សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាកម្មដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់អ្នកពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ 3ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ

Publications
#F101.06

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាកម្មដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់អ្នកពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ 3ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានការងារក្រដាស និងសេវាកម្មពីមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកអំពីរឿងនេះនៅពេលអ្នក ឬកូនរបស់អ្នកមានអាយុលើសពី 3 ឆ្នាំ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់។

ឯកសារការពិត​នេះ មាននិយាយអំពីច្បាប់​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​អាច​​ទទួលបានព័ត៌មាន សេវាកម្ម និង​ផែនការ​កម្មវិធី​ជាលក្ខណៈបុគ្គល (IPPs, Individual Program Plans) ជាភាសាកំណើត​របស់អ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​ 3 ឆ្នាំ និងចាស់​ជាងនេះ ។

សូមកត់ចំណាំថា មជ្ឈមណ្ឌល​​ប្រចាំតំបន់ហាប័រ (HRC, Harbor Regional Center) ប្រើពាក្យ “ផែនការ​សេវាកម្ម​គ្រួសារ​តម្រូវតាមលក្ខណៈ​បុគ្គល” ឬ “IFSP” ជំនួស​ឲ្យ​ពាក្យ “ផែនការ​កម្មវិធីជាលក្ខណៈបុគ្គល” ឬ “IPP” សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​ដែលមាន​អាយុ 3 ឆ្នាំ ឬចាស់​ជាងនេះ ។  ការ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ តម្រូវ​ចំពោះ​អ្នកប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ ឬអ្នក​ដាក់ពាក្យសុំដែល​មាន​អាយុ 3 ឆ្នាំ ឬចាស់​ជាងនេះ ។  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​កុមារ​អាយុ​ក្រោម​ 3ឆ្នាំ សូមអាន​អត្ថបទ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​របស់​យើងខ្ញុំ ៖ “សិទ្ធិរបស់ទារក និងកូនតូចរបស់អ្នក (0-3 ឆ្នាំ)​ដើម្បីទទួល​ព័ត៌មាន និងសេវាកម្ម​ជាភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ក្រោមកម្មវិធី​សម្រាប់​កុមារ​តូច” (Your Baby’s and Toddler’s Rights [0-3 years] to Receive Information and Services in Your Native Language from the Regional Center under the Early Start Program) នៅឯ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10001.pdf

ច្បាប់ដែលត្រូវគេ​ស្គាល់​ថាជា សំណើរច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភា (SB, Senate Bill) 555 ច្បាប់​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​លោក​ខូរៀ (Correa) និង SB 82 (គណៈកម្មការ​ពិនិត្យ​មើល​ថវិកា និងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2015 [Committee on Budget and Fiscal Review 2015]) បញ្ជាក់​អំពី​ភារកិច្ច​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ក្រោមច្បាប់​ពិការភាព​លេនថឺមែន (Lanterman Act) ដើម្បី​ផ្តល់​ព័ត៌មាន និង​សេវាកម្ម​ដល់អ្នក ជាភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។ អ្នក​អាច​អាន​ច្បាប់​ទាំងពីរបាននៅទីនេះ ៖ SB 555:  http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2… and SB 82: http://www.leginfo.ca.gov/pub/15-16/bill/sen/sb_0051-0100/sb_82_bill_20…

អ្នកខ្លះដែល​ទទួល​បានសេវាកម្មពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ​មិនចេះ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស ឬនៅមានកម្រិតចំពោះការ​និយាយ ឬការយល់ភាសា​អង់គ្លេស ។  គឺ​មិនមាន​ភាពតម្រូវ​ឡើយថា អ្នក​ចំាបាច់​ត្រូវ​តែចេះនិយាយ​ អាន ឬសរសេរ​ភាសា​អង់គ្លេស​បាន ទើបអាច​ទទួល​បានសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ ឬសេវាកម្ម​ដែល​កូនអ្នក​ត្រូវការ​ពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ ។  ច្បាប់​ទាំងនេះ អាចជួយ​ក្នុង​ធានា​បានថា អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​មិន​ចេះនិយាយ ឬចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស​តិចតួច ព្រមទាំង​គ្រួសារបស់​ពួកគេទទួលបាន​ព័ត៌មានដូចគ្នា ស្តីអំពី​សេវាកម្ម និងការ​ជ្រោមជ្រែងនានាពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ។ 

 1. តើច្បាប់​ពិការភាព​លែនថឺមែន ឲ្យនិយមន័យពាក្យថា “ភាសាកំណើត” យ៉ាងដូចម្តេច? 

  ច្បាប់​ពិការភាពលែនថឺមែន ឲ្យនិយមន័យពាក្យថា “ភាសាកំណើត” ថាជាភាសាដែលអ្នកប្រើជាធម្មតា ឬភាសាដែល​អ្នក​ចូលចិត្តប្រើ ហើយ​តាម​លក្ខ័ណ្ឌ​ទទួលយកបាន គឺជាភាសា​ដែលឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់ អ្នកមើលខុសត្រូវ  ឬអ្នក​ដែល​បានទទួលសិទ្ធិ​តំណាងឲ្យ​រូបអ្នក​ប្រើ ឬចូលចិត្ត​ប្រើ ។  ឧទាហរណ៍ បើសមត្ថភាព​របស់អ្នក​មានកម្រិត​ក្នុង​ការ​និយាយ​ភាសា​អង់គ្លេស ហើយ​ជាធម្មតា អ្នក​តែង​និយាយភាសា អេស្ប៉ាញ  នោះភាសាកំណើត​របស់អ្នក​គឺជា​ភាសា​អេស្ប៉ាញ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងការ​ថែទាំ​មនុស្សពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 4512(m) (California Welfare and Institutions Code)។
   
 2. ចុះបើ​ខ្ញុំ​ជាមនុស្ស​ថ្លង់ ឬត្រចៀកធ្ងន់ ងងឹត ឬខូច​ប្រស្រី​ភ្នែក?  តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី ដើម្បី​ធានាបាន​នូវ​ប្រសិទ្ធិភាព​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយខ្ញុំ?

  បើអ្នក​ជាមនុស្ស​ថ្លង់ ឬត្រចៀកធ្ងន់ងងឹត ឬខូចប្រស្រីភ្នែក ហើយ​អ្នក​ជាអតិថិជនរបស់ ឬស្វែង​រកសេវាកម្ម​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់ នោះមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ត្រូវ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយអ្នក​ដោយ​វិធី​ផ្សេង​ជាជម្រើស ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និងការ​ថែទាំ​មនុស្សពិការ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 4642(b), 4643(d) និង 4646(h) ។  សេវាកម្ម​ទាំងនេះ​ត្រូវ​រួមបញ្ចូលនូវជំនួយ​បន្ថែម និងសេវាកម្ម​ដែល​សមរម្យ ទៅតាម​ស្ថាន​ភាព​ចំាបាច់ ។ ក្នុង​ការ​សម្រេច​ពីរបៀប​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយអ្នក មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ ត្រូវ​តែពិចារណា​ពី​ជំនួយ​បន្ថែម និងសេវាកម្ម​ដែល​អ្នក​បានស្នើ​សុំ ។ សូមអាន ក្រម​រដ្ឋាភិបាល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា វគ្គទី 11135(b) (California Government Code) ក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក 42 វគ្គទី 12132 (U.S.C., United States Code) និងក្រម​បញ្ញត្តិ​សហព័ន្ធ 28 វគ្គទី 35.160(b)  (C.F.R., Code of Federal Regulations) ។  លើសពីនេះ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ គឺជាទីកន្លែង​ស្នាក់​អាស្រ័យ​សាធារណៈ ដែល​ត្រូវ​អនុលោម​ទៅតាមភាពតម្រូវរបស់ Title III នៃក្រម​ជនពិការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (ADA, Americans with Disabilities Act)) ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយមនុស្សដែលមាន​ពិការភាព​ចំពោះការ​ស្តាប់ និងការ​មើល ។  ក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក 42 វគ្គទី 12192 ។  ស្ថិតក្រោម​ ADA Title III សម្រាប់​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​មានពិការ​ភាព​លើការ​ស្តាប់ និងការ​មើល ភាពតម្រូវ​នៃ​ជំនួយ​ និងសេវាកម្មបន្ថែម​គឺរួមមាន អ្នក​បកប្រែ​ភាសា​សញ្ញា អក្សរ​សម្រាប់​ អ្នកងងឹតភ្នែកអាន ឬអក្សរដែល​បោះពុម្ពធំៗ ឬ​ការ​ថត​សម្លេង​ឲ្យ​ស្តាប់ ។ល។ ក្រម​បញ្ញត្តិ​សហព័ន្ធ 28 វគ្គទី 36.303 ។ 

  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ (regional center) អាច​ចៀស​ចេញពីការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងនេះបាន​តែក្នុង​ករណីដែល​ខ្លួនអាច​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញថា ការ​អនុលោម​ទៅតាម​ភាព​តម្រូវ​ជាមូលដ្ឋាន​ទាំងនេះ វា​ធ្វើ​ឲ្យ​​មានការ​កែប្រែ​សេវាកម្ម​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​កំពុង​ផ្តល់ជូន ឬវាជាបន្ទុក​ហួស​ប្រមាណ​សម្រាប់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ។ បើអ្នក​ជឿថា មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​កំពុង​ប្រព្រឹត្តរំលោភ​ក្រម ADA អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹងមកកាន់​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ (DOJ, Department of Justice) ព័ត៌មាន​ស្តីអំពី​ការ​ដាក់ពាក្យប្តឹង ADA មាននៅឯ http://www.ada.gov/filing_complaint.htm
   
 3. ខ្ញុំជឿថា ខ្ញុំមាន (ឬកូន​របស់​ខ្ញុំមាន) ពិការភាព​ខួរក្បាល ។  តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ត្រូវ​ធ្វើអ្វីខ្លះ?

  បើអ្នក​ជឿថា​អ្នកមាន (ឬកូនរបស់​អ្នកមាន) ពិការភាព​ខួរក្បាល គឺអ្នក​មាន​សិទ្ធិ ​ ទទួលបានការ​ទទួល​យកជាលើកដំបូង​មកកាន់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំ​តំបន់ ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ ត្រូវ​ទទួល​យកអ្នក​ឲ្យចូលដំបូង​ក្នុង​រវាង 15 ថ្ងៃនៃថ្ងៃ​ធ្វើការ គិតចាប់ពីពេលដែល​អ្នក​បាន​ទាក់​ទង​មកកាន់​មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដើម្បី​សុំជំនួយ ។ ក្រមសុខុមាលភាព និងការ​ព្យាបាល​ជនពិការ វគ្គទី 4642 ។ 
   
 4. តើការ​ទទួល​យក​ដំបូង ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់​ខ្ញុំ​មែនទេ?

  ត្រឹមត្រូវ ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ទទួល​យកមនុស្ស​ចូល​ដំបូងជាមយយអ្នក និងគ្រួសារ​របស់អ្នក ដោយប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។​  ឧទាហរណ៍ ត្រង់នេះ មានន័យថា បើ​ជាធម្មតាអ្នក​និយាយ ឬអ្នក​ចូលចិត្ត​និយាយ​ភាសា​អេស្ប៉ាញ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយអ្នក ក្នុង​អំឡុង​សកម្មភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូលដំបូង​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​អេស្ប៉ាញ ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ចៀសវាង​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​នេះបាន តែក្នុង​ករណីដែល​ក្រសួង​សេវាកម្មជនពិការភាពខួរក្បាល (DDS, Department of Developmental Services) បានកំណត់​ឃើញថា វាគឺ​ជា​ភាពលំបាក​ដ៏ធ្ងន់​ធ្ងរ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​អ្នក​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​អេស្ប៉ាញ ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4642(b) ។  ប្រសិនបើ DDS បានកំណត់​ឃើញថា ការ​អនុវត្តសកម្ម​ភាពទទួល​មនុស្សចូលដោយ​ប្រើ​ភាសា​អេស្ប៉ាញ គឺជា​បន្ទុក​ធ្ងន់​ធ្ងរ នោះ​សកម្ម​ភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូល​ដំបូង​នៅតែត្រូវ​ធ្វើ​ដដែល តែគឺត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​អង់គ្លេស ។ 
   
 5. តើ​សកម្មភាព​ការ​ទទួល​មនុស្ស​ចូលដំបូង​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​អ្វីខ្លះ?

  សកម្មភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូល​ដំបូង ត្រូវ​រួមបញ្ចូលនូវ​ព័ត៌មាន និង​ដំបូន្មាន​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ចំពោះអ្នក ស្តីអំពី​សេវាកម្ម​នានា​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​អាច​ផ្តល់​ជូនបាន ព្រមទាំងសេវាកម្ម​នានា​ដែល​មាន​ផ្តល់​ជូនដោយ​ភ្នាក់ងារ​ផ្សេងទៀតនៅក្នុង​សហគមន៍ ។  ត្រង់​នេះអាច​រួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត គេហកិច្ច ការ​អប់រំ ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការងារ ​វេជ្ជសាស្រ្ត ការ​ថែទាំ​ធ្មេញ ការ​លំហែកាយ និងសេវាកម្ម ឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដែល​អាច​មាន​ប្រយោជន៍ចំពោះ​មនុស្ស​ពិការភាព​ខួរក្បាល ឬសម្រាប់​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​នោះ ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និងការ​ថែទាំជនពិការ វគ្គទី 4642(a)(2) ។  ព័ត៌មាន​​ស្តីអំពី​សេវាកម្ម​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ និង​ភ្នាក់ងារ​ដទៃទៀត ព្រមទាំង​សេវាកម្ម​របស់ពួកគេ ត្រូវ​តែបង្ហាញជូន​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។
   
 6. តើ​សកម្មភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូលដំបូង ត្រូវ​តែ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ការសម្រេច​ថាតើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​នឹង​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណស្ថានភាព​របស់អ្នកដែរឬទេ?

  ចាស។ សកម្មភាព​ទទួល​អ្នក​ចូលដំបូង​របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែ​រួមបញ្ចូលនូវ​សេចក្តីសម្រេច​របស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ថាតើ​មជ្ឈមណ្ឌលនេះ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​វាយតម្លៃ​ស្ថានភាព​របស់អ្នក​ដែរ​ឬទេ ។  ការ​សម្រេចរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែ​  ផ្តល់​ឲ្យអ្នកជា​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។  Welf. and Inst. Code sec. 4642(b). 
   
 7. ប្រសិនបើ​ខ្ញុំ (ឬកូនខ្ញុំ) ត្រូវ​ការ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​ពិការភាព តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់ខ្ញុំ​មែនទេ?

  ចាស។ ប្រសិន​បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​សម្រេច​ថា​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​ពិការភាព​របស់អ្នក ជារឿង​ចំាបាច់ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ប្រសិនបើ​ DDS មិនបាន​កំណត់​ឃើញថា​វាជាបន្ទុក​ធ្ងន់​ធ្ងរ​សម្រាប់​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ទេនោះ ។  ត្រង់​នេះ​អាច​រួមបញ្ចូលនូវការ​ប្រើ​និយោជិក​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់ ដែល​ចេះនិយាយ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ឬការ​ប្រើ​អ្នក​បកប្រែភាសា​ ហើយ​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​ឯកសារសរសេរ​ជា​ភាសា​កំណើតរបស់អ្នក ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និងការថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4643(d) ។
   
 8. តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាពពិការភាព​លឿនប៉ុណ្ណា?

  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​ ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​ពិការភាពឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 120 ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​ការ​ទទួល​មនុស្ស​ឲ្យ​ចូល​ដំបូង ។ ទោះ​ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការ​ប៉ាន់ប្រមាណនេះ ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ឲ្យ​បាន​លឿន គឺ​មិនឲ្យ​យឺតជាង 60 ថ្ងៃ​ក្រោយពេល​ទទួល​អ្នក​ចូល​ជាលើក​ដំបូង ប្រសិនបើការ​ពន្យារពេល​កាន់តែយូរ ​នាំឲ្យអ្នក​ ឬកូនអ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យដែល​អាច​គេច​ផុត​បាន​ចំពោះ​សុខភាព និង​សុវត្ថិ​ភាព​របស់​អ្នក និងកូនអ្នក ឬវាអាច​បង្ករ​ឲ្យមាន​ការ​ពន្យារ​ពេល​ចំពោះ​ការ​លូតលាស់​ផ្នែកខួរក្បាល ឬរាងកាយ​របស់​អ្នក និងកូនអ្នក ឬវាអាច​បង្ករ​ឲ្យមាន​ហានិភ័យ​ខ្លាំងចំពោះអ្នក ឬកូនអ្នក ក្នុង​ការ​ដាក់​ឲ្យ​រស់នៅ​ក្នុង​បរិដ្ឋាន​ដែល​មានកំណត់ព្រំដែន ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4643(a) ។
   
 9. តើ​ជាធម្មតា មានរួម​បញ្ចូលអ្វីខ្លះក្នុង​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​ពិការភាព?

  ការ​ប៉ាន់ប្រមាណនេះ អាច​រួម​បញ្ចូលនូវការ​ប្រមូល និងការ​ពិពិនិត្យ​មើល​ទិន្នន័យ​កន្លង​មក ការ​ធ្វើ​តេស្ត និងការ​វាយតម្លៃ​ដែល​សមរម្យ ការ​កំណត់​អំពី​កម្រិត​ពិការភាពរបស់អ្នក ឬកូនរបស់អ្នក និង​តម្រូវ​ការ​សេវាកម្ម ព្រមទាំង​ការ​ពិចារណាលើ​ការ​វាយតម្លៃ និងការ​ធ្វើតេស្ត ប្រសិនបើ​ការ​ប៉ាន់ប្រមាណនោះធ្វើឡើងដើម្បី​កំណត់ សិទ្ធិរបស់អ្នក ឬកូនអ្នកក្នុងការទទួល​សេវាកម្ម​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់។  ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4643(a) និង (b) ។
   
 10. ចុះការធ្វើផែនការ និងការបង្កើត IPP ព្រមទាំងការប្រជុំ IPP គឺត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដូចម្តេច?  តើមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែធ្វើ​សកម្មភាពទាំងនេះ ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់​ខ្ញុំដែរឬទេ?

  Yes. មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែទំនាក់​ទំនង​ជាមួយអ្នក​ (ឬគ្រួសារ​អ្នក ទៅតាម​អ្វីដែល​សមរម្យ) ដោយប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក នៅក្នុង​អំឡុងពេល​ការ​ធ្វើ​ផែនការ និងការ​បង្កើត IPP ព្រមទាំង​ក្នុង​ពេលប្រជុំ IPP ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ចៀសវាង​ការ​ធ្វើបែបនេះបាន ប្រសិនបើ​ខ្លួន​អាច​បង្ហាញថា DDS បានកំណត់​ឃើញថា ការ​ទំនាក់​ទំនង​ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នកគឺជា​បន្ទុក​ដ៏ធ្ងន់​ធ្ងរ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល ។  ឧទាហរណ៍ បើជាធម្មតាអ្នក​និយាយ ឬចូលចិត្ត​ប្រើ​ភាសា​វៀតណាម មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់ ត្រូវ​តែ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយអ្នកដោយ​ប្រើ​ភាសា​វៀតណាម ដើម្បី​ធ្វើ​ផែនការ និងបង្កើត IPP របស់អ្នក ព្រមទាំង​ប្រើភាសា​នេះក្នុង​ពេលប្រជុំ IPP ផងដែរ ។  វិធីនានាដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​អាច​ធ្វើ​ទៅបាន បូករួមទាំងការ​ប្រើ​និយោជិក​របស់ខ្លួន ដែល​ចេះនិយាយ​ភាសាកំណើត​របស់​អ្នក ឬការ​ប្រើ​អ្នក​បកប្រែភាសា ព្រមទាំង​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវឯកសារ​សរសេរ​​ជាភាសា​កំណើត​របស់​អ្នក​ថែមទៀតផង ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4646 (h)(1) ។
   
 11. តើខ្ញុំ​អាច​សុំ​សំណៅ​ថតចម្លង​ IPP របស់ខ្ញុំ ជា​ភាសា​កំណើត​របស់​ខ្ញុំ​បានដែរ​ឬទេ?

  Yes. មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវតែ​ផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​សំណៅ​ថតចម្លង IPP ជាភាសាកំណើត​របស់អ្នក ឬភាសាកំណើត​របស់គ្រួសារអ្នក ភាសាកំណើត​របស់​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់ ភាសាកំណើត​របស់អ្នក​មើលខុសត្រូវ ភាសាកំណើត​របស់​តំណាងស្របច្បាប់ ឬទាំងពីរយ៉ាង ទៅតាម​ស្ថានភាព​ដែល​សមរម្យ ប្រសិនបើ DDS មិនបានកំណត់​ឃើញថា វាជាបន្ទុក​ធ្ងន់​ធ្ងរសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ ទេនោះ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4646(h)(2) ។
   
 12. តើខ្ញុំអាច​ទទួល​បានសំណៅ​ថតចម្លង​ IPP របស់ខ្ញុំជាភាសាកំណើត​របស់​ខ្ញុំ​បាន​លឿនប៉ុណ្ណា?

  វាអាស្រ័យលើ​ស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។   បើអ្នក​ស្នើសុំ IPP ដែល​បានបកប្រែ ហើយ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថាជា​ “ភាសាបឋម​” មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យអ្នកនូវ​សំណៅ​ថតចម្លងឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 45ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពីថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​បានស្នើសុំ ។  ភាសា​មួយ​ត្រូវ​បាន​គេ​កំណត់​ថាជា “ភាសា​បឋម” នៅពេលណាដែល​មាន​ចំនួន​ ឬភាគរយ​ជាក់លាក់​នៃ​មនុស្ស​និយាយថា វាគឺជា​ភាសាទីមួយ​របស់​ពួកគេ ។ ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4646.5 (a)(5) ។
   
 13. ចុះ​វានឹង​មាន​អ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើ​ភាសាកំណើត​របស់ខ្ញុំ​មិនត្រូវ​បានគេ​ចាត់​ទុកថាជា “ភាសា​បឋមទេនោះ”?

  ប្រសិនបើ​ភាសា​កំណើត​របស់អ្នក មិនត្រូវ​បានគេ​ចាត់​ទុកថាជា​ “ភាសាបឋមទេនោះ”  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ អាច​ត្រូវ​ចំណាយពេល​យូរជាង 45 ថ្ងៃ ដើម្បីផ្ញើឲ្យអ្នក​នូវ​ IPP ដែ​ល​បកប្រែ​ជាភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។  ទោះ​ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​តាមដាន​ពី​ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវចំណាយច្រើនជាង 60 ថ្ងៃ ក្នុងការ​ផ្តល់ជូននូវ​ IPP ដែល​បានបកប្រែ ។  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​បូកបញ្ចូល​ទិន្នន័យ (Purchase of Service Data report) ​នោះ​ទៅក្នុង​របាយការណ៍ដែល​ខ្លួន​បានជាវ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​ទិន្នន័យ ហើយ​ផ្សាយ​របាយការណ៍នោះនៅលើ​វ៉ិបសៃត៍​របស់ខ្លួន ។  ទិន្នន័យនោះ ក៏ត្រូវ​រាយការណ៍ទៅកាន់ DDS ហើយ​ត្រូវផ្សាយ​នៅលើវ៉ិបសៃត៍របស់ DDS ផងដែរ ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4519.5 (a) ។  អ្នក​អាច​​ដាក់​ពាក្យប្តឹង នូវអ្វីដែលគេហៅថាការ​ប្តឹងវគ្គទី 4731 បើ​ស្ថានភាពនេះវាកើត​ឡើង​ចំពោះអ្នក ។  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ស្តីអំពីការ​ប្តឹងវគ្គទី 4731 សូមបើកមើល ៖  http://www.disabilityrightsca.org//pubs/PublicationsRULAEnglish.htm   ត្រង់​ជំពូកទី 12 ។ 
   
 14. តើខ្ញុំអាចដឹងបានដោយរបៀបណាថា ភាសារបស់ខ្ញុំ​ជា  “ភាសាដែលគេប្រើ”?

  អេស្ប៉ាញគឺជា​ ភាសាបឋម សម្រាប់​ខោនធីមួយ​ចំនួនធំនៅរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។  ខោនធីខ្លះ​អាច​មាន ភាសា​បឋម​ច្រើនជាងខោនធីផ្សេងទៀត ។  ឧទាហរណ៍ ភាសា​បឋមរបស់ខោនធី​ឡសអេជឺលែស មានជាអាទិ៍ ភាសា​អារ៉ាប់ ភាសា​អាមេនី ភាសា​កម្ពុជា ភាសាចិន ភាសា​អង់គ្លេស ភាសា​ហ្វាស៊ី ភាសាកូរ៉េ ភាសារុស្ស៊ី ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសា​តាកាឡុក និងភាសា​វៀតណាម ។  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​ដើម្បី​រកមើលថា តើភាសារបស់អ្នក​ត្រូវ​បានគេ​ចាត់ទុកថាជា ភាសាបឋមក្នុង​ខោនធី​របស់អ្នកឬទេ សូមអាន ៖ http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/…
   
 15. តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែ​សរសេរ​ក្នុង IPP ថា​អ្វីជាភាសាកំណើត​របស់ខ្ញុំ​ដែរឬទេ?

  Yes.  មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែសរសេរ​ចូល​ក្នុង IPP ថា​អ្វីជាភាសា​កំណើត​របស់អ្នក ។  ឧទាហរណ៍ បើអ្នក​និយាយ ឬចូលចិត្ត​ប្រើ​ភាសា​កូរ៉េ មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ត្រូវ​តែសរសេរ​ថា កូរ៉េជាភាសា​កំណើត​របស់អ្នក នៅក្នុង​ IPP ។  Welf. and Inst. Code sec. 4646(h)(3).
   
 16. តើខ្ញុំ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ប្រសិនបើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចំាតំបន់​មិន​បានសរសេរ​ចូលថា​អ្វីជាភាសា​កំណើត​របស់ខ្ញុំ ឬមិនបាន​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូលដំបូង ការប៉ាន់ប្រមាណ ការវាយតម្លៃ ឬមិនបានធ្វើដំណើរការ​រៀបផែនការ IPP ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់ខ្ញុំទេនោះ? 

  ប្រសិន​បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ មិន​បានសរសេរ​ចូល​នូវ​ភាសាកំណើត​របសIអ្នក ឬមិនបានធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ទទួល​មនុស្ស​ចូលដំបូង ការប៉ាន់ប្រមាណ ការវាយតម្លៃ ឬមិនបានធ្វើដំណើរការ​រៀបផែនការ IPP ដោយ​ប្រើ​ភាសា​កំណើត​របស់​អ្នកទេនោះ អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង ។ ក្រោម​វគ្គទី 4731 នៃច្បាប់​ពិការភាពភាពលូតលាស់ អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យប្តឹងចំពោះ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់បាន បើអ្នក​ជឿថា សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ត្រូវបានគេ​រំលោភ ឬបដិសេធ ។ Welf. and Inst. Code sec. 4731.  ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង សូម​សរសេរ​លិខិត​សង្ខេប​មកកាន់​នាយករបស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់របស់អ្នក ។ សម្រាប់​បញ្ជីឈ្មោះ​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ និងព័ត៌មាន​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង សូមអាន http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm ។ 

  នៅក្នុង​លិខិត​របស់អ្នក​ត្រូវ​រួមបញ្ចូលនូវឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ របស់អ្នក និងព័ត៌មាន​ស្តីអំពីអ្វីដែល​បានកើតឡើង អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​ព្យាយាម​ធ្វើ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ ឈ្មោះមនុស្ស​ពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងវិធី​សម្រាប់​ប៉ះប៉ូវ​នូវអ្វី​ដែល​បានកើតឡើង ។ អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​ដោយ​សរសេរ​ជាភាសាកំណើត​របស់អ្នក ។ 

  ក្រោយពេល​អ្នក​បាន​ដាក់​ពាក្យប្តឹង​រួច​ហើយ នាយកមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ មានពេល​ចំនួន 20 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ​ធ្វើការ សម្រាប់​ការ​ស៊ើបអង្កេត និង​ផ្ញើឲ្យ​អ្នក​នូវ​សំណើរ​សុំ​ធ្វើ​ការ​ដោះស្រាយ ។  បើអ្នក​មិន​យល់​ព្រម​ចំពោះ​សំណើរ​សុំ​ដំណោះស្រាយ អ្នក​អាច​បញ្ជូន​បណ្តឹង​របស់ខ្លួន​ទៅកាន់ DDS ឲ្យបាន​ក្នុង​រវាង 15 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ​ធ្វើការ ។  DDS មានពេលចំនួន 45 ថ្ងៃ ដើម្បី​ស៊ើបអង្កេត និងផ្ញើ​ឲ្យអ្នកវិញនូវ​ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​ខ្លួន ។  ក្រម​សុខុមាលភាព និង​ការ​ថែទាំ​ជនពិការ វគ្គទី 4731(c) ។

  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ក្នុង​ការ​ដាក់ពាក្យប្តឹង សូមអាន​សំណួរទី 41-44 នៃជំពូកទី 12 នៃអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់យើងខ្ញុំស្តីអំពី “សិទ្ធិក្រោមច្បាប់​ពិការភាព​លេនថឺមែន” (Rights Under the Lanterman Act) ដែល​មាននៅ ៖
  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

 

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.