សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាបោះតង់, សេវាសកម្មភាពលំហែកាយក្នុងសហគមន៍ និងសេវាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់

Publications
#7171.06

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាបោះតង់, សេវាសកម្មភាពលំហែកាយក្នុងសហគមន៍ និងសេវាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់

ឥឡូវមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ អាច​ចេញថ្លៃចំណាយលើសេវាបោះតង់, សេវាសកម្មភាពលំហែកាយ​ក្នុងសហគមន៍ និងសេវា​ផ្សេងៗទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ក្រោមច្បាប់លែនថឺម៉ែន ។ ឥឡូវអ្នក​អាច​ស្នើសុំសេវាទាំងអស់នេះបានហើយ! នេះគឺជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របស់ច្បាប់ ដែលមានចែងនៅក្នុងសុខុមាលភាព និងស្ថាប័នកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 4648.5 ។

ឥឡូវមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ អាច​ចេញថ្លៃចំណាយលើសេវាបោះតង់, សេវាសកម្មភាពលំហែកាយ​ក្នុងសហគមន៍ និងសេវា​ផ្សេងៗទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ក្រោមច្បាប់លែនថឺម៉ែន ។ ឥឡូវអ្នក​អាច​ស្នើសុំសេវាទាំងអស់នេះបានហើយ! នេះគឺជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របស់ច្បាប់ ដែលមានចែងនៅក្នុងសុខុមាលភាព និងស្ថាប័នកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 4648.5 ។

តើមានអ្វីខ្លះដែល​ផ្លាស់ប្តូរ?

ក្នុងឆ្នាំ 2009 រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា បានជួបប្រទះស្ថានភាពអាសន្នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ឈប់​បង់ថ្លៃសេវាមួយចំនួនសម្រាប់​ពលរដ្ឋ ។ សេវាមួយចំនួន ដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញថ្លៃចំណាយ មាន​ជាអាទិ៍ សេវា​បោះតង់, សេវាសកម្មភាពលំហែកាយក្នុងសង្គម និងសេវាផ្សេងៗទៀតដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។ គិត​ចាប់​ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 ជាថ្មីម្តងទៀត មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ចេញថ្លៃ ៖

 1. សេវា​ការ​បោះតង់ និងការ​ចំណាយ​លើថ្លៃធ្វើ​ដំណើរ​ផ្សេងទៀត ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។
 2. សកម្មភាពលំហែកាយក្នុងសហគមន៍ លើកលែង​តែសកម្មភាពដែលជាកម្មវិធីរកចំណូល​ថ្នាក់សហគមន៍ ។
 3. សេវា​អប់រំ សម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពីបីឆ្នាំ ដល់ 17 ឆ្នាំ (រាប់បញ្ចូលអាយុទាំងពីរ) ។
 4. ការព្យាបាលមិនមែនតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្ត តែក៏មិនកំណត់តែចំពោះ សកម្មភាពលំហែកាយតាមស្ថានភាពជាក់លាក់, សកម្មភាព​សិល្បៈ, ការរំាច្រៀង, និងតូរ្យតន្ត្រី ឡើយ ។

តើនាយកដ្ឋានសេវាការ​លូតលាស់​សតិប្រាជ្ញារបស់ពលរដ្ឋ និយាយអ្វីខ្លះ អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្បាប់នេះ?

នាយកដ្ឋានសេវាការ​លូតលាស់​សតិប្រាជ្ញារបស់ពលរដ្ឋ គឺជា​ទីភ្នាក់ងារ​របស់រដ្ឋ ដែលមានតួនាទីទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ទាំង 21 ។ ជួនកាល ទីភ្នាក់ងារនេះគេហៅថា DDS ហើយទីភ្នាក់ងារនេះ មាន​អំណចក្នុង​ការ​បញ្ជាឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ ឬមិនត្រូវ​ធ្វើអ្វីខ្លះ ។ DDS បានប្រាប់ទៅកាន់​មជញ្ឈណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ថា ពួកគេមានតួ​នាទីទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុងការជូន​ដំណឹង​ដល់អ្នក​សម្របសម្រួល​សេវា និងសាធារណៈជន អំពីការ​ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង​ច្បាប់នេះ និងដើម្បី​ស្វែងរក​អតិថិជន​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ដែលអាចជាអ្នក​ត្រូវការ និងចង់បាន​សេវាទាំងអស់នេះ ផងដែរ ។ DDS បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ថា ពួកគេត្រូវតែខិតខំជាពិសេស ក្នុង​ការ​ប្រាប់​សហគមន៍ដែលមិនមែនជាសហគមន៍​ជនស្បែកស ដែលមិន​ចេះនិយាយ​ភាសាអង់គ្លេស ឲ្យពួកគេបានដឹង​អំពី​ការ​ប្រែប្រួលនេះ ។ ការ​ផ្តល់​មូលនិធិសម្រាប់សេវាសកម្មភាព​លំហែកាយ​ក្នុង​សហគមន៍ និងសេវា​ផ្សេងៗទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ អាច​ជួយកាត់​បន្ថយភាពមិនស៊ីគ្នានៃការ​ចំណាយ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ សម្រាប់ពលរដ្ឋដែល​មិនមែន​ជាជនស្បែកស ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូលទាប ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ដាក់​ស្នើ​ផែនការ​សកម្មភាព មកកាន់ DDS ឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី 15 ខែធ្នួ ឆ្នាំ 2021 ។

នៅក្នុង​លិខិត​ចុះថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 អង្គភាព DDS បានប្រាប់ដល់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់នីមួយៗ ឲ្យដឹងថា ពួកគេត្រូវតែ ៖

 1. ចាត់​វិធានការណ៍ជាមុន ដើម្បី​ប្រាប់​សហគមន៍​ឲ្យបានដឹង អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរនៃក្រមសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4648.5 ។
 2. ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដល់​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវា និងផ្សព្វផ្សាយដល់​អតិថិជន, គ្រួសារ​ពលរដ្ឋ, អ្នក​ផ្តល់​សេវា និងអង្គការ​សហគមន៍មូលដ្ឋាន ឲ្យពួកគេ​បានដឹងអំពីការផ្តល់ជូនឡើងវិញនូវ​សេវា​ទាំងអស់នេះ ។
 3. គិតគូររៀបចំសកម្មភាព ដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ការ​យល់ដឹង និងជួយក្នុងការ​ចែករំលែក​ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ចេះនិយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស និងសហគមន៍មិនមែនជនស្បែកស ។
 4. ត្រូវ​ធានាថា អ្នក​សម្របសម្រួល​សេវា នាំគ្នា​និយាយអំពីការ​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ទាំងអស់នេះ និងសេវាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអតិថិជនត្រូវការ​ ក្នុងអំឡុងពេលការប្រជុំរៀបផែនការកម្មវិធីរបស់​បុគ្គលម្នាក់ៗ និង
 5. ដាក់​ស្នើ​ផែនការ​ផ្សព្វផ្សាយ មកកាន់អង្គភាព DDS ឲ្យបានត្រឹម​ថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ។

អ្នកអាចបើកអាន​សេចក្តី​បង្គាប់នេះនៅក្នុង​វ៉ិបសៃត៍របស់ DDS តាមអាសយដ្ឋាន ៖ https://www.dds.ca.gov/wp- content/uploads/2021/10/Restoration-of-Camping-Social-Recreation-and-Other-Services.pdf

តើមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់​សម្រេចបែបណាថា នរណាខ្លះអាច​ទទួល​បាន​សេវាទាំងអស់នេះ?

IPP របស់អ្នក ត្រូវ​តែពន្យល់ ពីមូលហេតុដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សេវា​ទាំងអស់នេះ ។ នៅពេល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេច ថាតើ​ត្រូវ​អនុម័តិលើ​សេវាអ្វីខ្លះ ពួកគេត្រូវគិតអំពី​ចំណុចមួយចំនួន​ខាងក្រោម ៖

 1. តើអ្នក​ត្រូវការ​សេវាដោយសារតែស្ថានភាពពិការភាពសតិប្រាជ្ញារបស់អ្នក​មែនទេ?
 2. តើ​សេវានេះ អាច​ជួយ​កាត់​បន្ថយផលប៉ះពាល់បណ្តាលពីស្ថានភាព​ពិការភាពសតិប្រាជ្ញាបានដែរឬទេ?
 3. តើ​សេវានេះ អាចជួយអ្នក​ឲ្យទទួលបាន​ជីវិតរស់នៅបែបធម្មតា, ការរស់នៅបានដោយ​ខ្លួនឯង និងជីវិតរស់នៅប្រកប​ដោយ​ផ្លែផ្កា ឬតើសេវានេះអាចជួយអ្នក​ឲ្យបាន​រៀនសូត្រជំនាញថ្មី ក្នុង​របៀបរបបដែល​សមរម្យដែរឬទេ?

ក្នុង​នេះផងដែរ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ក៏មានគោលការណ៍ណែនាំ ដែលហៅថាគោលនយោបាយការចៀវសេវា ដែលមានពន្យល់អំពី​របៀបការសម្រេចក្នុង​ការ​ចំណាយ លើ​សេវាផ្សេងៗ ។ ស្នើសុំឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​របស់​អ្នក​ពិនិត្យឡើងវិញនូវ​គោលនយោបាយចៀវសេវារបស់ពួកគេ ស្តីអំពីសេវាការ​បោះតង់, សេវាការលំហែកាយក្នុង​សហគមន៍ និងសេវា​ផ្សេងទៀតដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់នីមួយៗ ត្រូវ​តែបង្ហោះឯកសារ​គោលនយោបាយការ​ចៀវ​សេវា នៅក្នុង​វ៉ិបសៃត៍​របស់​ខ្លួន ។ គោលនយោបាយការ​ចៀវ​សេវា (POS, Purchase of Services) ជួយពន្យល់​អំពី​បញ្ញត្តិសម្រាប់ការ​ទទួល​សេវា ។ គោលនយោបាយ POS របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​នីមួយៗ មានភាពខុសគ្នា ហើយអង្គភាព DDS ត្រូវធ្វើការ​អនុម័តិចំពោះគោលនយោបាយ POS ទាំងនោះ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4434(d)  ។ គោលនយោបាយ POS មិនអាច​រំលោភខ្លឹមសារដែល​មានចែងក្នុងច្បាប់ Lanterman Act បានឡើយ ហើយ​ខ្លឹមសារនេះត្រូវ​តែបង្ហោះផ្សាយ​តាមអនឡាញ ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4629.5 ។

តើ​ខ្ញុំត្រូវប្រើធនធានទូទៅឲ្យអស់សិនមែនទេ មុនពេលដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់អាច​ជួយចេញថ្លៃចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីសកម្មភាពលំហែកាយក្នុង​សហគមន៍​របស់ខ្ញុំ មែនទេ?

បាទ/ចាស គឺអញ្ចឹងហើយ ។ ច្បាប់​ចែងថា មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ធានាឲ្យបានថា គឺមិនមាន​ទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គភាពណាមួយផ្សេងទៀត មានភារកិច្ចផ្តល់ជូនសេវាដែលអ្នកកំពុងតែស្នើសុំបានឡើយ ។ ច្បាប់នេះ
ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ចេញថ្លៃសេវាណាមួយ ក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែចាត់​ចែងចៀវធនធានទូទៅ ផងដែរ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4659 ។

តើអ្វីដែលត្រូវ​ចាត់ទុកថាជាធនធានទូទៅ?

ពាក្យថា “ធនធានទូទៅ” គឺជា​ទីភ្នាក់ងារ ឬធនធានដែល​ត្រូវការ សម្រាប់បម្រើសមាជិកទាំងអស់នៃសាធារណៈជន មិនថាពួកគេជាអតិថិជន ឬមិនមែនជាអតិថិជន​របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ឡើយ ។ ឧទាហរណ៍អំពីធនធាន​ទូទៅ មានជាអាទិ៍ សួនច្បារក្រុង និងកម្មវិធីលំហែកាយក្នុងសហគមន៍ សាលារៀន និងកម្មវិធី Medi-Cal ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4644(b) ។

តើ​ខ្ញុំអាច​ស្នើសុំ​សេវា​ទាំងអស់នេះ​ដោយ​របៀបណា?

គឺដូចគ្នានឹង​ការ​ស្នើសុំសេវា ឬជំនួយគាំទ្រថ្មីដែរ អ្នក​ត្រូវ​ស្នើសុំការប្រជុំ IPP ដើម្បី​ពិភាក្សាជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អំពីស្ថានភាព​របស់អ្នក ព្រមទាំង​បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែល​អ្នក​ត្រូវការ​សេវា ឬជំនួយថ្មីទាំងអស់នោះ ។ អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ការ​ប្រជុំ IPP បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ចាត់ចែងរៀបចំការប្រជុំដែលអ្នក​ស្នើសុំឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 30 ថ្ងៃ គិតពីពេលដែលអ្នក​បាន​ស្នើសុំ ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ចៀវតែសេវាណា ដែល​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​ពិការភាពសតិប្រាជ្ញារបស់អ្នក​តែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលអ្នក​ស្នើសុំ​សេវា សូមកុំភ្លេចពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នក​ត្រូវ​ការ​សេវានោះ ព្រមទាំងមូលហេតុដែល​សេវានោះពាក់ព័ន្ធនឹង​ពិការភាព​ផ្នែក​សតិប្រាជ្ញារបស់អ្នក ។

តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​បែបណា ប្រសិនបើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​បដិសេធចំពោះ​សំណើ​របស់ខ្ញុំ?

បើ​សិនជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​បដិសេធ​ចំពោះ​សំណើសុំសេវា​របស់អ្នក ពួកគេ​ត្រូវ​ជូនដំណឹងដល់អ្នក​ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដោយផ្ញើជូនតាម​ប្រៃសនីយដែលមាន​ប័ណ្ណបញ្ជាក់ថ្ងៃផ្ញើចេញត្រឹមត្រូវ ឲ្យបានក្នុង​រវាង 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ។ វាជា​រឿង​ខុសច្បាប់ ប្រសិនបើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់ បដិសេធសំណើ​សុំរបស់អ្នក ដោយមិន​ប្រាប់អ្នក​ឲ្យ​ដឹង​ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ។ អ្នក​ក៏អាច​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍បានដែរ បើ​ទោះបីជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ បដិសេធមិន​ព្រមផ្ញើ​ការ​បដិសេធឲ្យអ្នក​ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរក៏ដោយ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4710(b) ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ពីរបៀបប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ សូមអាន​ខ្លឹមសារ​ក្នុង​ជំពូកទី 12 នៃសិទ្ធិក្រោមច្បាប់ Lanterman Act, សំណួរទី 14-17 ។

តើអ្វី​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំន់​ត្រូវដាក់​បញ្ចូល នៅក្នុង​លិខិត​ជូនដំណឹង​របស់ពួកគេ?

លិខិត​ជូនដំណឹង​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រ​ចាំតំបន់ ត្រូវ​ប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលជា​ផែនការ​របស់ពួកគែ និងច្បាប់​ណាដែល​អនុញ្ញាតឲ្យ​ពួកគេសម្រេច​បែបនេះ ។ ត្រូវតែពន្យល់អំពី​សិទ្ធិការ​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក ។ ការជូនដំណឹងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សររបស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវតែមានន័យច្បាស់លាស់ ហើយត្រូវ​សរសេរដោយប្រើភាសាដែលអ្នកអាច​យល់បាន ។ បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហានេះ សូមអានខ្លឹម​សារក្នុងជំពូកទី 12 នៃសិទ្ធិ​ក្រោមច្បាប់ Lanterman Act ។

គន្លឺះការតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នក ៖

 1. ស្នើសុំ​ការ​ប្រជុំ IPP ជា​លាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ហើយបញ្ជក់ថាអ្នក​ត្រូវការ​ និងចង់ឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ជួយចេញថ្លៃសេវា​សកម្មភាពលំហែកាយក្នុងសហគមន៍ និងសេវាផ្សេងទៀតដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។ ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួនឲ្យបាន​រួច​រាល់ក្នុងការពន្យល់ថាតើ​សេវា​នោះ អាចជួយអ្នក ចំពោះស្ថានភាពពិការភាពសតិប្រាជ្ញារបស់អ្នក បានដោយបែបណា ព្រមទាំងហេតុផលដែល​កម្មវិធីនេះ អាចជួយសម្រេចបាននូវតម្រូវការ​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់អ្នក ។
 2. ដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់ជួយចេញថ្លៃសេវាសកម្មភាពលំហែកាយ​ក្នុង​សហគមន៍របស់អ្នក ឯកសារ​ IPP របស់អ្នក ត្រូវរួមបញ្ចូលនូវគោលបំណងការលំហែកាយ​ក្នុងសហគមន៍​របស់អ្នក​ផងដែរ ។ ពិនិត្យ​មើលឡើងវិញនូវ ឯកសារ IPP បច្ចុប្បន្ន​របស់អ្នក ដើម្បីរកមើល​អំពីគោលបំណងរបស់អ្នក ថាតើវាគឺ​នៅជាអ្វី ដែលអ្នក​ត្រូវការ និងចង់បាន​ដែរឬទេ ។ ជួនកាល អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូលគោលបំណង​ថ្មី ក្នុង​ឯកសារ​នេះដែរ ប្រសិនបើ​មានការ​ប្រែប្រួល​ក្នុង​ជីវិត​របស់អ្នក ។
 3. មុនការ​ប្រជុំ IPP របស់អ្នកមកដល់ ត្រូវ​រកឯកសារ​គោលនយោបាយការជៀវសេវា​របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ចំពោះ​សេវា​ការ​បោះតង់, ការលំហែកាយ​ក្នុង​សហគមន៍ និងសេវា​ផ្សេងទៀត​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ ដើម្បីបានដឹងពីភាពតម្រូវ និងព័ត៌មាន​ដែលពួកគេ​នឹង​សួរអ្នក ។
 4. ដឹង​ពីអ្វីដែលមាននៅក្នុង​សហគមន៍​របស់អ្នក ព្រមទាំង​ត្រូវដឹងថាតើ​កម្មវិធីទាំងអស់នោះរបស់​សហគមន៍ អាច ឬមិនអាចជួយឲ្យអ្នក​សម្រេចបាននូវតម្រូវការរបស់អ្នក​ដែរឬទេ ។
 5. ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ឲ្យបាន​រួចរាល់ ដើម្បី​ប្រាប់​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​សេវា​របស់អ្នក ថាតើអ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយបន្ថែម សម្រាប់ជាផ្នែកនៃកម្មវិធី និងសេវា​សហគមន៍ដែរឬទេ ។
 6. ឯកសារ IPP របស់អ្នក គួរបញ្ជាក់ថា តើអ្នក​ត្រូវការ​ឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ជួយអ្នកទទួលបាន​សេវា ពីទីភ្នាក់ងារ​ផ្សេងទៀត​ដែរឬទេ ។ បើ​ទីភ្នាក់ងារ​ទូទៅ អាច​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​សេវា​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​លំហែកាយ​ក្នុង​សហគមន៍ដែល​អ្នក​ត្រូវការ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវតែជួយអ្នក ឲ្យ​អាច​ទទួល​បាន​សេវា​របស់ទីភ្នាក់ងារ​ទូទៅទាំងអស់នោះ ផងដេរ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន ផ្នែកទី 4648(a)(8) ។
 7. សម្រាប់​កុមារ​ជាអនីតិជន ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ឲ្យបាន​រួច​រាល់  ដើម្បី​ពន្យល់ ​ក្នុងករណីដែលអ្នក​មិន​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ចេញថ្លៃសេវា ដែលជាផ្នែក​នៃសេវាការ​លំហែកាយក្នុង​សហគមន៍ ឬថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដែល​ពាក់ព័ន្ធ ទោះបីជាថ្លៃសេវាដែលអ្នក​ត្រូវ​បង់ក៏ដោយ ក្នុងករណី​កូនរបស់អ្នក មិនមាន​ពិការភាព​ជាប់​ខ្លួនទេនោះ ។ គ្រួសារសាម៉ី ត្រូវ​ទាក់ទងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ នៅពេលខ្លួនដឹងថា សេវាទាំងអស់នោះ ដែលកូនមិនមាន​ពិការភាព​ជាប់​ខ្លួនរបស់ខ្លួន កំពុង​ទទួល​បាន​ ក្លាយជាអ្វីដែល​មិន​អាច​ទទួលបាន ឬលែងមាន​ផ្តល់​ជូនចំពោះកូនដែលមានពិការ​ភាព​សតិប្រាជ្ញា ក្នុងករណីដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​មិន​ចេញថ្លៃចំណាយចំពោះសេវាទាំងអស់នោះ ។
 8. ប្រសិនបើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ បដិសេធសំណើសុំ​របស់អ្នក ត្រូវ​ស្នើសុំសេចក្តីបដិសេធនេះជាលាយ​ល័ក្ខណ៍អក្សរ ដែលគេហៅថាលិខិត “ជូនដំណឹងអំពីចំណាត់ការ-Notice of Action” ដែល​ត្រូវ​មាន​រួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានអំពី​សិទ្ធិ​ប្តឹង​ឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក​ផងដែរ ។
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.