​បន្ថយ​អារម្មណ៍រំភើបរបស់ជនពិការ ដោយ​ផ្តល់​ការ​លួងលោម ឬផ្តល់​ការ​ជ្រោមជ្រែងធ្វើ​ឲ្យ​អារម្មណ៍ធូរស្រាល) ។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។