សិទ្ធស្នើសុំសវនាការនៅផ្ទះ

Publications
#5485.06

សិទ្ធស្នើសុំសវនាការនៅផ្ទះ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្នើសុំ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (California State Fair Hearing) ហើយ​អ្នក​ពុំ​អាច​ចូល​រួម​ក្នុ​ងសវនាការ​​នៅ​ទីតាំង​ដែល​បានកំណត់​​នៅ​ក្នុង​ខោនធី​​ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​ បញ្ហា​សមត្ថភាព​​រាង​កាយ​ពុំគ្រប់គ្រាន់​ បញ្ហា​​​​ការ​ដឹកជញ្ជូន​ ឬ​មូលហេតុ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត​ អ្នក​អាច​​​ស្នើ​សុំ​​សវនាការ​នៅ​ផ្ទះ​បាន​។  MPP 22-045.11 “ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្តឹង​​តវ៉ា​​ ពុំ​អាច​ចូ​លរួម​ក្នុង​សវនាការ​​​​​​នៅទីតាំង​​សវនាការ​បាន​ ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​មិនអំណោយ​ផល​​ នោះ​សវនាការ​​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​​ឡើង​នៅ​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ប្តឹងតវ៉ា​​ ឬ​ទីកន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​មាន​ការ​ឯកភាព​គ្នារវាង​​ខោនធី ​និង​អ្នក​ប្តឹង​តវ៉ា​។”

 

 

Click links below for a downloadable version.