សន្លឹកព័ត៌មានពិត ៖ ការរើសអើងចំពោះជនពិការលើបញ្ហាគេហកិច្ច

Publications
#F108.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិត ៖ ការរើសអើងចំពោះជនពិការលើបញ្ហាគេហកិច្ច

សេចក្តីផ្តើម

សន្លឹកបង្ហាញការពិតនេះ រៀបរាប់អំពីសិទ្ធិរបស់ជនពិការ មិនឲ្យរងការរើសអើងចំពោះពិការភាពលើបញ្ហាគេហកិច្ចក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

ការប្រព្រឹត្តរើសអើងចំពោះអ្នកជួល និងអ្នកសុំជួលផ្ទះស្នាក់នៅដែលជាជនពិការ ត្រូវហាមឃាត់ក្រោមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលមានចែងក្នុងក្រមយុត្តិធម៌គេហកិច្ចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម (Fair Housing Amendments Act) (42 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក Sections 3601-3631 វគ្គទី [U.S.C. (United States Code) Sections 3601-3631] និងវគ្គទី 504) នៃក្រមស្តារនីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) ឆ្នាំ 1973 របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ (សម្រាប់គេហកិច្ចដែលទទួលបានមូលនិធិពីក្រសួងគេហកិ្ច និងការអភិវឌ្ឈន៍ទីក្រុង សហរដ្ឋអាមេរិក [U.S. Department of Housing and Urban Development] ឬទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ) និងក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស្តីអំពីច្បាប់យុត្តិធម៌ការងារ និងគេហកិច្ច (Fair Employment and Housing Act) (ក្រមរដ្ឋាភិបាល វគ្គទី 12955-12956.2 [Government Code]) និងក្រមជនពិការ (Disabled Persons Act) (ក្រមរដ្ឋប្បវេណីវគ្គទី 54.1 និង 54.2 [Civil Code]).  ក្រមទាំងអស់នេះ ជាក្រមសម្រាប់គ្របគ្រងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មជួលផ្ទះ ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ម្ចាស់ផ្ទះ, សមាគមន៍ម្ចាស់ផ្ទះ, ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ, អ្នកឲ្យប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះ, ព្រមទាំងម្ចាស់អចលនទ្រព្យ និងអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យលើកិច្ចការគេហកិច្ចក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង រួមទាំងផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅ និងផ្ទះសម្រាប់​​ថែទាំមនុស្សចាស់/អ្នកជម្ងឺ, ផ្ទះសម្រាប់ការរស់នៅជាក្រុម, ផ្ទះសម្រាប់ការរស់នៅជាលក្ខណៈឯកជន, ជម្រកសម្រាប់ជនអនាថា, ហើយក្នុងករណីខ្លះគឺបូករួមទាំងមន្ទីរថែទាំអ្នកជម្ងឺរយៈពេលវែង ។...

 

 

Click links below for a downloadable version.