សិទ្ធិរបស់អ្នកទៅទ ើជទ្រើសការពិទ្រោះទោប ់ និងផែនការទេញពីរនទីរទពទ្យ ទ្ការ MDS 3.0 ផែនក Q

Publications
#5497.06

សិទ្ធិរបស់អ្នកទៅទ ើជទ្រើសការពិទ្រោះទោប ់ និងផែនការទេញពីរនទីរទពទ្យ ទ្ការ MDS 3.0 ផែនក Q

រាល់មណ្ឌលថែទាំដែលទទួលថវិកាពី Medicare ឬ Medicaid ត្រូវតែគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃ MDS ដល់អ្នករស់នៅមណ្ឌលថែទាំទាំងអស់ (NF) ។ MDS ត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពមុខងាររបស់អ្នកស្រុកកំណត់បញ្ហាសុខភាពនិងដើម្បីជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការថែទាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរួមទាំងការធ្វើផែនការរំសាយ។

 

 

Click links below for a downloadable version.