សិទ្ធិរបស់ ទារក & កូនតូច របស់លោកអ្នក (0-3 ឆ្នាំ) ក្នុងការទទួល បានព័ត៌មាន និងសេវានានា ដោយប្រើប្រាស់ ភាសាកំណើត របស់លោកអ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ក្រោម Early Start Program (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង)

Publications
#F100.06

សិទ្ធិរបស់ ទារក & កូនតូច របស់លោកអ្នក (0-3 ឆ្នាំ) ក្នុងការទទួល បានព័ត៌មាន និងសេវានានា ដោយប្រើប្រាស់ ភាសាកំណើត របស់លោកអ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ក្រោម Early Start Program (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង)

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានការងារក្រដាស និងសេវាកម្មពីមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកមានអាយុក្រោម 3 ឆ្នាំ។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយការសម្រេចចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់។

ទំព័រព័ត៌មាននេះ ជម្រាបលោកអ្នក អំពីសិទ្ធិរបស់លោកអ្នក ក្នុងការ ទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវានានា ដោយប្រើប្រាស់ភាសាកំណើត របស់លោកអ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ នៅតំបន់របស់លោកអ្នក ក្រោម Early Start Program (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង) សម្រាប់ទារក ទើបនឹងកើត និងកូនតូច មានអាយុ រហូតដល់ 3 ឆ្នាំ ដែលមាន ពិការភាព ផ្នែកលូតលាស់ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន អំពីសេវានានា សម្រាប់អ្នកមានអាយុ 3 ឆ្នាំ និងអាយុច្រើនជាងនេះ សូមមើលឯកសារផ្សព្វផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំ ៖  «សិទ្ធិរបស់លោកអ្នក ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងសេវា ដោយប្រើប្រាស់ភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក ពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ សម្រាប់អ្នកមានអាយុ​3 ឆ្នាំ និងអាយុច្រើន ជាងនេះ» តាមតំណខាងក្រោមនេះ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F10101.pdf.

ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា គឺច្បាប់ព្រឹទ្ធសភា Senate Bill (SB) 555 (Correa) ចែងថា ភារកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ក្រោម Early Start Program (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង) គឺត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន និងសេវានានា ជូនលោកអ្នក ដោយប្រើប្រាស់ភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក ។ លោកអ្នកអាចរកច្បាប់នេះបាន នៅទីនេះ ៖ http://www.leginfo.ca.gov/pub/13-14/bill/sen/sb_0551-0600/sb_555_bill_2…

ជនមួយចំនួន ដែលទទួលបានសេវា ពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ មិនចេះភាសាអង់គ្លេស ឬចេះនិយាយ ឬអាចយល់ ភាសាអង់គ្លេស បានតិចតួច ។ គ្មានលក្ខខណ្ឌកម្រិតដែលថា លោកអ្នកត្រូវចេះ និយាយ អាន ឬសរសេរ ភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីទទួលបានសេវា ដែលលោកអ្នក ឬទារក/កូនតូច របស់លោកអ្នក ត្រូវការពីមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ។ ច្បាប់នេះ ជួយធានាថា អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេស ឬចេះភាសាអង់គ្លេស បានតិចតួច និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ទទួលបាន ព័ត៌មាន អំពីសេវា និងការគាំទ្រនានា របស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ បានដូចគេដែរ​ ។

 1. តើអ្វីទៅ ដែលចាត់ថាជា «ភាសាកំណើត»?

  ក្រោម Early Start Program (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង) «ភាសាកំណើត» គឺជាភាសា ដែលឪពុកម្តាយរបស់កុមារ និយាយជាធម្មតា ។ 34 C.F.R. sec. 303.25(a); Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1). ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស បានតិចតួច ហើយលោកអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ ជាធម្មតា នោះភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក គឺអេស្ប៉ាញ ។ 
   
 2. ចុះបើខ្ញុំថ្លង់ ឬស្តាប់មិនសូវឮ ងងឹតភ្នែក ឬមើលមិនសូវច្បាស់? តើភាសាកំណើត សម្រាប់ខ្ញុំ សំដៅលើអ្វីទៅវិញ ក្រោម Early Start (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង)?

  ប្រសិនបើលោកអ្នកថ្លង់ ឬស្តាប់មិនសូវឮ ងងឹតភ្នែក ឬមើលមិនសូវ ឃើញ នោះ «ភាសាកំណើត» សំដៅលើមូដ នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ ជាធម្មតា ។ នេះអាចរួមមាន​​ដូចជា ភាសាសញ្ញា អក្សរប្រីយ៍​ (Braille) ឬ​​ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដោយផ្ទាល់មាត់​ ។ 34 C.F.R. sec. 303.25(b); Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1).
   
 3. ប្រសិនបើកូនរបស់ខ្ញុំ​ ត្រូវបានវាយតម្លៃ​ សម្រាប់ Early Start (កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង) ឬដើម្បីទទួលបានសេវា​ ក្រោម Early Start​ តើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបាន ការវាយតម្លៃ​ ដោយប្រើ ភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ​ ដែរឬទេ?

  បាទ/ចាស (មាន!)។ ការវាយតម្លៃ​ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់​ អាចបង្ហាញច្បាស់លាស់ថា មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះបាន ។ 34 C.F.R. sec. 303.321(a)(5); Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1). ប្រសិនបើភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក ជាភាសាវៀតណាម នោះមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់​ ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃ ដោយប្រើភាសាវៀតណាម ។ ការវាយតម្លៃនេះ កិច្ចប្រជុំដើម្បីកំណត់សិទ្ធិទទួលបានសេវា និង កិច្ចប្រជុំ អំពី Individualized Family Service Plan (IFSP) [ផែនការសេវាគ្រួសារ លក្ខណៈឯកត្តជន] ជាបឋម​ ត្រូវធ្វើឡើង​ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក ក្នុងកំឡុងពេល 45 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេលបញ្ជូនទៅ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ។  34 C.F.R sec. 303.310; Cal. Gov. Code sec. 95020(b).
   
 4. ចំណែកឯ ការវាយតម្លៃគ្រួសារវិញ យ៉ាងម៉េចដែរ? តើការវាយតម្លៃគ្រួសារ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយប្រើភាសាកំណើត របស់សមាជិកគ្រួសារ ដែលត្រូវវាយតម្លៃ ដែរឬទេ?

  បាទ/ចាស (មាន!)។ ការវាយតម្លៃសមាជិកគ្រួសារ ណាម្នាក់ ជាផ្នែកនៃ ការវាយតម្លៃគ្រួសារ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយប្រើភាសាកំណើត របស់សមាជិកគ្រួសាររូបនោះ លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់​ អាចបង្ហាញច្បាស់លាស់ថា មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះបាន ។ 34 C.F.R. sections 303.321(a)(6), 303.25; Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1).
   
 5. ចំណែកឯ កិច្ចប្រជុំ IFSP វិញ យ៉ាងម៉េចដែរ? តើកិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវធ្វើឡើង ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ ដែរឬទេ?

  បាទ/ចាស (មាន!)។ លោកអ្នកមានសិទ្ធិ ចូលរួម ក្នុងដំណើរការធ្វើផែនការ សម្រាប់ IFSP និងក្នុងកិច្ចប្រជុំ IFSP ដោយប្រើភាសាកំណើត របស់គ្រួសារលោកអ្នក លើកលែងតែមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់​ អាចបង្ហាញច្បាស់លាស់ថា មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបែបនេះបាន ។ 34 C.F.R. sec. 303.342; Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1). IFSP គួរត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ ជារៀងរាល់ ប្រាំមួយខែម្តង ឬឱ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះ តាមការចាំបាច់ ។  34 C.F.R. sec. 303.342(b); 17 C.C.R. sec. 52102(b).
   
 6. តើខ្ញុំអាចទទួលបាន IFSP ជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ មួយច្បាប់ ដែរឬទេ?

  មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ត្រូវពន្យល់លោកអ្នក ឱ្យបានច្បាស់លាស់ អំពី IFSP ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក ។ 34 C.F.R. sec. 303.342(e).

  មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ក៏ត្រូវផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវ IFSP ជាភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក មួយច្បាប់ផងដែរ លើកលែងតែ Department of Developmental Services (DDS) [ក្រសួងសេវាផ្នែកលូតលាស់] កំណត់ថា វាជាការលំបាក សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ក្នុងការធ្វើបែបនេះបាន ។ Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(1); 22 C.C.R. sections 98210-98211.
   
 7. តើខ្ញុំអាចទទួលបាន IFSP ជាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ មួយច្បាប់នោះ នៅពេលណាដែរ?

  លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ក្នុងរយៈពេលសមរម្យមួយ លើកលែងតែ DDS បញ្ជាក់ថា នេះមិនមែនជាបន្ទុកការងាររបស់ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ។​ Cal. Govt. Code sec. 95020(g)(1); 22 CCR sections 98210-98211. លោកអ្នកអាចទទួលបាន IFSP បកប្រែភាសារួច បានឆាប់ ប្រសិនបើលោកអ្នករំឭកមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ថា​ បើលោកអ្នកទទួល​បាន IFSP​ បានឆាប់កាលណា នោះលោកអ្នកអាចផ្តល់ការយល់ព្រម​ចំពោះសេវាបានឆាប់ដែរ ហើយកូនរបស់លោកអ្នកក៏អាចទទួល បានសេវាទាំងនោះបានឆាប់ផងដែរ​ ។ ជាលទ្ធផល​ កាលណាកូនរបស់លោកអ្នកទទួលបានសេវា ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់គេ នោះនឹងមានពេលវេលាច្រើន ក្នុងការជំរុញឱ្យសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន​ ។ ដូច្នេះ លោកអ្នក​អាចផ្តល់ការយល់ព្រមចំពោះសេវា នោះកូនរបស់លោកអ្នកអាច​ទទួលបានសេវា បានឆាប់ ហើយ កាលណាកូនរបស់លោកអ្នក ទទួលបានសេវា បានឆាប់ ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពរបស់គេ នោះនឹងមានពេលវេលាច្រើន ក្នុងការជំរុញឱ្យសម្រេចបាន លទ្ធផលវិជ្ជមាន​ ។
   
 8. តើមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ត្រូវកត់ត្រាភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ នៅក្នុង IFSP ដែរឬទេ?

  បាទ/ចាស (មាន!)។ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ ត្រូវកត់ត្រាភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក នៅក្នុង IFSP ។ Cal. Gov. Code sec. 95020(g)(2). ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នក និយាយភាសាកូរ៉េ ជាធម្មតា នោះ IFSP របស់លោកអ្នក ត្រូវបញ្ជាក់ថា ភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក គឺជាភាសាកូរ៉េ​ ។
   
 9. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ មិនកត់ត្រា ភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ ឬមិនធ្វើការវាយតម្លៃ ឬមិនធ្វើែផនការ ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំ?

  ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ មិនកត់ត្រា ភាសាកំណើត របស់លោកអ្នក ឬមិនធ្វើការវាយតម្លៃ ឬមិនធ្វើែផនការ ដោយប្រើភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកអាចដាក់ ពាក្យបណ្តឹងបាន ។ 17 C.C.R. sec. 52170. ដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង ក្រោម Early Start Program(កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដំបូង) សូមផ្ញើរលិខិតសង្ខេប ជូនទៅ ៖

  California Department of Developmental Services (DDS)
  Office of Human Rights and Advocacy Services
  Attn: Early Start Complaint Unit
  1600 Ninth Street, Room 240, M.S.-215
  Sacramento, CA 95814  

  លិខិតរបស់លោកអ្នក គួរបញ្ជាក់ពី ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មាន អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើង អ្វីដែលលោកអ្នកបានព្យាយាមដោះស្រាយ ឈ្មោះរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើង​ ។ លោកអ្នកអាច ដាក់ពាក្យបណ្តឹង ជាភាសាកំណើតរបស់លោកអ្នកបាន ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនចេះសរសេរពាក្យបណ្តឹង នោះអ្នកសម្របសម្រួលសេវា របស់កូនលោកអ្នក ត្រូវជួយលោកអ្នក ។ លោកអ្នក ក៏អាចប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទ នៅគេហទំព័ររបស់ DDS បានផងដែរ​ ៖ http://www.dds.ca.gov/Forms/docs/DS1827.pdf.

  ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេលទទួលបានពាក្យបណ្តឹង DDS ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេត ផ្តល់ឱកាសជូនលោកអ្នក ក្នុងការដាក់ ព័ត៌មានបន្ថែម ពិនិត្យឡើងវិញលើព័ត៌មាននោះ ធ្វើការកំណត់ថាតើ មានការបំពានច្បាប់ ឬយ៉ាងណានោះ និងចេញសេចក្តីសម្រេច ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ។ សេចក្តីសម្រេច ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ត្រូវរួមមាន ការរកឃើញ ការសរុបសេចក្តី និងវិធាការកែប្រែ ដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្ត ពេលវេលាកំណត់ សម្រាប់វិធានការកែប្រែ និងការផ្តល់ ជំនួយបច្ចេកទេស ដល់ទីភ្នាក់ងារដែលរកឃើញថា​ មានកំហុស ។ 17 C.C.R. sec. 52171. 

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីដំណើរការនេះ សូមមើល Chapter (ជំពូក) 12, សំណួរ 27 ក្នុង Special Education Rights and Responsibilities Manual (សៀវភៅណែនាំ អំពីសិទ្ធិទទួលបាន ការអប់រំពិសេស និងការទទួលខុសត្រូវ) នៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch12.pdf

  លោកអ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឱ្យបើកសវនាការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ជំនួសការដាក់ពាក្យបណ្តឹង បានផងដែរ ។ នៅពេលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឱ្យបើកសវនការ ដោយប្រើ Hearing Request Form (ទម្រង់បែបបទស្នើសុំបើកសវនការ) នៅ http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm, នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន កាលបរិច្ឆេទបើកសវនការ បានយ៉ាងលឿន ។  លោកអ្នក ចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេច មុនពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឱ្យបើកសវនការ ។ សវនការ ត្រូវបានធ្វើឡើង នៅចំពោះមុខ ចៅក្រមច្បាប់រដ្ឋបាល មួយរូប ។ មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់ នឹងបង្ហាញភស្តុតាង និងសាក្សី ហើយបន្ទាប់មក លោកអ្នកនឹងធ្វើដូចគ្នាដែរ ។ សេចក្តីសម្រេច ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ របស់សវនការ ត្រូវបញ្ចប់ ចៅក្រមច្បាប់រដ្ឋបាល ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីពេល លោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឱ្យបើកសវនាការ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីសវនាការ ជាទូទៅ សូមមើល http://www.dds.ca.gov/Complaints/complt_esdueprocess.cfm និង http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548401.pdf.
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

 

Click links below for a downloadable version.