សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវាកម្មដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់អ្នកពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ 3ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ