សិទ្ធិរបស់អ្នកទៅទ ើជទ្រើសការពិទ្រោះទោប ់ និងផែនការទេញពីរនទីរទពទ្យ ទ្ការ MDS 3.0 ផែនក Q

Publications
#5497.06

សិទ្ធិរបស់អ្នកទៅទ ើជទ្រើសការពិទ្រោះទោប ់ និងផែនការទេញពីរនទីរទពទ្យ ទ្ការ MDS 3.0 ផែនក Q

រាល់មន្ទីរថែទាំចាស់ជរា​ទាំងអស់ដែលទទួលបានមូលនិធិ Medicare ឬ Medica​i​d ត្រូវតែផ្តល់​រង្វាយ​តម្លៃ​លើបណ្តុំ​ទិន្នន័យអប្បបរមា (MDS) ចំពោះអ្នកស្នាក់នៅ​ទាំងអស់​នៅមន្ទីរ​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​ជរា (NF)​។ MDS ត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ទទួលបានព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ​របស់​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ កំណត់បញ្ហាសុខភាព និងជួយក្នុងការបង្កើតផែនការសុខភាពសម្រាប់​បុគ្គល រួមទាំង​ការ​ធ្វើផែនការចេញពីមន្ទីរថែទាំ​ផងដែរ​។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការវាយតម្លៃ MDS

រាល់មន្ទីរថែទាំចាស់ជរា​ទាំងអស់ដែលទទួលបានមូលនិធិ Medicare ឬ Medica​i​d ត្រូវតែផ្តល់​រង្វាយ​តម្លៃ​លើបណ្តុំ​ទិន្នន័យអប្បបរមា (MDS) ចំពោះអ្នកស្នាក់នៅ​ទាំងអស់​នៅមន្ទីរ​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​ជរា (NF)​។ MDS ត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ទទួលបានព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ​របស់​អ្នក​ស្នាក់​នៅ​ កំណត់បញ្ហាសុខភាព និងជួយក្នុងការបង្កើតផែនការសុខភាពសម្រាប់​បុគ្គល រួមទាំង​ការ​ធ្វើផែនការចេញពីមន្ទីរថែទាំ​ផងដែរ​។

ការវាយតម្លៃ MDS ពេញលេញត្រូវបានធ្វើឡើងមិនលើសពី 14ថ្ងៃ ក្រោយពី​កាលបរិច្ឆេទ​ចូល​សម្រាក​​ថែទាំ​ នៅពេលដែលមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ​ស្ថានភា​ពសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត​របស់​អ្នក​ស្នាក់នៅ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយទម្រង់វាយតម្លៃសង្ខេប​ខ្លីជាងនេះ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ប្រចាំ​ត្រីមាស​។ ផ្នែក Q នៃ MDS ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើឡើង​ក្នុងអំឡុងពេលវាយតម្លៃ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នីមួយៗ។ អ្នកស្នាក់នៅ ឬអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេ (ប្រសិនបើអ្នក​ស្នាក់នៅ​មិន​អាចឆ្លើយតបបាន) អាច​ជ្រើស​​រើស​មិនឆ្លើយសំណួរនានានៅលើការវាយតម្លៃ​ប្រចាំត្រីមាស (មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ) បាន។ ប៉ុន្តែ អ្នកស្នាក់នៅអាចប្ដូរចិត្ត ហើ​យ​ស្នើសុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាព​ត្រឡប់មកកាន់​សហគមន៍​វិញបានគ្រប់ពេល ដោយមិនគិតអំពីកាលវិភាគវាយតម្លៃ MDS នោះទេ។ 

ការធ្វើផែនការចាក​ចេញពីមន្ទីរថែទាំ​ ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុង ផ្នែក Q (ផ្នែក​) នៃ​ដំណើរ​ការ​វាយ​តម្លៃ MDS។  ផ្នែក Q នៃ MDS តម្រូវឲ្យមន្ទីរថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់ជរា សាក​សួរទៅកាន់អ្នកស្នាក់​នៅ​ថា​តើ​ពួក​គេ​ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ​ផ្លាស់​ចូលទៅ​ក្នុងសហគមន៍ដែរឬទេ។  ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅឆ្លើយយល់ព្រម​ (ពោល​គឺ អ្នកស្នាក់នៅចង់បានព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​ការ​ផ្លាស់ចូលក្នុងសហគមន៍) នោះ NF ត្រូវបានតម្រូវ​ឲ្យ​បញ្ជូន​អ្នកស្នាក់នៅទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារ​ទំនាក់​ទំនងក្នុងតំបន់ (LCA) ក្នុងរយៈពេល 10ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ចូលមកក្នុងសហគមន៍ នោះការឆ្លើយតប​ចំពោះ​ការ​វាយតម្លៃ MDS ត្រូវបានតម្រូវឲ្យ​កត់ត្រានៅ​ក្នុងផែនកា​រ​​ថែទាំ ហើយការ​ធ្វើផែនការ​ថែទាំ​ត្រូវ​តែ​​ត្រូវ​បានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឡើងដើម្បី​ឈានទៅរកលទ្ធភាព​អាច​ផ្ទេរចូលក្នុងសហគមន៍បាន។ ជាធម្មតាមានន័យថាជាការ​ចុះជួបដោយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ NF ឬអ្នកធ្វើផែនការ​ចាក​ចេញ​ពីមន្ទីរ​ថែ​ទាំ ​ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើផែនការចាក​ចេញពីមន្ទីរថែទាំ​នាពេលអនាគត​ និង​ជម្រើស​នានាក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍។​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក Q នៃ MDS សូមចូលទៅកាន់ https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai-manual-v1.17.1_october_​2019.​pdf.

ទីភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់

នៅពេលដែលមានការណែនាំមកកាន់ LCA រួចហើយនោះ LCA មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ក្នុងការ​ទាក់​ទង​​ទៅកាន់អ្នកស្នាក់នៅរបស់ NF និងនិយាយជាមួយអ្នក​ស្នាក់នៅអំពីការធ្វើផែនការ​ចេញ​ពី​មន្ទីរ​ថែទាំ​ និងសេវាកម្មនានា​ដែលអាច​ឲ្យ​បុគ្គលម្នាក់​អាច​រស់នៅ​ក្នុងសហគមន៍​បាន​ដោយ​មាន​ការ​ផ្ដល់ជូនជំនួយនិងសេវាកម្មនានា។  អ្នកស្នាក់នៅរបស់ NF ជាច្រើនអាច​នឹងអាចត្រឡប់​មកកាន់​សហគមន៍វិញបានដោយ​មាន​ការ​ផ្ដល់​ជូនជំនួយនិងសេវាកម្មនានា។  LCA និង NF មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការ​ធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីជួយដល់ការ​ផ្ទេរ​មកកាន់​សហគមន៍​របស់អ្នកស្នាក់នៅ ដែលពួកគេ​អាចផ្ទេរចូលមកបាន។  អ្នកអាចទាក់ទង LCA សម្រាប់ខោនធីរបស់អ្នកបានដោយចូលទៅកាន់ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local-Agencies-for-MDS-3-0-Section-Q.aspx

របៀបទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃផ្នែក Q នៃ MDS របស់ខ្ញុំ

អ្នកអាចនិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ NF ដែលត្រូវបានចាត់​តាំង​សម្រាប់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​បានព័ត៌មានអំពីពេលវេលាធ្វើការវាយតម្លៃផ្នែក Q នៃ MDS បន្ទាប់របស់អ្នក និង​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា NF មានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ​អំពីចំណា​ប់​អារម្មណ៍របស់​អ្នកក្នុងការផ្លាស់ចូល​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍ នៅក្នុងការវាយតម្លៃផ្នែក Q នៃ MDS របស់អ្នក ។

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបដិសេធការ​ទទួលបាន​ព័ត៌មា​ន​ផ្នែក Q នៃ MDS ឬ​ការ​ធ្វើផែនការចេញពីមន្ទីរថែទាំ​

ប្រសិនបើមន្ទីរថែទាំ​​មិនផ្ដល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីការវាយតម្លៃផ្នែក Q នៃ MD​​S របស់អ្នក​ទេនោះ អ្នកអាចទាក់ទង​ទៅកាន់មន្ត្រី​ការិយាល័យប្រជាពលរ​ដ្ឋ ដោយទូរសព្ទ​ទៅកាន់លេខ 1-800-231-​4024។ មន្ត្រីការិយាល័យប្រជាពលរ​ដ្ឋធ្វើការ 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ដើម្បីទទួលទូរសព្ទ និង​បញ្ជូ​ន​ពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកស្នាក់នៅ។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកការិយា​ល័យប្រជាពលរ​ដ្ឋ​តា​ម​​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុងតំបន់​របស់​អ្នកបាន​ផងដែរ​ដោយ​ចូលទៅកាន់ https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County

បន្ថែមពីលើនោះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​​នៃ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ាបាន។ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទទួ​លបន្ទុកលើការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិង​ត្រួត​ពិនិត្យ​មណ្ឌល​ថែទាំមនុស្សចាស់ជរា។ ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ CDPH អ្នកអាចទាក់ទងទៅ​កាន់ការិយា​ល័​យ​មណ្ឌល​នៃ​ផ្នែក​ផ្ដល់​អាជ្ញាប័ណ្ណនិងវិញ្ញាបនបត្រ នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ សម្រាប់តារាងទីតាំងនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង សូមចូលទៅកាន់ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx

អ្នកក៏អាចទាក់ទងទៅអង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (Disability Rights California) តាមរយៈទូរសព្ទលេខ 1-800-776-5746 បានផងដែរ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ ផ្នែក Q នៃ MDS អាច​ស្វែង​រក​បានដោយចូលទៅកាន់៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-discharge-planning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section.

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។