សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់តាមជម្រើស និងការធ្វើផែនការចេញពីមណ្ឌលថែទាំ ក្រោមការវាយតម្លៃសំណុំទិន្នន័យអប្បរមា (MDS, Minimum Data Set) 3.0 Section Q